į pirmą puslapį

Kronika

Kunigų šventimai Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2017-01-09 17:11:27

2017 m. sausio mėn. 8 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje kunigais buvo pašventinti du Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos absolventai diakonai: Antanas Budreckas ir Donatas Litvinas. Diakonus, Telšių vyskupijos kurijos sekretorius, iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kilusį Antaną Budrecką ir iš Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos kilusį Donatą Litviną kunigais 12 val. iškilmingų Šventųjų Mišių metu pašventino Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ.

Šventųjų Mišių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borievičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, vyskupo vikaras, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, Gargždų dekanato dekanas, Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas ir dar keletas, ne tik iš Telšių vyskupijos atvykusių, kunigų.

Pradedant Šventųjų Mišių liturgiją vyskupas kreipėsi į visus gausiai susirinkusius maldininkus bei būsimuosius kunigus ir pasveikino juos su Kristaus Apreiškimo iškilme – Trimis Karaliais. Jis tiek Šv. Mišių pradžioje, tiek ir sakydamas pamokslą išryškino Kristaus neturto pavyzdį ir Trijų Išminčių pavyzdį apsisprendus ieškoti gimusios Karaliaus, neatsitraukti nuo radus jį ne karališkuose rūmuose, o tvartelyje. Vyskupas ragino visus būti tokios dvasios, o ypač kvietė būsimuosius kunigus nuoširdžiai ir ištikimai skelbti Evangeliją žinią, pamilstant neturto dvasioje gimusį Viešpatį. Kristaus gimimas, Išminčių ieškojimas yra puikus orientyras, ką reiškia gyventi krikščioniškai ir kaip ištikimai mylėti Dievą bei Bažnyčią. Vyskupas linkėjo būsimiesiems kunigams neišsigąsti sunkumų ir iššūkių kunigiško gyvenimo kelyje, neieškoti sau garbės ir naudos, nes kunigas yra tarnaujantysis Dievui, Bažnyčiai ir patiems silpniausiems bei neturtingiausiems. Ganytojas drąsino būsimuosius kunigus ryžtingai sekti Kristumi ir būti pasišventusiais ir pasiaukojusiais kunigais.

Šventųjų Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas mokytojos Irenos Taujanienės ir parapijos sumos choras, kurio vadovė vargonininkė Kristina Kondratavičienė. Šv. Mišių liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus ir Kauno kunigų seminarijos kunigų seminarijų klierikai.
Šv. Mišių pabaigoje naujieji kunigai padėkojo Telšių vyskupijos vyskupui ir visiems iškilmių dalyviams, o su visais Šventimų apeigose dalyvavusiais kunigai bei vyskupu neoprezbiteriai įsimažino bendroje nuotraukoje.
Po visų iškilmių Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta agapė, kurios metus neoprezbiteriai, jų artimieji, juo pasveikinti atvykę svečiai bei dvasininkai turėjo puikų bendrystės laiką, galėjo asmeniškai pasveikinti naujuosius kunigus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: