į pirmą puslapį
  Iškilios asmenybės

Vyskupas Vincentas BORISEVIČIUS

Dievo tarnas, kankinys

1887-11-23 * 1910 * 1940 * 1946-11-18

Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Bebrininkuose (Paežerių vlsč., Vilkaviškio apskr.). Tėvai – Augustinas ir Marija – buvo pamaldūs katalikai, šeimininkavo 40 ha ūkyje. Šeimoje užaugo devyni vaikai – keturi sūnūs ir penkios dukterys. Du sūnūs – Kazimieras (1884–1920) ir Vincentas (1887–1946) – baigę Šunskų pradžios mokyklą, išvyko į Sankt Peterburgą, kur kartu su kitais lietuviais mokėsi Šv. Kotrynos gimnazijoje. Tėvas svajojo, kad jo sūnūs pasirinktų kunigystės kelią, todėl leido jiems mokytis taip toli nuo namų. Sankt Peterburge esančios dvi Šv. Kotrynos gimnazijos (viena – berniukams, kita – mergaitėms) buvo vienintelės katalikiškos gimnazijos visoje tuometinėje carinės Rusijos imperijoje. Baigę šešias gimnazijos klases, 1903–1909 m. broliai mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Baigęs studijas, Vincentas buvo išsiųstas tęsti mokslus į Friburgo universitetą Šveicarijoje, kur 1910 m. gavo licenciato laipsnį ir buvo įšventintas į kunigus. Grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas dirbti Kalvarijos parapijos vikaru. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo priverstas pasitraukti į Rusiją. Su kitais lietuvių pabėgėliais išeivijoje dirbo pastoracinį darbą. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Marijampolės gimnazijos kapelionu. 1922–1926 m. buvo Seinų kunigų seminarijos profesorius, dėstė moralinę ir pastoralinę teologiją. 1926 m. atvyko į Telšius, kur buvo įsteigta Telšių vyskupija. Telšių vyskupas Justinas Staugaitis jam pavedė kurijos kanclerio pareigas. 1927 m. įsteigus Telšių kunigų seminariją, tapo jos rektoriumi. 1928 m. vasario 16 d. popiežius Pijus XI kunigui Vincentui Borisevičiui suteikė prelato titulą. 1927–1940 m. dirbo Telšių kunigų seminarijos profesoriumi ir rektoriumi. Aktyviai dalyvavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikloje. Mokėjo lotynų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbas. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Jo straipsniai išspausdinti „Ateityje“, „Tiesos kelyje“, „Žemaičių prieteliuje“.

1940 m. prelatas Vincentas Borisevičius buvo pakeltas tituliniu Lizijos vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo pavaduotoju. Vyskupu konsekruotas 1940 m. Telšių katedroje. Jį konsekravo vyskupai Justinas Staugaitis, Kazimieras Paltarokas ir Juozapas Kukta.

Mirus vyskupui Justinui Staugaičiui, vyskupas Vincentas Borisevičius 1944 m. buvo paskirtas Telšių vyskupijos vyskupu ordinaru. Genocido metu prieš žydų persekiojimą protestavo ir pagalbą suteikė daugelis Lietuvos vyskupų, kunigų ir vienuolių. Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius rašė, kad jis kartu su kitais Lietuvos vyskupais įteikė vokiečių valdžiai protesto memorandumą dėl žydų žudynių. Vyskupas niekada nebuvo abejingas smurtui, žudymams, gelbėjo visus, kuriems grėsė persekiojimas ar mirtis.

Sovietams okupavus Lietuvą, pasisakė prieš Bažnyčios persekiojimą. 1945 m. pabaigoje ir 1946 m. pradžioje slapta gyveno pas kunigą Klemensą Rusecką Ilguvoje. Jis ištisas dienas praleisdavo klebonijoje. Tik anksti rytais nueidavo į bažnyčią laikyti šv. Mišių. 1946 m. ryžosi grįžti į Telšius, nes komunistų valdžiai nebuvo nieko bloga padaręs. Tais pačiais metais suimtas, kalintas ir kankintas, galiausiai nuteistas mirti. 1946 m. lapkričio 18 d. sušaudytas ir užkastas Tuskulėnuose, Vilniuje. Seseriai buvo pranešta, kad brolis mirė 1946 m. spalio 12 d.

1989 m. lapkričio 10 d., praėjus tik šiek tiek daugiau nei 40 metų po vyskupo nužudymo, Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegija Karo tribunolo nuosprendį panaikino, „nesant nusikaltimo sudėties“.

1999 m. rugsėjį vyskupo palaikai surasti ir perkelti į Telšių vyskupijos katedros kriptą. Kandidatas į palaimintuosius.

Iš Telšių Muziejaus 2016 m. išleistos knygos:
„TELŠIŲ VYSKUPIJA. Skiriama Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos 90-mečiui“

Malda, prašant vyskupą Vincentą Borisevičių pripažinti šventuoju

Dėkojame Tau, Dieve, dangiškasis Tėve, kad tikėjimo persekiojimo laikais stiprinai mūsų Vyskupą Vincentą, tardymų ir kankinimų metu suteikdama jam jėgų sekti Tavo dangiškąjį Sūnų kančioje ir mirtyje.

Nuolankiai maldaujame Tave, kad užtariant Kankinių Karalienei ir Bažnyčios Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai, mūsų kankinys Vyskupas Vincentas būtų iškeltas į altorių garbę.

To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Imprimatur + J. Boruta SJ
Vicarius episcopalis. Vilnius 1999 09 10

Patyrę malonių, užtariant vyskupui Vincentui Borisevičiui, malonėkite pranešti į Telšių vyskupijos kuriją, adresu Katedros a. 5, 87131 Telšiai

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: