į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2017-10-18)
Paskelbta: 2017-10-19 20:27:22

2017 m. spalio mėn. 18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Susirinkusiuosius pasveikino ir rytmetinei bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Pradėdamas maldą jis pasidžiaugė susirinkusiais kunigais, pasveikino juos ir iš Vilniaus atvykusius vyskupą emeritą Joną Borutą SJ bei Vilniaus Šv. Teresės. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios kleboną, rektorių mons. Kęstutį Latožą.

Po bendros maldos į susirinkusiuosius kreipėsi ir savo įžvalgomis pasidalino vyskupas emeritas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie dabarties realijas ir aktualijas, apie itin sparčiai besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir visame pasaulyje, drąsino kunigus nebijoti sunkumų ir pastoracinių iššūkių, o pasitikėti Dievo Apvaizda ir Jo vedimu bei veikimu Bažnyčioje. Kunigams vyskupas emeritas linkėjo ištvermės ir ryžto sekti Kristumi ir uoliai skelbti Evangeliją šių dienų pasaulyje.

Į šių metų Aušros Vartų Didžiuosius Atlaidus visus kunigus pakvietė, šios Šventovės istoriją nuodugniai pristatė iš Vilniaus atvykęs mons. K. Latoža. Jis kunigams kalbėjo apie šių metų Atlaidų programą, kuri skirta Dieviškųjų Dorybių pagilinimui ir kvietė visus atvykti ypač lapkričio 16 dieną, kuri skirta Telšių vyskupijai. Monsinjoras taip pat išdalino plakatus ir knygutes su išsamiai pristatyta kiekvienos atlaidų dienos programa. Lektorius taip pat išsamiai kalbėjo apie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjo paskelbtus metus ir šios Šventovės tapimą Bazilika. Taip pat išryškino šiais metais minimą jubiliejų – Fatimoje įvykusių Dievo Motinos Marijos apsireiškimų šimtmetį ir išryškino svarbą melstis už taiką pasaulyje, o kunigus kvietė atvykti su grupelėmis ir į Aušros Vartus ir į Trakų Šventovę.

Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius susirinkusiesiems pristatė žemaičių piligriminės kelionės į Romą ir Asyžių programą. Dėkodami Dievui už visas malones tikintieji iš visos Telšių vyskupijos vyksta į piligriminę kelionę tokiu būdu užbaigiant Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų minėjimą ir šventimą. 230 asmenų vyks į šią kelionę iš įvairių parapijų. Romoje planuojama susitikti su popiežiumi Pranciškumi, bus palankytos didžiosios Bazilikos ir kitos šventos vietos. Ši piligriminė kelionė vyks lapkričio mėnesio pirmojoje pusėje.

Apie Bažnyčios ir Lietuvos Policijos bendradarbiavimą kalbėjo ir įvairius bendrai vykdomus projektus pristatė Telšių regiono policijos kapelionas, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys. Jis pasidžiaugė vykstančiais darnaus darbo procesais ir rezultatais, kvietė parapijų kunigus aktyviai įsijunti į projektų, tokių „Saugus eismas keliuose“ ir kitų vykdymą bei glaudų bendradarbiavimą.

Konferencijos pabaigoje į susirinkusiuosius kreipėsi ir apie savo darbą lietuvių tarpe Airijoje kalbėjo ten tautiečių sielovada besirūpinantis kunigas Egidijus Arnašius.

Konferencijai pasibaigus padėkos žodį visiems tarė vyskupas K. Kėvalas ir pakvietė kunigus pasirašyti knygoje apie Telšių vyskupiją, kuri su visų Telšių vyskupijos dvasininkų parašais bus nuvežta ir padovanota kaip padėkos ženklas popiežiui Pranciškui. Vyskupas taip pat detaliai aptarė labai svarbius, einamuosius vyskupijos gyvenimo klausimus.

Iškilmingoms 12 val. Šventosioms Mišioms Telšių vyskupijos Katedroje vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo 15 metų šiai vyskupijai vadovavęs, dabar jau emeritas vyskupas J. Boruta SJ, taip Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir arti 100 Telšių vyskupijos kunigų. Šventųjų Mišių liturgijoje patarnavo diakonas ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių Katedros didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės. Šiose iškilmingose Šventosiose Mišiose buvo dėkojama Dievui už ilgametę ir uolią vyskupo J. Borutos SJ tarnystę Telšių vyskupijoje, o kartu buvo meldžiama palaimos naujam ganytojui.

Sakydamas pamokslą vyskupas K. Kėvalas priminė, jog spalio 18 diena yra Bažnyčios kalendoriuje ypatinga – Šventojo evangelisto Luko diena. Vyskupas kalbėjo apie jo užrašytą Evangeliją, uolumą vykdant Evangelijos skelbimo misiją ir paliktą žinią – Dievas gydo, Dievas ypatingai myli žmogų ir yra gailestingumas. Vyskupas pamokslo metu lygino vyskupą J. Borutą SJ su Šv. Luku, nes buvęs Telšių vyskupijos ganytojas – mokslo žmogus, gilios įžvalgos ir tvirtos dvasios asmenybė, nuveikęs daugybę svarbių ir ypač vyskupijos gyvenime reikšmingų ir reikalingų darbų. Jis pasižymi jautria ganytojo širdimi ir ypatingu uolumu, skelbiant Evangeliją. Buvo išsamiai pristatytas vyskupo emerito gyvenimas, įvardinti patys svarbiausi jo nuveikti darbai, nes, anot pamokslininko, reiktų ilgų valandų, kad būtų galima aptarti visa, kas ši iškili asmenybė yra nuveikusi mokslo srityje ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje gyvenime.

Po Šventųjų Mišių padėkos žodžius už ilgametę tarnystę vyskupui J. Borutai SJ išsakė, o naujajam vyskupui ordinarui K. Kėvalui viso ko geriausio linkėjo didelis būrys garbių svečių, organizacijų atstovų. Sveikinimo žodžius išsakė ir atminimo ženklus įteikė Lietuvos Policijos Generalinis komisaras Linas Pernavas, visų Telšių vyskupijos teritorijoje esančių miestų ir savivaldybių merų vardu sveikino Telšių meras Petras Kuizinas, sveikinimo žodžius išsakė Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, sveikino ir už tarnystės metus dėkojo įvairių katalikiškų organizacijų ir bendruomenių nariai, Telšių katalikiškos krypties Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, Telšių katedros choro choristai. Vyskupui J. Borutai SJ padėką išsakė ir visų Telšių vyskupijos kunigų pasveikino vyskupas K. Kėvalas. Visas iškilmes, kurias tiesiogiai transliavo Marijos Radijas, vainikavo skambus „Ilgiausių metų“.

Po iškilmių, istoriniams įvykiams atminti buvo padaryta visų dalyvių bendra nuotrauka, o pačioje pabaigoje vyko gražus pabendravimas Telšių kunigų seminarijoje, kur buvo surengti šventiniai pietūs.

Kitas Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas vyks 2017 m. lapkričio mėn. 15 d. Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: