į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupo Jono Borutos SJ laidotuvės
Paskelbta: 2022-12-23 21:42:11

2022 m. gruodžio 19 d. pas Viešpatį iškeliavęs Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas Boruta SJ gruodžio 20 d. buvo pašarvotas Telšių katedroje. Vakaro šv. Mišioms vadovavo ir prisiminimais apie ganytoją pasidalino ilgametis vyskupo bendradarbis prel. Juozas Šiurys. Mirusiam vyskupui kaip Telšių rajono garbės piliečiui dedikuotą vainiką atnešė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, administracija bei savivaldybės tarybos nariai. Po Mišių Kalnus giedojo Telšių šv. Antano parapijos tikintieji.

Gruodžio 21 d. tikintieji galėjo visą dieną lankyti ir melstis prie mirusiojo ganytojo, o vakare šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Koncelebravo arkivysk. Lionginas Virbalas SJ bei būrelis kunigų. Pamokslo metu arkivysk. Lionginas pasidalino savo prisiminimais apie vysk. J. Borutą SJ atskleisdamas jo veiklą sunkiomis pogrindžio sąlygomis. Gan jautriai nuskambėjo arkivysk. Liongino cituotas prieškalėdinis laiškas, kurį J. Boruta jam atsiuntė 1981 metais, kuomet Lionginas buvo sovietinėje armijoje. J. Borutos rašyti laiškai stiprino jaunuolį ir ruošė svarbiems apsisprendimams. Po šv. Mišių Kalnų giedojimui vadovavo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos giesmininkai.

Gruodžio 22 d. vysk. J. Borutos SJ žemiškieji palaikai buvo pervežti ir pašarvoti Žemaičių Kalvarijos bazilikoje. Procesijai vadovavo ir ją lydėjo vysk. A. Jurevičius. Bazilikos prieigose procesiją pasitiko Žemaičių Kalvarijos parapijos tikintieji ir nulydėjo į baziliką. Vakaro šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas, pamokslą sakė Telšių vysk. V. Borisevičiaus seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas. Kanauninkas kalbėjo apie kunigystę ir Kristaus auką, sudabartinamą per Eucharistijos šventimą, kuris teikia amžinąjį gyvenimą. Po šv. Mišių jautrų žodį tarė Jėzuitų Centrinės Europos provincijos biuro Vilniuje vadovas kun. Vidmantas Šimkūnas SJ, o Žemaičių Kalvarijos parapijiečiai iki išnaktų giedojo Kalnus.

Gruodžio 23 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikos koleginės kapitulos nariai, apsivilkę iškilmingais aprėdais, giedojo Gedulines valandas, po kurių kan. Andriejus Sabaliauskas perskaitė vysk. Jono Borutos SJ nekrologą.

Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo vysk. J. Borutos bendražygis kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pradžioje apaštališkasis nuncijus Petar Antun Rajič perskaitė pop. Pranciškaus vardu pareikštą paguodos ir užuojautos žodį. Telšių vyskupas pareiškė užuojautą vysk. Jono Borutos SJ broliui, seseriai bei kitiems artimiesiems. Homiliją pagal Evangeliją apie Lozoriaus prikėlimą skelbė Telšių ganytojas Algirdas. Po Komunijos maldos žodį tarė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Arkivyskupas prisiminė ir įvertino vysk. J. Borutos SJ sielovadinę veiklą Vilniaus arkivyskupijoje ir vadovavimą LVK Liturginei bei Ekumeninių reikalų tarybai. Jėzuitų draugijos vardu užuojautos žodį tarė arkivysk. Lionginas Virbalas SJ, Seimo narys Valentinas Bukauskas, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. LKMA vardu užuojautos žodį tarė doc. Liudas Jovaiša. Gautos užuojautos žinios iš Latvijos, Lenkijos bei Baltarusijos vyskupų, o taip pat ir iš Vilniaus bei Lietuvos stačiatikių arkivyskupo metropolito Inokentijaus.

Paskutiniojo užtarimo ir laidojimo apeigoms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Mirusiojo karstą iš bazilikos išnešė Žemaičių Kalvarijos Bazilikos koleginės kapitulos kanauninkai. Lydint į kapines buvo giedama Visų šventųjų litanija. Palaidojus buvusį ganytoją J. Borutą SJ buvo sugiedotas ir Lietuvos Respublikos himnas.

Amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: