į pirmą puslapį

Kronika

Gruodžio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Paskelbta: 2021-12-20 22:43:45

 

Kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos susirinkimas įvyko gruodžio mėnesio 17 dieną, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Susirinkimą pradėjo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius pasveikinęs visus susirinkusiuosius ir pakvietęs bendroje maldoje pasimelsti už popiežių Pranciškų ir taip jį pasveikinti su 85 – uoju gimtadieniu.

Po bendros maldos susirinkusiesiems pranešimą skaitė Tauragės dekanato dekanas, Tauragės parapijos klebonas kun. bažnytinės teisės daktaras Marius Venskus. Pranešimas buvo skirtas besibaigiančių metų aptarimui, veiklų įvertinimui. Pranešėjas naudojosi dviem metodais – teleologiniu ir teologiniu. Pirmuoju metodu vadovaujantis būtina pažvelgti į dabartį ir ją analizuoti atsižvelgiant į tikrovės sąsajas. Tikrovėje vyksta įvairūs dalykai ir laikas vertinimas graikiškosios sampratos pagrindu, o viskas vertinama protu bei vyksta įvairių aspektų analizė. Teologinė samprata padeda žmogui surasti metodą, kurio pagalba vyksta augimas, pokytis, ateities kūrimas, perspektyvos matymas. Lektorius atkreipė dėmesį į veiklos aspektus – Telšių vyskupijos dvasininkai vykdo įvairias misijas – interneto platformose, Marijos radijo laidose, bendradarbiavime katalikiškoje spaudoje, akademinis lygmuo taip pat neapleidžiamas. Toks vertinimas suteikia naują žvilgsnį į Dievo planą eiti keliu kuriant socialinį lygmenį, mokantis įgalinti savo jėgas pajungti kūrybai. Sinodinis kelias yra tai, kas jau suteikia galimybę atrasti savo tapatybę Bažnyčioje ir padėti kitiems tai padaryti. Judėjimas kartu padeda surasti teisingą kryptį ir ugdo perspektyvą ateičiai. Ateičiai su Dievu, bendrystėje su kitais ir ieškant santykio su realybe bei atpažįstant save Dievo plane kaip jo pasitrinktas įrankis kūrybai.

Apie Sinodinio kelio pradžią parapijose ir pirmosios temos analizės aspektus savo įžvalgomis pasidalino Telšių Vyskupijos Katedros administratorius kan. Vygintas Gudeliūnas ir Palangos dekanato dekanas, Palangos parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas. Jie pasidžiaugė žmonių aktyvumu, noru dalintis, kalbėtis, analizuoti sinodinius klausimus ir temas. Aptarė atskiras detales ir patį susirinkimo procesą. Nemažai Telšių vyskupijos parapijų sinodinio kelio procesas yra prasidėjęs, yra parengta 250 moderatorių, kurie puikiai įsijungia į pradėtą darbą. Pranešėjai pasidalino įžvalga, jog būtina malda ir už vykstantį procesą bei nuolatinis kreipinys į Šventąją Dvasią, prašant jos dovanų proceso dalyviams ir moderatoriams.

Sinodinio kelio intensyvumu ir sklandumu parapijose pasidžiaugė ir kunigams dėkojo Telšių vyskupijos Sinodo kelio moderatorius kun. doc. dr. Andrius Vaitkevičius. Jis pasidalino aktualia informacija, pakvietė ir toliau bendradarbiavimo keliu palaikant ryšį su moderatoriais sėkmingai keliauti analizuojant Sinodo temas ir taip intensyviai ruoštis laukiančiam procesui.

Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius aptarė einamuosius vyskupijos gyvenimo klausimus. Padėkojo parapijų klebonams už atlaidų metu surinktas Šventosioms Mišioms aukas, kurios padalinamos sergantiesiems ir pareigų neinantiems kunigams, pakvietė šią praktiką vykdyti ir toliau. Telšių Kunigų seminarijoje bus organizuojamas tikėjimo pagilinimo Pilypo kursas, pakviesti kunigai, o per juos tikintieji, ypač jauni žmonės, atvykti ir sudalyvauti šioje tikėjimo pagalinimo programoje.

Susirinkimą užbaigdamas vyskupas Algirdas Jurevičius pasidalino įžvalgomis apie numatomus Telšių vyskupijoje renginius ir svarbiausius renginius kitais – 2022 – aisiais metais. Numatytos kunigų rekolekcijų datos, primintas Telšių vyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Justino birželio mėn. 1 dieną numatomas šventimas, kada numatomi ir diakonato šventimai, nes šiuo metu Vilniaus kunigų seminarijoje paskutiniame kurse studijuoja du klierikai iš Telšių vyskupijos.

Po visų pranešimų, aptartų reikalų, pasidalintų įžvalgų Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, dvasininkai, seminaristai, Telšių vyskupijos pastoracinių centrų vadovai bei savanoriai rinkosi į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didįjį refektoriumą, kur buvo valgomi šventiniai pietūs. Vyskupas visus susirinkusius pasveikino įteikdamas kiekvienam kalėdinę dovaną, o po maldos ir vyskupo palaiminimo susirinkusieji ragavo tradicinių kūčiškų valgių, dalinosi įžvalgomis, turėjo nuotaikingą pabendravimo tarpusavyje laiką, sveikino vieni kitus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.

Kitas Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos susirinkimas vyks 2022 m. sausio mėnesio 18 dieną.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas


 

 

 

 

 

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: