į pirmą puslapį

Kronika

Sausio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Paskelbta: 2022-01-18 23:10:11

 

2022 m. sausio 18 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko nuolatinės Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos susirinkimas. Jis pradėtas bendra malda, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius.

Susirinkimo pradžioje ganytojas supažindino su Sinodinio kelio Lietuvoje paskelbta trečiąja tema „Šventimas“ ir pakvietė pasižiūrėti šiai temai skirtą filmuotą medžiagą. Po peržiūros vysk. Algirdas pateikė įvairias galimybes apmąstymams ir kalbėjo apie liturgijos dvasingumą. Pristatydamas LVK kvietimą Švč. Sakramento adoracijai parapijose, vyskupas kalbėjo apie adoracijos svarbą dvasiniam krikščionių gyvenimui. „Gyvename laikais, kuomet didžiausias dėmesys kreipiamas tik į veiklą ir veiklos efektyvumą, bet pamirštama pamatinė tiesa, jog turime visų pirma būti kartu su Viešpačiu. Kassavaitinės adoracijos valandėlė parapijose duoda teisingą kryptį, kad neišleistume iš akių pagrindinių dalykų“, - kalbėjo ganytojas ir pakvietė adoracijos metu melstis už taiką, už Sinodinį kelią ir už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą bei į šeimą.

Vyskupas pristatė besikeičiančią Jaunimo centro komandą ir padėkojo jaunimo sielovadininkui kun. Karoliui Petravičiui už nuoširdų darbą, Jaunimo centro darbuotojams - Janinai Šalkauskytei bei Pauliui Aurylai už ilgametį jaunimo lydėjimą tikėjimo keliu ir pristatė naujuosius Jaunimo centro sielovadininkus – Gabrielę Eitavičienę bei kun. Alexis Danilo Garro SDB.

Šeimos centro vadovas Domininkas Lizdenis padėkojo dvasininkams už bendradarbiavimą šeimų sielovadoje ir kalbėjo apie Sužadėtinių rengimo programos lankstumą, nes Šeimos centras stengiasi atliepti į sužadėtinių galimybes ir daro viską, kad sužadėtiniams būtų patogu pasiruošti Santuokos sakramentui. Šeimos centro vadovas kvietė kunigus bendradarbiauti ieškant savanoriaujančių šeimų bei pavienių savanorių, kurie galėtų prisidėti prie sužadėtinių rengimo bei šeimos stiprinimo programų.

Vyskupas Algirdas apžvelgė praėjusius metus ir apgailestavo, kad Telšių vyskupija prarado devynis dvasininkus: septynis iš jų Viešpats pasišaukė į amžinybę, o du buvo pervesti į pasauliečių luomą jiems patiems to prašant. Ganytojas supažindino kunigus su 2022 metais numatomų vyskupijoje įvykių kalendoriumi, kunigų rekolekcijų tvarkaraščiu bei pakvietė norinčius registruotis į piligriminę kelionę.

Telšių vyskupas dėkojo kunigams už šv. Mišių intencijų rinkimą parapijose didžiųjų atlaidų metu, o taip pat padėkojo ir pasauliečiams, kurie prašė pasimelsti už savo reikalus bei už gyvus ar mirusius artimuosius. Tai leidžia pagelbėti šv. Mišių intencijomis sergantiems bei mažesnėse parapijose tarnaujantiems kunigams ir išgyventi maldos bendrystę. Broliško solidarumo ir dalijimosi tarp kunigų dvasia leido paremti stokojančius kunigus šv. Mišių intencijomis (2.599 intencijos – 59.190 Eur).

Išsamios analizės sulaukė 2021 metų Telšių vyskupijos kurijos finansinė ataskaita. Kurija aptarnauja virš pusantro šimto juridinių asmenų ir vykdo jų veiklos priežiūrą. 2021 finansiniais metais Telšių vyskupijos kurija turėjo 1.309.727, 90 Eur pajamų, ir 961.909,03 Eur išlaidų. Didžiausią Kurijos pajamų dalį sudarė specialios rinkliavos (306.514,81 Eur), biudžetinis finansavimas (255.973,28 Eur), aukos iš parapijų (174.905 Eur), pajamos iš ūkinės – komercinės veiklos (6.463,81 Eur), projektinės lėšos, juridinių bei fizinių asmenų parama bei kitos aukos.

Didžiausią kurijos išlaidų dalį sudarė pastatų remontas (405.388,52 Eur), kunigų seminarijos išlaikymas (81.043,17 Eur), ilgalaikio turto įsigijimas (60.712,74 Eur), suteikta paskola (48.000 Eur), parama sielovados centrams (40.209,68 Eur), suteikta finansinė pagalba (37.240,33 Eur), personalo išlaikymas (20.953 Eur), pastatų eksploatacinės išlaidos (17.287,02 Eur), transporto eksploatacija (11.146,45 Eur), buitinės technikos, elektronikos prekių ir paslaugų įsigijimas (7.054,21 Eur), ryšių ir pašto paslaugos (6.360,61 Eur) bei kitos išlaidos.

Telšių vyskupijos parapijos 2021 metais per Kuriją parėmė Bažnyčios misijas (26.960,87 Eur), popiežiaus veiklą (23,758,70 Eur), „Marijos radiją“ (23.532,70 Eur), Šventosios Žemės krikščionis (11.437,50 Eur), Bažnyčios komunikacijos priemones (10.660 Eur), bei Caritą (10.267,05 Eur).

Po alinančių finansinių ataskaitų dvasininkai džiaugdamiesi bendryste atgaivą rado prie agapės stalo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

 

 


 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: