į pirmą puslapį
Malda  ▪  Faktai ir ženklai  ▪  Liudijimai  ▪  Publikacijos  ▪  Kronika

Publikacijos

 [Puslapis rengiamas.]

Borisevičius Vincas, „Dorinis elementas vyskupo Motiejaus Valan- čiaus kūryboje ir veikloje“, SD, Kaunas, 1940, (2-as leidimas, t. 3, Roma, 1972), p. 51–83

Borisevičius Vincas, „Šiandieninio lietuvio kataliko religinio charakterio bruožai“, SD, t. 2, Kaunas, 1937, (2-as leidimas, Roma, 1973), p. 83–98.

Baltinis Andrius, Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimas ir darbai, (NŽ, t. 4), Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1975, XI, 178 p. 

„Keli dokumentai apie vyskupą Vincentą Borisevičių“, M, t. 7, Vilnius, 1994, p. 267–272.

Stančikas Dalius, Bogomolovaitė Inga, „Vyskupo Vincento Borisevičiaus tardymas ir žūtis“, M, t. 7, Vilnius, 1994, p. 277–283.

Vaičius Antanas, „Vyskupo Vincento Borisevičiaus pastoracinė ir visuomeninė veikla“, M, t, 7, Vilnius, 1994, p. 273–276.

Gaščiūnas Kazimieras, „Vyskupo Vincento Borisevičiaus tikras kankinystės herojiškumas“, M, t. 21, Vinius, 2002, p. 11–43.

Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2002, 379, [1] p.

Vėlavičius Romualdas, „Vyskupo Vincento Borisevičiaus martyrologija“, in: Tikėjimas ir kultūra, redaktoriai ir sudarytojai Stasys Vaitekūnas, Arvydas Ramonas, (Tiltai, Priedas: mokslo darbai, Nr. 15), Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003, p. 101–114.

Borisevičius Vincentas, Ganytojiški laiškai, Vilnius: Katalikų akademija, 2004, 184 p.

Borisevičius Vincentas, Ganytojiški laiškai, 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Katalikų akademija, 2005, 263, [2] p.

Boruta Jonas, „Vyskupo Vincento Borisevičiaus santykiai su ginkluotosios rezistencijos sąjūdžiu“, M, t. 26, Vilnius, 2005, p. 587–652.

Viktoras AČAS. Gerojo ganytojo modelis kunigo Vincento Borisevičiaus mokyme (Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija)

 

 

 

 

aukštyn