į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Justino iškilmė Telšiuose: tikintiesiems pristatytas Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas
Paskelbta: 2017-06-02 09:57:01

Birželio 1 dieną liturginiame Bažnyčios kalendoriuje minimas šventasis kankinys Justinas. Šis, pirmųjų Krikščionybės amžių šventasis yra ir Telšių vyskupijos dangiškasis globėjas. 2017 m. birželio 1-oji buvo ypatinga – gausiai susirinkusiems tikintiesiems pristatytas Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius – Kęstutis Kėvalas.

Tos dienos iškilmingų 12 val. Šventųjų Mišių pradžioje į susirinkusiuosius kreipėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, kuris ir pristatė buvusį Kauno arkivyskupo augziliarą, o nuo šiol popiežiaus Pranciškaus sprendimu Telšių vyskupijos vyskupą koadjutorių Kęstutį Kėvalą, o Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis visiems susirinkusiems perskaitė vyskupu koadjutoriumi paskyrimo dokumentą.

 Vyskupo K. Kėvalo vadovaujamose Šv. Mišiose koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, nuncijaus patarėjas mons. Matthew Amponsah – Saamoa, jo asmeninis sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas, Telšių vyskupijos kunigai – konsultoriai, taip pat prelatai, monsinjorai, kanauninkai – iš viso apie 70 kunigų. Šv. Mišių liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių vyskupijos Katedros vargonininkės Elenos Žirgulienės vadovaujamas choras. Iškilmes tiesiogiai transliavo Marijos Radijas.

Sakydamas pamokslą vyskupas K. Kėvalas priminė, jog šv. Justinas buvo filosofas, gerai pažinęs ano meto pasaulietinius mokslus ir kartu įsigilinęs į Kristaus Evangeliją, tapo kankiniu, prieš tai sukūręs krikščioniškosios filosofijos mokyklą. Šv. Justinas, anot vyskupo, moko mus šių dienų visuomenėje kryžiaus išminties, o Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio beatifikacija įvyks š. m. birželio 25 dieną, pamoko siekti išminties ir drąsos, turint glaudų ryšį su Viešpačiu. Įtaigiai, remdamasis savo patirtimi ir pavyzdžiais, vyskupas drąsino gausiai susirinkusiuosius būti pasaulio šviesa, nepasiduoti tamsai ir taip gyvenat siekti šventumo. Būtent šis uždavinys iškyla kaip svarbiausias Bažnyčios nariams – toks užsiėmimas Bažnyčios esminis. Su drąsa ir nuolankumu vyskupas kvietė visus eiti į Jo amžinąją šviesą, kur yra kviečiamas kiekvienas tikintysis.

Po iškilmingų Šventųjų Mišių vyskupą K. Kėvalą, tapus Telšių vyskupijos vyskupu koadjutoriumi, pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, kunigų ir Telšių kunigų seminarijos atstovai, Telšių miesto ir rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, ateitinkai, Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos krypties gimnazijos, Telšių vyskupijos Katechetikos, Jaunimo, Šeimos centrų atstovai, Marijos legiono narės, tretininkai bei pavieniai iškilmių dalyviai. Visi sveikinusieji linkėjo vyskupui naujose pareigose gausios Dievo palaimos bei kitų reikalingų malonių, prisiimant naują tarnystę Telšių vyskupijoje. Sveikinimus vainikavo skambus, choro giedamas sveikinimo himnas.

Po iškilmių Telšių vyskupijos Katedroje gausus garbių svečių būrys pietavo Telšių kunigų seminarijos refektoriume, kur galėjo vyskupą K. Kėvalą asmeniškai pasveikinti ir pasikalbėti su juo, taip pat pabendrauti tarpusavyje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: