į pirmą puslapį

Kronika

Švč. M. Marijos Apsilankymo pas šv. Elžbietą atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
Paskelbta: 2017-06-01 16:08:23

Gegužės 31-ąją dieną Bažnyčios liturgijoje minimas ypatingas įvykis – Dievo Motinos Marijos kelionė pas savo giminaitę, šv. Jono Krikštytojo motiną – šv. Elžbietą. Ši diena išskirtinė šventė Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, nes Bazilika turi būtent šios šventės titulą ir tai yra atlaidų diena. 2017 m. gegužės mėn. 31 dieną Žemaičių Kalvarijoje prieš pagrindines 12 val. Šventąsias Mišias vyko Žemaičių Kalvarijos Baziliko koleginės kanauninkų kapitulos susirinkimas, kurio metu spręsti įvairūs su Šventove ir kapitulos veikla bei uždaviniais susiję klausimai, taip pat dar vienai kadencijai išrinktas kapitulos pirmininkas – kan. Remigijus Saunorius.

12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo visi devyni koleginės kapitulos kanauninkai, vadovaujami pirmininko kan. R. Saunoriaus, Šv. Mišių metu liturgijai patarnavo Telšių kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai, giedojo Šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė.
Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė maldai įvairiomis, svarbiomis intencijomis. Bazilika priklauso pasaulio Marijos šventovių šeimai ir šią dieną piligrimai gali laimėti visuotinius atlaidus, išpildę Bažnyčios nustatytas sąlygas. Taip pat vyskupas pasveikino susirinkusius kanauninkus ir pirmininku išrinktą jo generalvikarą kan. R. Saunorių.

Sakydamas pamokslą ganytojas išryškino Marijos pavyzdį, nešant Gerąją Naujieną į Elžbietos namus. Jos troškimas pagelbėti giminaitei ir dalintis tikėjimo žinia bei savo patirtimi yra svarbus momentas, padedantis tikintiesiems šių dienų pasaulyje dalintis gerąja tikėjimo patirtimi. Vyskupas ragino Šventųjų Mišių dalyvius savo aplinkoje nešti Gerąją Naujieną į aplinkinių namus, artimųjų tarpą. Jis drąsino ištikimai vykdyti Dievo valią ir kaip Marija, gyvenant paprastą gyvenimą, būnat vienybėje su Dievu eiti šventumo keliu, nes tai veda į Dangaus Karalystę.

Po Šventųjų Mišių buvo giedamos Gegužinės pamaldos, po kurių Telšių vyskupijos ganytojas pietavo kartu su Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulinės kolegijos kanauninkais, kitais kunigais bei propedeutinio kurso klierikais.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: