į pirmą puslapį

Kronika

Pirmosios Lietuvoje ir Telšiuose katalikiškos krypties gimnazijos jubiliejus
Paskelbta: 2016-04-25 11:13:26

2016 m. balandžio mėnesio 22 dieną Telšiuose esanti katalikiškos krypties Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazija iškilmingai šventė savo įkūrimo 25-ąsias įkūrimo metines. Ši gimnazija, įkūrimo metu – vidurinė, buvo įkurta 1990 m. vasarą ir buvo pirmoji tokio tipo – katalikiškos krypties mokykla Lietuvoje. Tą dieną 12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių metu meldėsi gimnazijos mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai, buvę mokytojai bei mokiniai, bendruomenės nariai. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo pirmasis šios gimnazijos kapelionas, Panevėžio vyskupas emeritas vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo dabartinis kapelionas Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus ir keletas kitų kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Vincento Borisevičiaus mokinių chorelis, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Kauneckas pasidalino įžvalgomis apie gimnazijos kūrimą ir jos pradžią. Jis kalbėjo apie būtinybę šių dienų pasaulyje neužmiršti teisingos krypties, be ko žmogus negali kryptingai siekti teisingo tikslo. Vyskupas tai palygino su jūroje ar vandenyne plaukiančiu laivu, kuris negali pasiekti tikslo be kompaso. Kompasas per gyvenimą – tikėjimas Dievu ir rėmimasis tikrosiomis vertybėmis. Pamokslininkas drąsino visus – mokytojus ir mokinius atverti širdis Viešpačiui ir brandinti gimnazijoje tikrą krikščionišką dvasią. Šv. Mišių pabaigoje visiems padėkos žodį tarė Gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis.

Po Šv. Mišių Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje vyko jubiliejaus minėjimas – koncertas, prasidėjęs sugiedotu gimnazijos himnu. Renginio metu sveikinimo žodžius susirinkusiesiems išsakė dabartinis gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Jis kalbėjo apie procesus, įvykusius per dvidešimt penkerius metus – priminė kokie direktoriai yra vadovavę šiai gimnazijai, kokie darbai nuveikti ir kokie laimėjimai pasiekti. Šiuo metu ši katalikiška gimnazija – didžiausia Telšiuose. Joje dirba 52 mokytojai ir mokosi 630 mokiniai. Ji vienintelė pilnakomplektinė gimnazija Telšiuose – čia teikiamas pradinis, pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas. Gimnazijos kūrimo nuotaikomis ir prisiminimais dalinosi bei visus pasveikino pirmasis kapelionas vyskupas J. Kauneckas, pirmoji direktorė Angelė Raudienė. Kalbėjusieji prisiminė, jog šviesios atminties tuometinis Telšių vyskupijos vyskupas Antanas Vaičius pasiūlė steigti ne pradinę, kaip pradžioje buvo sumanyta, o iš karto vidurinę katalikišką mokyklą. Taip ir įvyko, ir 1990 metų rugsėjo pirmą dieną į naujai įkurtą vidurinę mokyklą susirinko daugiau nei trys šimtai mokinių. Kiti sveikinusieji: dabartinis kapelionas prel. J. Šiurys, LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių miesto ir rajono savivaldybės atstovai, buvę mokytojai, buvę mokiniai linkėjo gimnazijai gyvuoti ir išlaikyti katalikišką dvasią ir kryptį. Renginio metu vyko gražus, pačių gimnazijos mokytojų, mokinių ir jų tėvų surengtas koncertas, vyko gražus renginio dalyvių tarpuvio pabendravimas ir agapė, buvo dalinamasi prisiminimais bei įžvalgomis apie gimnazijos dabartį ir ateitį.

Telaimina Dievas pirmąją po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įkurtą katalikiškos krypties gimnaziją Telšiuose ir ši ugdymo įstaiga tegul augina gražią, patriotišką ir katalikiškomis vertybėmis gyvenimą grindžiančią jaunąją kartą – Lietuvos ir Bažnyčios ateitį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: