į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Šviesos g. 2, 87127 Telšiai
El. p.

Dvasininkai

Klebonas dek. prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS
1954 07 04 ▪ 1980 06 01 ▪ 2012 02 22
Šviesos g. 6, 87127 Telšiai
Mob. +370 687 85993
El. p.

Aptarnauja Degaičius, Gadūnavą ir Buožėnų Švč. Mergelės Marijos Širdies bei Telšių miesto ligoninės Lurdo Marijos koplyčias.

Vikaras kun. relig. m. mgr., teol. lic. Egidijus KUMŽA
1980 04 29 ▪ 2006 02 26 ▪ 2018 07 11
Šviesos g. 6, 87127 Telšiai
Mob. +370 629 41247
El. p.

Rezidentas mons. kan., eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS
1972 09 02 ▪ 1996 09 01 ▪ 2003 01 29
Vyskupijos katechetikos centro vadovas
Katedros a. 6, 87131 Telšiai
Mob. +370 687 78921

Rezidentas kun. relig. m. mgr. Donatas LITVINAS
1989 07 22 ▪ 2017 01 08 ▪ 2023 07 31
Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus bylos postulatorius, Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės dvasios vadas
Katedros a. 5, 87131 Telšiai
Mob. +370 677 18618,
el. p.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8.30, 10, 12, 15 val. (jaunimo), 18 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
  Penktadieniais 12 val. ir 18 val.
  Šeštadieniais 18 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 17–18 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, penktadieniais prieš šv. Mišias 17. 30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 17:30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių
 • Rožinis kiekvieną sekmadienį prieš 12 val. šv. Mišias; spalio mėn. sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais, Tėvo Motinos ir Vėlinių dienomis 16 val.; Didįjį šeštadienį 10 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 8:00 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.
Šv. Jono Bosko - sausio 31 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija

Rytinė Telšių miesto dalis.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, adoruotojos, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai, jaunuolių rengimo Sutvirtinimo sakramentui grupė; ateitininkai; jaunimo grupelė Tikėjimo sparnai; pagyvenusio amžiaus ir neįgaliųjų choras; choras Totus Tuus, sumos choras ir jaunimo choras. Aktyviai veikia Marijos Legionas, aktyviai veikia Motinos maldoje grupė. Yra trys Gyvojo rožinio grupės. Alfa kursas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Adresas Šviesos g. 2, Telšiai
Juridinio asmens kodas 191287041
Bankas Luminor
A. s. LT75 4010 0428 0053 3077

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji Telšių miesto katalikų bažnyčia buvo pastatyta 1536 m. dabartinės bažnyčios vietoje ant vienos iš septynių miesto kalvų (Vilniaus) Lenkijos karaliaus ir LDK Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo įsakymu. Deja, iš pirmosios bažnyčios būties mus pasiekė tik 1619 m. nulietas bažnyčios varpas, kuris saugomas Telšių Katedros bokšte.

1700 m. pirmosios medinės bažnyčios vietoje pastatyta nauja, taip pat medinė bažnyčia. Ji labai nukentėjo Šiaurės karo (1700–1721 m.) metu. Po didelių negandų – karo ir daugiau kaip pusę Žemaitijos gyventojų nusinešusio maro – tik 1788 m., kraštui pradedant atsigauti, nuniokota bažnyčia paremontuota ir tarnavo parapijai iki 1814 m., kai caro valdžios nurodymu buvo uždaryta, o 1828 m. visai nugriauta (nuo 1814 m. Telšių parapine bažnyčia tapo Bernardinų bažnyčia, stovinti ant Insulos kalvos). Iš antrosios bažnyčios mūsų laikus pasiekė Šv. Šeimos altorius, parapijiečių perneštas į Bernardinų bažnyčią – dabartinę Telšių Katedrą.

Po 1831 m. sukilimo, kuriame aktyviai dalyvavo Telšių miesto ir apylinkių gyventojai, bausdama už nepaklusnumą, caro valdžia Rusijos iždo naudai konfiskavo ir parapinės bažnyčios žemę. Nugriautos katalikų parapinės bažnyčios vietoje, sunaikinus senąsias miesto kapines, 1864–1867 m. pastatyta mūrinė neobizantinio stiliaus Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvė su bokštu-varpine. Siekdama okupuotame krašte didinti savo administracinę ir ideologinę įtaką, carinė Rusija Telšių, kaip besiribojančio su Prūsija vakarinės imperijos apskrities administracinio centro, cerkvę įrengė gana prabangiai, nors atvykėlių stačiatikių bendruomenė su kariškiais nesiekė 200 žmonių. Interjere dominavo rankų darbo trijų aukštų ąžuolinis, meistrų tapytomis ikonomis puoštas ikonostazas, bronziniai sietynai, žvakidės, prabangiai dekoruotos liturginės knygos ir reikmenys, tarp kurių būta ir asmeninių caro dovanų Telšių cerkvei. Cerkvės bokšte-varpinėje įkelti 5 varpai, o šalia cerkvės, medinėje varpinėje, kad skambesiu nustelbtų Bernardinų bažnyčios varpus – didžiulis „varpas-caras“. Visi šios cerkvės ir daugybė konfiskuotų katalikų bažnyčių varpų iš Mažeikių geležinkelio stoties 1915 m. kaizerinės Vokietijos kariuomenės buvo išvežti perlydymui į Vokietiją.

1918 m. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, valstybė ėmė spręsti caro valdžios neteisėtai nusavinto katalikų bažnyčios turto grąžinimo klausimus. Po ilgo bylinėjimosi teismuose Telšių parapijos žemė su pastatais ant jos 1935 m. birželio 15 d. gražinta Telšių parapijai. Už pastatus stačiatikių bendruomenei buvo priteista kompensacija, iš kurios bendruomenė 1937 m. ant Žalgirio kalvos pastatė kubistinio stiliaus cerkvę ir į ją perkėlė visą XIX a. antros pusės cerkvės interjero įrangą.

Atgavusi žemę ir pastatus, Telšių vyskupija svarstė galimybę senosios cerkvės pastatą nugriauti ir vietoj jos pastatyti naują katalikų bažnyčią, bet prasidėjusi ekonominė krizė privertė šių ketinimų atsisakyti. Per keturis mėnesius, kiek pertvarkyta iš išorės ir vidaus (naujai įrengtas interjeras, pastatyti trys – Šv. Jono Bosko, Šv. Kryžiaus ir Švč. M.Marijos Lurdo – altoriai , klaupkos, klausyklos ir kt.), buvusi cerkvė 1935 m. spalio 30 d. Telšių Vyskupo Justino Staugaičio ir Vyskupo Pranciškaus Bučio MIC konsekruota, suteikiant jai Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų titulą.

Po karo Lietuvą vėl okupavus Sovietų Sąjungai, 1949 m. ir 1953 m. valdžia bandė bažnyčią uždaryti, bet susidūrusi su atkakliu parapijiečių pasipriešinimu, paliko ją veikti. Visaip trukdant sovietinei valdžiai didesni bažnyčios tvarkymo darbai nevyko, tad artėjant Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejaus iškilmėms Mažoji bažnytėlė, kaip ją vadina telšiškiai, labai laukė atsinaujinimo.

2012 m. Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta parapijos klebonu paskyrė prelatą bažn. t. dr. Juozą Šiurį. Per stebėtinai trumpą laiką klebono rūpesčiu sutelkus bendruomenės pastangas buvo nuveikti didžiuliai bažnyčios atnaujinimo darbai: iš ąžuolo pagamintos ir pakeistos visos bažnyčios durys, sudėti nauji paketiniai bažnyčios langai, pertvarkyta ir išplėsta zakristija, perstatytas choro balkonas, naujai perkloti visi inžineriniai tinklai, paklotos naujos šildomos, granitu dengtos bažnyčios grindys su iškylančiu katafeliu, restauruoti bažnyčios altoriai, langų vitražai, pagamintas naujas Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų vitražas, įrengtas naujas apšvietimas, atnaujinti suolai, kapitališkai suremontuota bažnyčios stogo ir bokšto medinė konstrukcija, ji uždengta nauja cinko skarda, restauruoti fasadai, padarytas naujas modernus altorius, pagamintos padėkos ir bažnyčios istorijos meninės plokštės, suremontuotas ir padidintas šventoriuje esantis namelis, atnaujintas tremtinių kryžius, pradėtas šventoriaus tvarkymas...

Klebonas dėkoja mieliems parapijiečiams ir aukotojams už paramą ir meilę savo bažnyčiai, nes jų gerumu ir nuoširdžiomis aukomis Mažoji bažnytėlė yra tokia, kokią ją dabar matome...

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: