į pirmą puslapį

Kronika

Gegužinių pamaldų užbaiga ir kunigų šventimai Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2016-06-01 19:17:32

Baigiantis gražiajam Dievo Motino Marijos garbei skirtam gegužės mėnesiui Gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje tradiciškai iškilmingai buvo užbaigtos 2016 m. gegužės 31 dienos vakarą Plungėje. Gegužės 31 dieną – Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą liturginėje šventėje, Telšių vyskupijos dangiškojo globėjo kankinio šv. Justino iškilmės išvakarėse, gausus būrys maldininkų rinkosi į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje vakarinių Šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Koncelebravo Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas, šioje parapijoje dirbantys kunigai. Liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir trys diakonai, kurie šiose iškilmingose pamaldose dalyvavo savo kunigystės šventimų išvakarėse.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ išryškino susirinkusiesiems šios liturginės šventės – Marijos Apsilankymo pas savo giminaitę Elzbietą esmę ir svarbumą. Ši šventė moko kiekvieną tikintįjį gyvenimo kelyje gyventi tarnystės ir pasiaukojimo dvasia. Ganytojas ragino visus nuolat, net ir pasibaigus gegužė mėnesiui, savo namuose ir asmeninėse maldose kreiptis į Dievo Motiną Mariją, pasitikėti jos užtarimu ir taip per ją artėti prie Dievo. Vyskupas ragino branginti ir neužmiršti pirmųjų šeštadienių maldingumo praktikos nuolat pavedant save, savo šeimas, jaunimą Marijos globai ir kvietė pasiaukoti Švenčiausiajai Nekaltajai Marijos Širdžiai. Ganytojas taip pat padėkojo maldininkams už Gegužinių pamaldų giedojimo tradicijos puoselėjimą, nes, anot Plungės parapijos klebono kun. J. Meškausko, ši tradicija šioje parapijoje gyva ir gyvastinga. Per visą gegužės mėnesį prie Plungės mieste esančios Lurdo grotos tikintieji rinkosi kas vakarą ir gana nemaži būreliai čia melsdavosi, kreipdamiesi į Dievo Motiną. Vyskupas linkėjo ir toliau nenutraukti ryšio su Marija ir visada nuoširdžiai į ją kreiptis.

Po Šv. Mišių nuo Plungės bažnyčios, miesto gatvėmis nuvilnija graži procesija, kuri, vadovaujama Telšių vyskupijos ganytojo, kartu su trimis diakonais: Audriumi Undraičiu, Rolandu Kazlausku, Vidmantu Daugėla, Telšių kunigų seminarijos rektoriumi kun. Ramūnu Norkumi, seminaristais, Plungės parapijos kunigais ir dideliu būriu tikinčiųjų, giedant giesmes Dievo Motinai Marijai, patraukė prie Lurdo grotos. Čia, vadovaujant vyskupui, buvo giedamos Gegužinės pamaldos, po kurių padėkos žodžius pamaldų dalyviams tarė ir gražia tradicija Telšių vyskupijoje užbaigti Gegužines pamaldas prie Lurdo grotos Plungėje, pasidžiaugė šios parapijos klebonas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. J. Meškauskas.

Po pamaldų svetingojo dekano dėka pamaldų dalyviams buvo surengta vakarienė. Telšių vyskupijoje gyvuoja graži tradicija - Gegužinės pamaldos pradedamos prie Palangos Lurdo grotos, o jų iškilminga užbaiga visada vyksta Plungėje, prie taip pat ten esančios Lurdo grotos.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: