į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus pranešimas
Paskelbta: 2022-08-13 09:44:37

Kiekvienas žmogus turi neįkainojamą vertę, nes yra sukurtas pagal Dievo paveikslą bei panašumą, o žmogaus gyvenimas įgauna prasmę ir pilnatvę siekiant šventumo, į kurį Viešpats visus kviečia. Bažnyčia jau žemėje yra paženklinta tikru, nors ir netobulu, šventumu. Priimdama savo glėbin nusidėjėlius, ji yra šventa ir drauge apvalytina, todėl nuolat žengia atgailos ir atsinaujinimo keliu.

Su giliu liūdesiu ir apgailestavimu pranešu, kad ne visada Bažnyčios nariai išlaikė ištikimybę Viešpaties kvietimui į šventumą ir skaudžiai įžeidė ne tik tuos asmenis, kuriems padarė neatitaisomą skriaudą, bet ir visą tikinčiųjų bendruomenę. 2019 metais Telšių vyskupijoje buvo atliktas išankstinis tyrimas dėl kunigo Jono Kuso nederamo elgesio su nepilnamečiais praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje. Pasitvirtinus įtarimams Tikėjimo Mokymo kongregacija 2019 m. lapkričio 25 d. panaikino senaties terminą ir nurodė pradėti neteisminį baudžiamąjį procesą.

Visa neteisminio baudžiamojo proceso medžiaga buvo perduota vyskupo paskirtiems asesoriams (pagal Vademecum nr. 115-117), kurių išvadose pažymima: kai kurie liudininkai proceso metu identifikuoti kaip nukentėjusieji, nepažeidžiant konfidencialumo paslapties, nebuvo pamokyti ar nuteikti, tai būtent remiantis jų paliudijimu ir todėl, kad nukentėjusieji nėra susieti bendrais saitais, asesoriai su moraliniu tikrumu prieina išvados, kad kunigas Kusas yra kaltas.

Baigus procesą vyskupijos lygmenyje visa medžiaga buvo išversta į italų kalbą ir persiųsta Tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri sprendimą patvirtino ir įpareigojo Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių pritaikyti nusikaltusiam dvasininkui nuolatinę bausmę.
Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus dekrete Nr. 277, kuris, pasikonsultavus su Tikėjimo mokymo kongregacija ir išlaikius rekurso teisę iš kaltinamojo pusės, įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 13 d., skelbiama:

Remdamasis Komisijos atliktu administraciniu tyrimu, asesorių išvadomis, kad yra pakankamai aplinkybių įrodančių kunigo kaltę ir padarytą nusikaltimą pagal kan. 1395 §2 (nuo 2021 12 08 - kan. 1398 §1 1º) bei SST art. 6 §1 1°, ir pasiekęs moralinį tikrumą dėl minėtų nusikaltimų, kurių visi objektyvieji ir subjektyvieji požymiai šioje byloje yra, egzistavimo, atsižvelgiant į kan. 1362 §1, o taip pat asmeniškai susipažinęs su visais atlikto proceso aktais ir tuo, kad Tikėjimo mokymo kongregacija 2019 m. lapkričio 25 d. panaikino senaties terminą neteisminiame procese, nustatau, jog neteisminio proceso metu surinktos medžiagos, teisinių ir faktinių aplinkybių pakanka įgyti ir su moraliniu tikrumu paskelbti, kad Jonas Kusas kaltas (constat) dėl nepilnamečių tvirkinimo ir seksualinio išnaudojimo. Remdamasis SST art. 21 §2 1° norma ir Tikėjimo mokymo kongregacijos suteiktu mandatu šiuo Dekretu, pagal KTK kan. 1720 3º normą, paskelbiu:
- kunigui Jonui Kusui pašalinimo iš dvasininkų luomo nuolatinę bausmę (plg. KTK kan. 1336 §5);
- Nukentėjusiems asmenims siūloma dvasinė ir psichologinė pagalba, numatyta Bažnyčios normose.

Vykdydami savo misiją trokštame būti arti kiekvieno nukentėjusiojo žmogaus siūlydami dvasinę pagalbą, nes net ir seniai patirta prievarta bei pažeminimai palieka gilias vidines žaizdas. Žinia, kad praėjus nemažai laiko visgi triumfavo teisybė, nukentėjusiųjų širdyse tesužadina viltingą pasitikėjimą Viešpačiu. „Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“ (Mt 10,26).

Kviečiu visą tikinčiųjų bendruomenę padaryti viską, kad tokie baisūs nusikaltimai daugiau nepasikartotų. Tuo pačiu raginu uoliai laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos priimtų Prevencijos gairių dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais bei pažeidžiamais suaugusiais.

Mūsų žvilgsniai tebus nukreipti į Viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra visų Gelbėtojas. Jis ne tik gydo nukentėjusiųjų žaizdas, bet ir priima atgailaujančius nusikaltėlius, kurie net šventaisiais gali tapti! Kristuje atraskime paguodą, susitaikymą ir užsidegimą su nauju uolumu liudyti Evangeliją ir toliau vykdyti Bažnyčios misiją.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: