į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkai gilinosi į pal. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę ir gyvenimą
Paskelbta: 2017-01-20 18:22:53

2017 m. sausio mėn.18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas bendra malda – Liturginių Valandų Rytmetine. Maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius.

Po bendros maldos susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Jonas Boruta SJ. Vyskupas didžiąją dalį konferencijos paskyrė palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Ganytojas kalbėjo apie šią iškilią asmenybę, nagrinėjo jo gyvenimą, nuveiktus darbus, pasiaukojimą Dievui ir Bažnyčiai. Išsamiai buvo pristatyti šio buvusio Kaišiadorių vyskupijos vyskupo gyvenimo etapai, patirti išbandymai ir ištikimybė amžinosioms vertybėms. Telšių vyskupijos vyskupas kalbėjo ir apie kitus kandidatus į palaimintuosius, kankinius, Dievo Tarnus – arkivyskupą Mečislovą Reinį ir vyskupą Vincentą Borisevičių, apie jų beatifikacijos bylas ir vykstančius procesus. Vyskupas išryškino būtinybę nuolat kreiptis į Dievo Tarnus, prašyti jų užtarimo, lankyti jų kapavietes, ugdyti dvasinę bičiulystę su kandidatais į palaimintuosius. Konferencijos metu taip pat buvo aptarti ir einamieji Telšių vyskupijos klausimai bei išryškinta mintis, jog visi Telšių vyskupijos dvasininkai ir kuo gausesnis tikinčiųjų būrys kviečiami dalyvauti ypatingame įvykyje Vilniuje birželio mėnesį, kada iškilmingai arkivyskupas Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Vyskupas pabrėžė, jog tai – nacionalinis įvykis, apimantis visas vyskupijas ir parapijas. Palaimintuoju skelbiamasis asmuo yra svarbus ne atkirai vyskupijai, o visai Visuotinei Katalikų Bažnyčiai.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje vyskupas J. Boruta SJ vadovavo Šv. Mišių koncelebrai. Šv. Mišių liturgijai patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo vargonininkė Valda Valužienė.

Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie prasidedančią maldų už krikščionių vienybę, analizavo krikščionių santykius istorijos tėkmėje, pabrėžė būtinybę melstis vieniems už kitus ir labiausiai siekti vienybės meilės darbais. Anot pamokslininko, visų konfesijų krikščionys yra pakviesti gyventi Kristaus dvasia, panašėti į jį ir melsti vienybės dvasios ne tik per maldų savaitę, o nuolat.

Po Šventųjų Mišių buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, meldžiant jo paskelbimo palaimintuoju.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: