į pirmą puslapį

Kronika

Gegužės 1-oji Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2017-05-04 15:16:16

Gegužės pirmoji – Šventojo Juozapo Darbininko ir prasidedančių Gegužinių pamaldų pirmoji diena. Tą, 2017 m. gegužės mėnesio1dieną, į Klaipėdos Švento Juozapo Darbininko bažnyčią nuo pat ryto rinkosi Šventųjų Mišių patarnautojai – ministrantai iš visos Telšių vyskupijos. Tą dieną į šią parapiją, švenčiančią titulinius bažnyčios atlaidus, susirinko keturiasdešimt įvairaus mažiaus, iš įvairių parapijų ministrantų. Tradicinį, kasmet vykstantį ministrantų susitikimą organizavo Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupijos jaunimo centras ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Į parapijos susirinkimams skirtas patalpas susirinkę jaunuoliai klausėsi Klaipėdos Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaro kun. Viktoro Dirvonskio vedamos katechezės, kurios metu jis jaunuoliams pasakojo apie Šventąjį Juozapą, išryškino jo dorybes, savybes ir drąsino jaunus žmones sekti šio Šventojo pavyzdžiu. Po katechezės vyko praktiniai užsiėmimai, pasirengimas Šventosioms Mišioms. 12 val. iškilmingoms Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Telšių vyskupijos vyskupo vikaras, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas ir keletas, iš kitų Telšių vyskupijos parapijų kunigų. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie Šventąjį Juozapą, jo misiją, jo pavyzdį, taip pat kalbėjo apie prasidedančias gegužines pamaldas, kurios atveda mus į Dievo Motinos Marijos mokyklą, kurioje mokomės mylėti Dievą ir žmones, išmokstama nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu.

Po Šv. Mišių, kartus su visa parapijos bendruomene ir atlaidų dalyviais, ministrantai dalyvavo šventinėje, nuotaikingoje agapėje, po kurios keliavo į įspūdingą kelionę – nuvyko į Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilę, kur vyko jaunuoliams skirta edukacinė programa „Karo laivų flotilė“.

Visa diena buvo pilna veiklos, maldos, bendrystės ir pažinimo džiaugsmo, o tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas atnešė jaunuoliams bei su jais bendravusiems seminaristams ir kunigams gražios dvasingos patirties.

Šis susitikimas tęsėsi tos pačios dienos vakarą Palangoje, prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, Birutės kalno papėdėje. Čia susibūrė daug jaunimo bei maldininkų ir kartu su Telšių kunigų seminarijos vadovybe ir seminaristais, Palangos parapijos kunigais giedojo Gegužines pamaldas, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Jis pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė šilta, gražia pavakare ir padrąsino visus tikinčiuosius branginti šią seną, gilią, prasmingą ir giliai į mūsų tautos žmonių sąmonę įaugusią maldingumo praktiką.

Po Gegužinių pamaldų graži procesija, giedant Dievo Motinai Marijai skirtas giesmes keliavo per Palangos miestą į Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kur 18 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas, koncelebravo keletas kunigų, liturgijoje patarnavo seminaristai ir būrelis ministrantų. Pamokslą pasakė Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas.

Šventųjų Mišių pradžioje vyskupas pasveikino visus gausiai susirinkusiuosius, pasidžiaugė jaunimu ir pakvietė prašyti Švč. M. Marijos, Šv. Juozapo bei kankinio šv. Vaitiekaus Adalberto, kurio relikvijas pats vyskupas J. Boruta SJ prieš keletą metų įdėjo į Palangos bažnyčios altorių, užtarimo ir globos gyvenimo kelionėje, ypač vyskupas kvietė visus melstis už naujus pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę.

Pamokslo metu kan. A. Sabaliauskas kalbėjo apie svarbumą mokytis iš Dievo Motinos Marijos atviros Dievui širdies, pasitikėjimo Viešpačiu ir gyvenimo su Dievu džiaugsmo. To galima mokytis per visą gegužės mėnesį, kasdieną dalyvaujant Gegužinėse pamaldose.

Po iškilmingų pamaldų visiems padėkojo Palangos dekanato dekanas, Palangos parapijos klebonas kun. dr. Marius Venskus, kuris, kaip jau įprasta, vyskupą, kunigus, seminaristus bei ministrantus pakvietė vakarienės.

Kiekvienais metais gegužės 1 dieną Telšių vyskupijoje tradiciškai iškilmingai Gegužinės pamaldos pradedamos Palangoje, kur susirenka gausus būrys maldininkų bei miesto svečių.

Iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: