į pirmą puslapį

Kronika

Prasidėjo naujieji Telšių Kunigų seminarijos mokslo metai
Paskelbta: 2017-09-08 11:06:03

2017 m. rugsėjo 4 dieną Žemaičių Kalvarijoje, tradiciškai per kasmėnesinius rugsėjo mėnesio atlaidus Bazilikoje, buvo iškilmingai pradėti Naujieji Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokslo metai. 10 val. į Žemaičių Kalvarijos rekolekcijų namus rinkosi Seminarijos vadovybė, dėstytojai, posėdyje dalyvavo ir abu Telšių vyskupijos vyskupai – Jonas Boruta SJ ir Kęstutis Kėvalas. Posėdžio metu visus susirinkusiuosius pasveikino, apie naujuosius mokslo metus mintimis pasidalino ir visą metų programą išsamiai pristatė seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus. Vyskupas K. Kėvalas su susirinkusiais kalbėjosi apie pašaukimų sielovadą, gvildeno su jaunimo pastoracija susijusius klausimus. Posėdžio metu be kitų svarbių klausimų aptarimo buvo nutarta šių mokslo metų pabaigoje – pavasarį organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Telšių kunigų seminarijos įkūrimo 90 – dešimtmečiui ir šių dienų aktualijoms panagrinėti. Šie metai Telšių kunigų seminarijai jubiliejiniai – lygiai prieš 90 metų, 1927 m. spalio 4 dieną tuometinis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis įkūrė Telšiuose kunigų seminariją, kuri veikė iki 1946 m., kada sovietinės valdžios buvo uždaryta, klierikai išvyko studijuoti į Kauno kunigų seminariją. Seminarija atkurta 1989 m. ir kaip universitetas veikia iki šiol.

12 val. pagrindinėms iškilmių šv. Mišioms vadovavo vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo vyskupas J. Boruta SJ, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus, kiti seminarijoje dirbantys bei iš Klaipėdos dekanato atvykę kunigai. Rugsėjo mėnesio atlaidus atstovavo Klaipėdos dekanatas. Šv. Mišių metu giedojo Vidmanto Budreckio vadovaujama, iš Marijos, Taikos Karalienės, atvykusių giedotojų grupė, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos ir parengiamojo kurso studentai.

Sakydamas pamokslą vyskupas K. Kėvalas analizavo tos dienos Dievo Žodį ir išryškino Jėzaus veikimo strategiją to meto visuomenėje – Jėzus pagiria, žydų supratimus, niekam tikusius žmones – pagonis ir tokiu būdu sukelia savo atžvilgiu užsirūstinimą. Jėzus nepriimamas savame krašte, nes jo skelbime išryškėja to meto visuomenei nesuvokiama pozicija – neturtingieji, prispaustieji, be to dar ir visų tautų žmonės yra Dievo aplankomi. Tai to meto visuomenės elitui atrodė nesuderinami dalykai. Anot Vyskupo, ką mums reiškia šie įvykiai, kai švenčiame Mokslo metų pradžią. Galima palyginti seminarijos ir Universiteto veiklą su šiuo įvykiui. Mokslas, anot ganytojo, išridena žmonijos patirties, įžvalgų ir atradimų ritinį ir jį skaito, vėliau interpretuoja, renka naujas įžvalgas ir šių minčių kontekste atranda naujus dalykus. Vyskupas kalbėjo apie laisvės sampratą – tai žmogaus tobulėjimo tikrovė, nes žmogus pašauktas būti apsisprendžiančia būtybe. „Seminarija ir universitetas pašauktas įgalinti jauname žmoguje mąstymo galią. Taigi duoti universalų gebėjimą mąstyti ne tik technine prasme, bet filosofine. Šia prasme – parodyti sąsają tarp laisvės ir tiesos. Kokios tiesos? Laisvė yra susijusi su tikėjimu, viltimi ir meile ir skiriama žmoguje ugdyti protingumo [supratimo], teisingumo, tvirtumo ir susivaldymo galias.“

Po Šv. Mišių Bazilikoje buvo meldžiamasi einat Kryžiaus Kelią ir giedant Kalnų giesmes, kunigai sakė pamokslus. Po pamaldų į maldininkus kreipėsi vyskupas J. Boruta SJ, jis pakvietė visus lydėti malda seminaristus ir seminarijos gyvavimą bei paragino ir toliau uoliai melstis, prašant naujų, brandžių pašaukimų į kunigystę. Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos rekolekcijų namuose buvo surengti šventiniai pietūs.

Šiuos 2017/2018 mokslo metus, o po atkūrimo 28 – uosius gyvavimo metus, kada švenčiame palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus, pradėjo 10 studentų, iš kurių 3 parengiamajame – propedeutiniame kurse.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: