į pirmą puslapį

Kronika

Telšių dvasininkų susitikimas ir malda už vysk. J. Borutą SJ
Paskelbta: 2023-01-19 23:06:53

Prasidėjus maldų už krikščionių vienybę savaitei Telšių vyskupijos dvasininkai 2023 m. sausio 19 d. rinkosi į nuolatinio ugdymo užsiėmimą Telšių kunigų seminarijoje. Šį kartą pirmąją susitikimo dalį sudarė vysk. Algirdo Jurevičiaus pranešimas, kuriame ganytojas kalbėjo apie būsimus sielovadinius renginius, pristatė rekolekcijų kunigams galimybes bei kitas aktualijas. Per pastaruosius metus nemažai dvasininkų ir pasauliečių dalį savo uždarbio skyrė paremdami konkrečias parapijas ar kitas bažnytines institucijas. Vyskupas įvardijo konkrečius paramos pavyzdžius, kuomet dvasininkai bei pasauliečiai testamentu palikdavo dalį savo turto parapijoms ir prisidėjo prie Evangelijos skelbimo. „Šventieji duoda pavyzdį ir savo gyvenimu ir mirtimi“ – kalbėjo ganytojas.

Pasibaigus finansiniams metams ganytojas pristatė 2022 metų Telšių vyskupijos kurijos pajamų ir išlaidų išklotinę. Kurijos užduotis – užtikrinti bei koordinuoti visų parapijų, sielovados centrų bei religinių organizacijų veiklą, kas atsispindi ir finansinėje ataskaitoje. 2022 metais Telšių vyskupijos kurija turėjo 1 137 279,36 Eur pajamų ir 1 212 705,47 Eur išlaidų. Išlaidos viršijo pajamas, nes vykstantis karas Ukrainoje pareikalavo nesuplanuotų išlaidų įrengiant bustus karo pabėgėliams iš Ukrainos. Šiuo metu Telšių vyskupijos globoje gyvena 16 ukrainiečių. Didžiausią išlaidų dalį sudarė pastatų remonto darbai (404 923,17 Eur), finansinė pagalba kitoms religinėms organizacijoms (181 013,81 Eur), parama Telšių kunigų seminarijai (165 836,90 Eur), karitatyvinė ir sielovadinė veikla (59 727,31), pagalba sielovados centrams (48 546,34 Eur), religinės literatūros įsigijimas (45 562,59 Eur), pastatų išlaikymas (34 767,06 Eur), dvasininkų bei personalo išlaikymas (20 925 Eur), ilgalaikio turto įsigijimas (15 634,08 Eur), biuro ir kitos išlaidos. Nemažą išlaidų dalį sudarė parama misijoms (31 197,30 Eur), „Marijos radijui“ (30 111,65 Eur), Šventajam Sostui – popiežiaus veiklai (24.123,30 Eur), Šventosios Žemės krikščionims (14 552,77 Eur), Caritui (16 060,60 Eur), Bažnyčios komunikacijai (13 050,35 Eur) ir kitoms bažnytinėms veikloms.
Pavargę nuo pristatytų skaičių dvasininkai skubėjo į katedrą, kurioje meldėsi už prieš trisdešimt dienų mirusį Telšių vyskupijos ganytoją vysk. Joną Borutą SJ. Homilijoje Telšių vyskupas Algirdas vedė paralelę tarp Laiške žydams pristatytos Kristaus kunigystės ir vyskupo J. Borutos pašaukimo kunigystei. Pogrindyje pradėjęs ruoštis kunigiškai tarnystei J. Boruta siekė kunigystės, kuri nebuvo susijusi nei su pripažinimu nei su kokia išskirtine pagarba, bet atvirkščiai: jis tapo kunigu slapta, tarnavo kunigu pogrindyje ir saugojosi, kad tik kas iš pašalies apie tai nesužinotų. Į kunigystę jis įžengė ne pripažinimo ar garbės ieškodamas, bet tarsi kartodamas psalmės žodžius: „Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavosios valios“.

Baigdamas homiliją vysk. Algirdas kalbėjo: „pasitikime Dievo gailestingumu, kuris apglėbia ištikimą savo valios vykdytoją vyskupą Joną, kad jis galėtų įžvengti ne į kokią žemišką katedrą ar baziliką, bet į Dievo paruoštą būstinę danguje, į tą dangišką šventyklą, apie kurią mums taip didingai pasakoja Šventasis Raštas“.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: