į pirmą puslapį

Kronika

Lietuvos Dangiškojo Globėjo Šventė Vėžaičiuose
Paskelbta: 2017-03-08 15:32:32

2017 m. kovo mėn. 4 d. 12 val. seniausioje Vakarų Lietuvoje Šventojo Kazimiero bažnyčioje Vėžaičiuose buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios pirmojo Lietuvos Dangiškojo globėjo – Šventojo Kazimiero garbei. Į šią Telšių vyskupijos diecezinę šventovę buvo susibūręs nemažas būrys tikinčiųjų – vyresniųjų bei jaunimo ne tik iš Vėžaičių, bet ir iš kitų vyskupijos parapijų. Šventųjų Mišių, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, liturgijai patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Vėžaičių parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Grauslytės.

Šventosiose Mišiose koncelebravo devyni kunigai, pamokslą – Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ žinią susirinkusiesiems perdavė Prekulės parapijos klebonas kan. Viktoras Ačas. Šventųjų Mišių pradžioje ganytojo sveikinimus perdavė jo generalvikaras, o pamokslą sakydamas kan. V. Ačas išryškino šventojo karalaičio Kazimiero maldingumą, pasitikėjimą Dievu, meilę Dievo Motinai. Būsimasis Šventasis buvo ypač uolus dorybių ugdymesi, mylėjo kiekvieną žmogų, o ypač rūpinosi vargšais. Šventojo pavyzdys aktualus ir šiandienos žmogui, jo gyvenimas uždegantis kiekvieną tikintįjį siekti šventumo ir tobulumo, įveikiant įvairias kliūtis ir sunkumus, kurių netrūko ir šventojo gyvenime. Pamokslininkas detaliai pristatė susirinkusiesiems šventojo asmenybę, aptarė jo gyvenimo faktus, nagrinėjo to meto politines ir kasdienybės gyvenimo aktualijas. Šventumas, anot pamokslininko, galimas tik pasitikint Dievu ir vykdant jo valę, kaip tai darė šv. Kazimieras. Pamokslininkas sakė: „Šventieji savo pavyzdžiu patraukia kitus ir padeda pirmiausia ieškoti Dangaus Karalystės. Todėl šv. Kazimieras mums ypač brangus ir gerbtinas. Sunkiais laikais lietuviai ne kartą šaukėsi jo paspirties ir paguodos, ir buvo išgirsti. Tikėkime, kad ir dabarties sunkiose valandose lietuvių tauta bus išgirsta ir išvaduota iš vergijos“. Pamokslininkas, baigdamas pamokslą, pabrėžė, jog tokią žinią atlaidų dalyviams perdavė Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Jonas Boruta SJ.

Po Šventųjų Mišių Šventovės šventoriuje vyko eucharistinė procesija, po kurios, palaiminus tikinčiuosius Švč. Sakramentu, dar buvo galima pagerbti ir Šv. Kazimiero relikvijas.

Po visų pamaldų visiems: kunigams, klierikams, jaunimui, chorui bei visiems tikintiesiems padėkojo, susirinkusiais pasidžiaugė ir į atlaidus rugpjūčio 26 dieną vėl susirinkti pakvietė, Vėžaičių parapijos klebonas, Šventovės rektorius, Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Viktoras Daujotis.

Atlaidų iškilmę vainikavo šventinė agapė Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijos namuose.

Kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: