į pirmą puslapį

Kronika

Telšiuose vyko Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms
Paskelbta: 2016-11-21 20:04:28

2016 m. lapkričio mėn. 18 d. Telšiuose vyko Vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms skirta tarptautinė respublikinė mokslinė konferencija. 1866 m. lapkričio mėn. 14 dieną gimusio žymaus politiko, dvasininko, 1918 m. Vasario 16-osios akto signataro, pirmojo Telšių vyskupijos ganytojo 150-ųjų gimimo metinių minėjimas prasidėjo 10 val. Telšių „Žemaitės“ dramos teatre menine kompozicija, parengta režisierės Laimutės Pocevičienės. Muzikiniu kūriniu susirinkusiuosius pasveikino dvi Telšių muzikos mokyklos mokinės, vaidino ir vaidinimo metu vyskupo Just. Staugaičio asmenybę pristatė režisierės vadovaujama jaunimo grupė „Savi“.

Konferenciją moderavo ir gausų būrį konferencijos dalyvių pasveikino Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos studijų prefektas kan. doc. dr. Vladas Gedgaudas. Jis pristatė konferencijos lektorius bei svečius – vyskupą J. Boruta SJ, jo generalvikarą kan. Remigijų Saunorių, Telšių miesto ir savivaldybės merą Petrą Kuiziną, profesorių iš Romos, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvą kun. Aldoną Gudaitį SJ ir seminaristus, tikybos bei kitų dalykų mokytojus, atvykusius kunigus ne tik iš Telšių vyskupijos.

Į konferenciją susirinkusiuosius pradžioje kreipėsi ir visus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas, LKMA akademikas, doc. dr. Jonas Boruta SJ. Jo įžanginėje kalboje buvo išryškintas didžiulis vyskupo Just. Staugaičio vaidmuo ano meto Lietuvos politiniame ir visuomeniniame bei Bažnyčios gyvenime. Vyskupas priminė kitą skaudžią datą – lygiai prieš 70 m. – 1946 m. lapkričio mėn. 18 dieną Vilniuje, KGB kalėjime buvo sušaudytas artimas vyskupo Just. Staugaičio bendradarbis, antrasis Telšių vyskupijos vyskupas Vincentas Borisevičius. Įžangoje vyskupas taip pat priminė, jog Telšiai išaugo ir sustiprėjo, tapę vyskupijos centru. Ganytojas pasidžiaugė atvykusiais ir palinkėjo konferencijai sėkmingo darbo.

Svečias iš Romos, Popiežiškojo Laterano uviversiteto profesorius kun. dr. Agostino Montan skaitė pranešimą tema „Vyskupo tarnystė trečio tūkstantmečio pradžioje“. Pranešime profesorius išsamiai išdėstė vyskupo tarnystės Bažnyčioje prigimtį, charakterį. Jis kalbėjo apie vyskupų vaidmenį Bažnyčioje įvairiais laikais ir jų pašaukimo svarbą, tęsiant Kristaus misiją žemėje. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas skaitė pranešimą, kuriame nagrinėjo pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo Just. Staugaičio per septyniolika vyskupavimo metų nuveiktus darbus ir veiklos barus. Klaipėdos universiteto ir Telšių kunigų seminarijos dėstytojas doc. dr. Vacys Vaivada nagrinėjo Just. Staugaičio veiklą, kurioje jis atsiskleidė kaip istorikas – parašė Bažnyčios istorijos vadovėlį, nagrinėjo istorines temas rašydamas į žurnalą „Vadovas“ bei būdamas šio žurnalo redaktoriumi. Išsamiai Justino Staugaičio visuomeninę veiklą išnagrinėjo LKMA ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkas dr. Algimantas Katilius.

Po pranešėjų pasisakymų vyko diskusija, buvo atsakoma į pateiktus klausimus.

Konferencijai pasibaigus,13 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kunigai, nes ši diena buvo skirta ir dvasininkų susitikimui, liturgijoje patarnavo du diakonai, Telšių ir Kauno kunigų seminarijų klierikai, giedojo Telšių vyskupijos Katedros viena iš vargonininkų Elena Žirgulienė.

Sakydamas pamokslą vyskupas J. Boruta SJ kreipėsi į gausiai susirinkusius tikinčiuosius ir priminė aplinkybes kaip buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija ir kaip prieš devyniasdešimt metų į Telšius atvyko vyskupas Just. Staugaitis. Vyskupas papasakojo kaip vyko Telšių vyskupijos kūrimas, su kokiais iššūkiais susidūrė pirmasis vyskupas. Dabartinis ganytojas priminė maldininkams, jog vyskupijos gyvavimo pradžioje buvo nelengvų dalykų, tačiau pirmojo vyskupo ryžtingumas, pasitikėjimas Dievu ir uolumas padėjo įveikti iššūkius ir buvo pasiekta puikių rezultatų. Vyskupas kvietė ir šiandien būti tvirtais tikėjimo kelyje kokie buvo tvirti, ištikimi Dievui ir savo pašaukimui tą dieną minimi vyskupai – Just. Staugaitis, nuo kurio gimimo šiemet sukako 150 ir Dievo Tarnas kankinys, vyskupas V. Borisevičius, nuo kurio nukankinimo dienos sukako 70 metų.

Po Šventųjų Mišių Telšių vyskupijos Katedros kriptoje buvo aplankyti vyskupų Just. Staugaičio ir V. Borisevičiaus kapai, pasimelsta prie jų, o po pamaldų prie Telšių vyskupijos Kurijos, kurios statyba ir įrengimu rūpinosi pirmasis Telšių vyskupas, susirinkusieji dalyvavo atminimo lentos atidengime ir pašventinime. Skulptoriaus Osvaldo Nėniškio sukurtą, vyskupo Justino Staugaičio atminimui skirtą, lentą pašventino vyskupas J. Boruta SJ. Pašventinus lentą į susirinkusius kreipėsi Telšių miesto ir savivaldybės meras Petras Kuizinas ir administracijos direktorius Saulius Urbonas. Jie pasidžiaugė, jog įamžintas šios iškilios asmenybės atminimas ir prie to prisidėjo Telšių miesto ir rajono civilinė valdžia. Padėkos Žodį visiems susirinkusiems tarė ir Just. Staugaičio giminaičiai – jų vardu kalbėjęs Darius Staugaitis.

Po visų minėjimo iškilmių konferencijos dalyviai rinkosi į, taip pat pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo Just. Staugaičio rūpesčiu ir iniciatyva įkurtą ir pastatytą Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, kur buvo surengta nuotaikinga šventinė agapė, konferencijos dalyviai turėjo puikią progą pabendrauti tarpusavyje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: