į pirmą puslapį

Kronika

Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, paveikslo dešimtosios karūnavimo metinės
Paskelbta: 2016-10-12 14:47:52

2016 m. spalio mėn. 9 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmė – švęstos dešimtosios, Stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu popiežiaus pašventintomis karūnomis, karūnavimo metinės.

2006 m. spalio mėn. 8 dieną popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, nuo XVII a. vidurio stebuklais garsėjantis paveikslas Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, dalyvaujant visiems Lietuvos vyskupams ir to meto apaštaliniam nuncijui, Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ buvo karūnuotas.

Minint dešimtąsias iškilmių metines, tos dienos pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos pirmininkas kan. Remigijus Saunorius, koncelebravo šios kapitulos kanauninkai: Telšių vyskupo vikaras mons. kan. Rimantas Gudlinkis, Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui kan. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šventojo Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, Telšių Vyskupo Vincento Borievičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, taip pat šios seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Akmenės dekanato dekanas, Naujosios Akmenės parapijos klebonas kun. Olijandas Jurevičius, Palangos parapijos vikras kun. Virginijus Būta. Liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos vaikų ir jaunimo bei sumos chorai, vadovaujami vargonininkės Kristinos Kondratavičienės ir jaunimo choro vadovės Irenos Taujanienės.

Šventųjų Mišių pradžioje kan. R. Saunorius pasveikino visus gausiai susirinkusius maldininkus bei kunigus ir perdavė iškilmėse negalėjusio dalyvauti Telšių vyskupijos ganytojos J. Borutos SJ sveikinimus ir linkėjimus. Kanauninkas pasidžiaugė piligrimais ir jų grupėmis iš Vilniaus, Klaipėdos, Palangos, Telšių, Mažeikių bei iš kitų, ypač Šventovės kaimyninių parapijų.

Pamokslą Šventųjų Mišių metu pasakė Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas. Pamokslininkas pilnoje tikinčiųjų Bazilikoje priminė beveik keturių šimtų metų senumo ilgą, gražią ir prasmingą Šventovės bei paties Stebuklingojo paveikslo istoriją ir kvietė visus pamaldų dalyvius nuolat ieškoti pagalbos ir paramos Viešpatyje, per Švč. M. Marijos užtarimą bei globą, kaip tai darė ištisos tikinčių žemaičių kartos. Daugybė maldininkų kasmet atvyksta į šią stebuklais garsėjančią Šventovę, kur saugomo Stebuklingojo paveikslo titulas – Krikščioniškų Šeimų Karalienė, todėl, anot pamokslininko, ši Šventovė yra šeimų Šventovė. Tikintieji nuolat čia gali atvykti ir melstis už savo šeimas. Marija yra visų mūsų Motina ir jos meilė, skirta visiems. Tokia šios Motinos globa lydi tikinčiuosius per visus laikus, sunkiausius išbandymus ir niekada neapleido savo vaikų. Šių dienų pasaulyje yra nemažiau iššūkių ir sunkumų, todėl Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės, globa lygiai tokia pat svarbi ir mūsų kartai, ir ateities kartoms. Kalbėjusysis išryškino dėkojimo Dievui už gaunamas malones svarbumą ir mokytis to kvietė iš Dievo Motinos Marijos.

Šventųjų Mišių pabaigoje buvo kalbama pasiaukojimo malda Marijai, o visiems iškilmės dalyviams padėkojo ir Šventovės rektorius kan. J. Ačas, ir Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. R. Saunorius.
Jau dešimt metų, kai prie popiežiaus pašventintomis karūnomis vainikuoto stebuklingojo paveikslo šeimos bei visi piligrimai kviečiamos maldai kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį ir per kasmėnesinius Krikščioniškų Šeimų Karalienės atlaidus, kiekvieno mėnesio antrąją dieną.

Marija, Krikščioniškųjų Šeimų Karaliene, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos, užtarimo ir globos!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: