į pirmą puslapį

Kronika

Arkivyskupo T. Kondrusevičiaus užuojauta
Paskelbta: 2022-11-22 15:39:58

Minskas,
2022 m., lapkričio mėn. 23 d.

J.E. Vyskupui Algirdui Jurevičiui
Telšių Ordinarui


Jūsų Ekscelencija,

Priimkite mano užuojautą dėl Telšių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninko jubiliato kunigo Anupro Gauronsko mirties.

Amžiną atilsį velionis buvo pirmas kunigas, kuris atvyko į Karaliaučiaus sritį praėjusio šimtmečio 80-jų metų pabaigoje su tikslu pradėti pastoracini darbą šventojo Adalberto (Vaitiekaus) žemėje. Atkūrė daug parapijų, pastatė didingą bei gražią bažnyčią Sovieckė (Tilžėje), patarnavo įvairių tautų tikintiesiems, rūpinosi labdarybė. Jo pastangų dėka Katalikų Bažnyčia atgijo ten, kur ateizmas paliko dvasinę dykumą.

Dievo Apvaizda leido man darbuotis su velioniu, nes buvau jo vyskupas Rusijoje. Esu be galo dėkingas jam už jo pasiaukojantį darbą atgimstančios Bažnyčios labui ten, kur ji turėjo išnykti. Jis tikėjo, kad Bažnyčia prisikels ir tam tikslui pašventė savo gyvenimą. Ir Bažnyčia tikrai prisikėlė!

Tegul Visagalis Dievas už jo ištikimybę kunigiškam pašaukimui bei Bažnyčiai atlygins amžinąja laime savo Karalystėje.

Iš tolimo Minsko jungiuosi su laidotuvių dalyviais ir aukoju Eucharistiją už mirusio kunigo Anupro Gauronsko sielą.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam kunigui Anuprui Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

+ Tadeusz Kondrusiewicz
Minsko-Mohiliovo Arkivyskupijos
Arkivyskupas Emeritas
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: