į pirmą puslapį

Kronika

Žinios iš Telšių vyskupijos (2020 m. sausis)
Paskelbta: 2020-01-13 17:19:31

 2019–2020 metai – jubiliejiniai metai Telšių vyskupijoje. Atkurtai Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai 30 metų po atkūrimo. Ta ypatinga proga išleistas specialus Telšių kunigų seminarijos mokslinis leidinys – Opera theologorum Samogitarum (Nr. 6). Šiame moksliniame leidinyje gvildenamos bažnytinės teisės, teologijos, Bažnyčios istorijos, pedagogikos temos. Tarptautiniame moksliniame leidinyje mokslininkai parengtuose straipsniuose išsamiai kalbama apie Dalinę Bažnyčią Vatikano II Susirinkimo doktrinoje (kan. dr. Algis Genutis), o gerai išstudijavus šią temą pateikiama mokslinė analizė į religinį ugdymą dalinėje Bažnyčioje Lietuvoje (Klaipėdos universiteto doc. dr. Vaineta Juškienė). Apie piligrimystę ir šv. Jokūbo piligrimų kelią išsamią analizę pateikė Klaipėdos universiteto docentas dr. Remigijus Oželis, o tikėjimo iššūkius šių dienų visuomenėje išsamiai išnagrinėjo popiežiškojo Laterano universiteto Romoje profesorius kun. dr. Gianluigi Pasquale OFM. Bažnyčios istorijos temą apie Livonijos ir Kuršių diecezijų integravimą į Lietuvos bažnytines struktūras XVIII – XIX amžiuose išsamiai pateikė Latvijos universiteto mokslininkas dr. Andris Priede, o mons. prof. habil. dr. Arvydas Ramonas pateikė mokslinį žvilgsnį į krikščioniškąją teologiją ir tiesos pažinimo perspektyvas. Išsamią popiežiaus Pranciškaus laiškų Pasaulinėms ligonių dienų proga analizę leidinyje pateikė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra, o apie nebręstančią kartą ir tėvo statuso krizę išnagrinėjo kun. dr. Andrius Vaitkevičius. Leidinys baigiamas kun. dr. Mariaus Venskaus moksliniu straipsniu apie kunigų seminarijas, kaip ugdymo kunigystei institucijas ir to sampratos raidą Bažnytinės teisės normose.

Aptartasis mokslinis leidinys buvo pristatytas 2020 m. sausio mėn. 9 dieną Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime, kurio metu skaitytas ir pranešimas apie iškilią Telšių vyskupijos asmenybę – prel. dr. Justiną Juodaitį. Konferencija buvo skirta jo 120-osioms gimimo ir 50-osioms mirties metinėms, prisimenant ir 30-ąsias Telšių kunigų seminarijos atkūrimo metines, nes ši asmenybė tiesiogiai susijusi su minėta aukštąja mokykla. Susirinkusiuosius dvasininkus bei seminaristus pasveikino ir prelato Justino Juodaičio bei vyskupo Justino Staugaičio atvykusiu gausiu giminaičių būriu pasidžiaugė Telšių vyskupijos ganytojas Kęstutis Kėvalas.

Pranešimą apie iškilų Telšių vyskupijos dvasininką skaitė jo dukterėčia, Šiaulių universiteto profesorė dr. Audronė Juodaitytė. Prelatas Justinas Juodaitis buvo pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo Justino Staugaičio sesers sūnus, gimęs Suvalkijoje. Kunigu pašventintas 1923 m., vėliau studijavęs Kauno ir Romos universitetuose. 1927 m. įkūrus Telšių kunigų seminariją jos dvasios tėvas ir įvairių disciplinų dėstytojas. Buvo pakeltas kanauninku, dirbo Telšių vyskupijos kurijoje, paskutinis, prieš galutinai uždarant 1946 m. Telšių kunigų seminarijos rektorius. Uždarius kunigų seminariją, valdžiai areštavus abu Telšių vyskupijos vyskupus, kan. Just. Juodaitis buvo išrinktas Telšių vyskupijos valdytoju. Sunkiu pokario metu jam teko valdyti vyskupiją, pagelbėti sovietinio saugumo persekiojamiems kunigams. 1949 m. suimtas, kalintas sovietiniuose lageriuose. Iš lagerio grįžo 1957 m. ir laivėje persekiotas KGB. Telšių vyskupo Petro Maželio pakeltas Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos prelatu. Mirė 1969 m. Kražiuose, ten ir palaidotas.

Lektorė dalinosi savo priminimais apie garbųjį dvasininką, aptarė jo veiklą, gyvenimo etapus, nuveiktus darbus. Išryškintas prelato asmenybės universalumas, artimo meilės dorybė įvairiems žmonėms, jo uolumas vykdant kunigiškąją misiją, ištikimybę Dievui ir Bažnyčiai.

Po pranešimo vyskupas K. Kėvalas padėkojo garbiajai lektorei ir visiems atvykusiems prelato giminaičiams už galimybę iš naujo geriau pažinti šią neeilinę asmenybę.

Einamuosius vyskupijos reikalus aptarė vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos Šventosios Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos kunigai. Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino prelato Justino Juodaičio, už kurį Šventosiose Mišiose buvo meldžiamasi, pasitikėjimą Dievu ir norą padėti visiems, kuriems buvo reikalinga pagalba. Prelatas teikė pagalbą persekiojamiems žydams, taip prisidėdamas prie jų gelbėjimo, teikė pagalbą įvairių tautybių, skirtingų įsitikinimų žmonėms, globojo jaunimą, jaunimo organizacijas. Šios jo savybės, anot pamokslininko, parodo tikinčio žmogaus ir kunigo tvirtumą ir aiškų apsisprendimą už tiesą. Vyskupas visus susirinkusiuosius kvietė ištikimai tarnauti tiesai ir gyventi Dievo meilės šviesoje kaip tai darė minimas garbusis prelatas.

Po Šventųjų Mišių Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje – Telšių vyskupijos pastoraciniame centre buvo surengti nuotaikingi pietūs, dalintasi prisiminimais apie garbųjį prelatą.

 Kan. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: