į pirmą puslapį

Kronika

Spalio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Paskelbta: 2021-10-27 13:06:25

 

2021 m. spalio mėnesio 26 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos susirinkimas. Jis pradėtas bendra malda, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius. Po maldos, pasveikinęs susirinkusiuosius, vyskupas Algirdas išsamiai pristatė spalio mėnesį prasidėjusį sinodinį kelią – pasirengimą po poros metų vyksiančiam Bažnyčios sinodui.

Ganytojas priminė, jog sinodas prigimtis – kelionė kartu, įsiklausant į bendruomenės narius. Šių dienų pasaulyje per mažai kalbamasi, per mažai įsiklausoma. Popiežiaus Pranciškaus kvietimu jau įvyko du sinodai – šeimos ir jaunimo klausimais, o štai šis trečiasis – Bažnyčios sinodiškumo klausimu. Iki 2022 m. balandžio mėnesio vyks pasirengimo procesas – parapijose, parapijų bendruomenėse, maldų grupėse tikintieji pakviesti diskutuoti, kalbėtis, analizuoti ir padaryti išvadas, kurios bus užrašomos. Išvados sisteminamos ir etapas po etapo pasieks Apaštalų Sostą. Tada iš visų surinktų duomenų bus parengtas darbo dokumentas, kaip orientyras vyksiančiam Bažnyčios sinodui. Vyskupas išryškino popiežiaus Pranciškaus mintį, jog esame pakviesti svajoti apie Bažnyčią ir atpažinti būtinybę iš naujo įkultūrinti Krikščionybę, nes šiuo metu vyksta aktyvi iškultūrizacija, o ypač tai jaučiama Europoje. Visame pasaulyje šiuo metu daugėja katalikų ir Katalikų Bažnyčios kunigų, išskyrus Europą. Čia viskas eina mažėjimo linkme. Būtina atkreipti dėmesį į Jėzaus Kristaus žvilgsnį, kuriuo jis žvelgia į minią ir skelbiantiesiems Evangeliją mokytis iš Jėzaus kaip tai atlikti minioje, kuri Jėzui rūpėjo, rūpi ir visada rūpės. Apaštalavimas minioje – tai Jėzaus darbų darymas, atsivertimo tikrovė ir nepasidavimas piktosios dvasios įtakai, kuri stengiasi įtikinti, jog miniai nereikia Bažnyčios. Būtinas atsivertimas, darbas grupėse ir temų vystymas bei jų fiksavimas raštu. Tai formuos pajėgumą eiti drauge ir pakvietimą net tų, kurie yra tolimi nuo tikėjimo, Bažnyčios, gyvenimo bendruomenėje. Kiekvieno šiame kelyje į sinodiškumą laukia šventojo apaštalo Petro atsivertimas. Pranešime buvo aptartos temos, kurios bus svarstomos. Jų bus septynios: su kuo mes einame – apie kelio bendrakeleivius, kaip mums sekasi dialogas – klausytis ir kalbėtis, kalbėjimasis apie liturgijos šventimą, bendrystė ir dialogas su kitų krikščioniškų bendruomenių žmonėmis, autoriteto klausimas ir sprendimų paieškos, ugdymasis sinodiškume – bendrystės paieškos , būdas praleisti laiką su ateitimi.

Telšių vyskupijoje sinodui pasirengimo koordinatoriumi Telšių vyskupijos vyskupo paskirtasis Klaipėdos dekanato Šeimos centro vadovas, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas Andrius Vaitkevičius susirinkusiesiems pristatė pasirengimo darbų programą. Jis pakvietė parapijos klebonus numatyti žmones, kurie parapijose galėtų tapti grupių moderatoriais. Pristatė mokymų, kurie vyks lapkričio 27 dieną Telšiuose, programą bei aptarė kitus einamuosius klausimus. Plačiau apie pasirengimą sinodui bus kalbama netrukus Telšių vyskupijoje vyksiančiuose dekanatų kunigų susirinkimuose, kurie numatyti jau lapkričio mėnesį.

Einamuosius parapijinės katechezės klausimus aptarė Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Jis pasidalino įžvalgomis apie vykdomą katechezės programą, pristatė suaugusiųjų įkrikščioninimo sakramentams pasirengimo programos esminius aspektus, aptarė einamuosius Telšių vyskupijos kunigų solidarumo brolijos reikalus.

Telšių vyskupijos einamuosius reikalus aptarė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius. Telšių vyskupijos „Carito“ vykdomus projektus, organizuojamas įvairias labdaros akcijas bei rengiamus mokymus išsamiai aptarė Telšių vyskupijos „Caritas“ vadovė Jūratė Damanskienė. Ji pasidžiaugė šios organizacijos savanorių veiklumu, kunigų, ypač dekanatų centruose, glaudžiu bendradarbiavimu ir veiklos veiksmingumu. Pasidžiaugta, jog šios organizacijos nariai ne tik darbuojasi veikliai pagelbėdami patiems vargingiausiems, bet ir melsdamiesi, dalyvaudami jiems organizuojamuose rekolekcijose.

Konferencijos pabaigoje Telšių vyskupijos ganytojas pakvietė visus prisidėti prie akcijos malda ir aukomis paremti Libano krikščionis, kurie yra labai sunkioje padėtyje. Vyskupas aptarė Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos proceso eigą. Bylos medžiaga yra nugabenta į Šventųjų skelbimo kongregaciją, paskirtas ir patvirtintas bylos postuliatorius kun. Donatas Litvinas. Laukiama, kada bus paskirtas bylos reliatorius, kurį skiria Kongregacija. Ganytojas pasidalino įžvalgomis iš Varšuvoje vykusios vyskupams skirtos konferencijos. Kalbėjo apie ten pateiktą medžiagą ir paanalizavo atskiras, tos konferencijos metu lektorių nagrinėtas temas.

Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susitikimas baigta bendra malda už sinodo sėkmę, vyskupo palaiminimu ir bendrais pietumis.

Kitas Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos susirikimas vyks Telšiuose, 2021 m. lapkričio mėn. 18 dieną, kada bus minimos Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus nukankinimo 75 – osios metinės.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: