į pirmą puslapį

Vyskupas Jonas BORUTA SJ

Didžioji g. 34
01128 Vilnius
Tel. (5) 212 17 15
El. paštas ,

Gimęs 1944 10 11
Kunigu įšventintas 1982 08 05
Vyskupu konsekruotas 1997 06 21
Telšių vyskupu paskirtas 2002 01 05
Vyskupas emeritas nuo 2017 10 18

Gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune. Baigęs Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą, 1962 m. mėgino stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų valdžia neleido priimti kaip nepageidaujamos kilmės asmens (tėvas Jonas Boruta buvo antisovietinio pasipriešinimo dalyvis). Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. 1970 m. baigęs studijas VU, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute. 1982 m. apgynė disertaciją, tačiau pažymėjimas, liudijantis fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnio suteikimą, nebuvo išduotas. 1992 m. Lietuvos mokslo taryba disertaciją nostrifikavo, suteikdama gamtos mokslų daktaro laipsnį.

1975 m. pradėjo teologijos studijas pogrindinėje Kunigų seminarijoje, 1981 m. – pogrindžio noviciatą Lietuvos jėzuitų provincijoje. 1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgiryje slapta įšventintas kunigu.

Kunigo tarnystę pradėjo 1982 m. slapta paskirtas į Ukrainos Chmelnickio srities katalikų parapiją, tačiau po mėnesio KGB įsakė iš ten išvykti. 1982–1989 m. neviešai talkino Kybartų (Vilkaviškio r.), Valkininkų (Varėnos r.) ir Viduklės (Raseinių r.) klebonams. Važinėjo po įvairias Lietuvos parapijas padėdamas kunigams pastoracinėje veikloje.Vengdamas sovietų valdžios kaltinimo veltėdžiavimu, 1983–1989 m. oficialiai buvo įsidarbinęs Valkininkų (Varėnos r.) bažnyčios zakristijonu.

Suėmus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pirmąjį redaktorių kun. S. Tamkevičių SJ, 1983–1989 m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Tuo pačiu laikotarpiu – vienas iš seserų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptųjų kursų vadovų.

1989–1990 m. ėjo vikaro pareigas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje,1990 m. paskirtas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi.

1989–1997 m. – Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų provincijos provincijolas.

1989–1993 m. vadovavo Ateitininkų studentų sąjungos sielovadai, nuo 1993 m. ėjo Ateitininkų sendraugių sąjungos dvasios vado pareigas.

Greta kunigo pareigų nuolat aktyviai veikė akademinėje ir socialinėje srityje. 1992–1997 m. buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos vicepirmininkas, 1997 m. išrinktas akademiku, 1997–2006 m. – Centro valdybos pirmininkas, iki dabar eina Centro valdybos nario ir „LKMA Metraščio“ redakcinės kolegijos pirmininko pareigas. 1990–1993 m. katalikiškų televizijos laidų rengimo komisijos vadovas. 1991–1993 m. priklausė Lietuvos mokslo tarybai. 1992–2002 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete dėstė Bažnyčios istoriją, inicijavo Bažnyčios istorijos kabineto steigimą. 1989 m. paskirtas Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei globėju, 1996 m. – šio skyriaus direktoriumi.

Dešimtajame XX a. dešimtmetyje buvo aktyvus valstybės ir visuomenės veikloje – Lietuvos švietimo tarybos narys, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos narys, Statistikos tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Statistikos departamento narys, Lietuvos onkologijos centro Mokslinės tarybos Medicininės etikos komisijos narys, Sveikatos apsaugos ministerijos Etikos komisijos narys, Vilniaus italų studijų akademijos narys, Vokietijos katalikų akademinės tarnybos užsieniečiams partnerių tarybos narys, Trečiojo amžiaus universiteto Religinių studijų fakulteto dekanas ir dėstytojas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto tarybos narys, įvairių mokslinių žurnalų bei leidinių redkolegijų narys.

1997 m. konsekruotas tituliniu Vulturaros vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generaliniu sekretoriumi.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Joną Borutą paskyrė Telšių vyskupu. Sausio 20 d. įvyko vyskupo Jono Borutos SJ ingresas į Telšių vyskupijos katedrą.

Nuo 2002 m. rugsėjo 20 d. pirmininkauja Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturginei komisijai ir Ekumeninių reikalų tarybai.

1992 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, 1998 m. – Vyčio kryžiaus II laipsnio ordinu.

2017 m. rugsėjo 18 d. popiežius Pranciškus patenkino vyskupo Jono Borutos SJ įteiktą prašymą jį atleisti iš pastoracinio vadovavimo Telšių vyskupijai.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: