į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkime pristatyta knyga apie mons. K. Vasiliauską
Paskelbta: 2016-01-19 16:12:50

Kaip ir kiekvieną mėnesį, taip ir 2016 m. sausio mėnesio 18 dieną į Telšius rinkosi Telšių vyskupijos dvasininkai į permanentinį susitikimą. Susirinkimas prasidėjo 10 val. ryte ir vyko jis Telšių Žemaitė dramos teatro salėje. Susirinkimo pradžioje dvasininkus pasveikino ir bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Pasimeldus į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Vyskupas kalbėjo apie svarbius vyskupijos bendruosius reikalus. Jis pristatė vyskupijos dekanatuose vyksiančių š. m. Gavėnios susirinkimų grafiką ir dienotvarkę, pakvietė visus vykti į Šv. Valentino dieną Kaune, kur ši šventė švenčiama KITAIP. Kauno arkivyskupijos organizuojamas renginys vyks vasario 14 d. Žalgirio arenoje. Vyskupas taip pat pristatė ir panagrinėjo Nacionalinės Šeimų ir Tėvų asociacijos kreipimąsi dėl jaunimo skaistumo ir lytiškumo ugdymo plėtros. Vyskupas ragino kunigus gerai išstudijavus šį aktualų dokumentą orientuoti darbą su jaunimu ta kryptimi. Ganytojas analizavo vis labiau didėjančią problemą – mažėjantį mokyklų skaičių parapijose. Mokyklos, dėl mažėjančių mokinių kaičiaus nuolat uždaromos, o ten dirbę tikybos mokytojai lieka be darbo. Vyskupas išsakė pastabėjimus, kaip reiktų sukurti parapijose aktyviai veikiančių katechetų ir kitokia parapijine veikla užsiimančių žmonių grupę, kuri padėtų klebonams vykdyti aktyvią ir efektyvią pastoraciją. Tam labai gali pasitarnauti su aukštuoju teologiniu išsilavinimu mažėjantį tikybos pamokų kaičių turintys arba visai be darbo pasiliekantys tikybos mokytojai.

Telšių vyskupijos ganytojas taip pat visiems pristatė naujos knygos apie šviesios atminties mons. Kazimierą Vasiliauską autorę, iš Vilniaus atvykusią Ramunę Sakalauskaitę ir pats pasidalino prisiminimais apie garbųjį dvasininką. Vyskupas kalbėjo apie jo ir monsinjoro susitikimus, apie monsinjoro veiklą ir pastoraciją Intos lageryje ir už jo ribų. Vyskupas dalinosi įspūdžiais iš sutikimų, kai jis su savo tėveliu, taip pat kentėjusiu lageryje, susitikdavo iš lagerio grįžusį K. Vasiliauską ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, kai pastarasis ten gyveno ir dirbo. Vyskupas išryškino šios kilnios asmenybės uolumą, tikėjimą, meilę ir atidumą kitam žmogui. Vyskupas J. Boruta SJ vėliau su monsinjoru kartu dirbo atgautoje Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir jo prisiminimai išspausdinti minėtoje knygoje.

Pačią knygą, jos atsiradimo istoriją, surinktą medžiagą apie mons. K. Vasiliauską ne vien tik kunigams, bet ir nemažam būriui tikinčiųjų, susirinkusių į knygos pristatymą, išsamiai pristatė autorė Ramunė Sakalauskaitė. Knyga „Gyvenimas, koks jis buvo“... gimė iš autorės gražaus ir ilgai trukusio bendravimo su mons. K. Vasiliausku. Autorė dalinosi su klausytojais apie monsinjoro veiklą, jo mokėjimą dalintis, citavo dvasininką. Po gražaus, įdomaus ir išsamaus knygos pristatymo konferencijos dalyviai galėjo įsigyti minėtą knygą, pabendrauti asmeniškai su autore ir gauti jo autografą.

Po konferencijos ir knygos apie mons. K. Vasiliauską pristatymo 12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios. Jų koncelebrai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo du diakonai ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių pradžioje buvo kalbama Liturginių valandų Dieninė, maldai vadovavo vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis taip pat pasakė ir pamokslą. Pamoksle vyskupas išryškino šios savaitėss svarbą – maldų už krikščionių vienybę savaitė. Pamokslininkas kalbėjo, jog visi krikščionys, nors ir būdami skirtingi yra pakviesti bendrumui – meilei Dievui ir žmogui. Tai mus visus vienija, nežiūrint kokiai krikščioniškai bendruomenei žmogus bepriklausytų. Skirtumai neturėtų būti išryškinami, kada visi vienu pakviesti gyventi vykdant Didįjį Dievo ir artimo meilės įsakymą. Tokioje dvasioje vyskupas kvietė visus melstis per šią krikščionių vienybės savaitę ir nuolat gyventi, mokantis mylėti ir pasitikėti Dievu, kuris yra visų mūsų Tėvas.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi prie vyskupo kankinio Dievo Tarno Vincento Borisevičiaus kapo, Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę. Po visų pamaldų dvasininkai iš vyskupo rankų gavo dovanų puikią knygą – VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnybos išleistą Mary Eberstadt „Nevykelio laiškai“ ir visi drauge pietavo Telšių kunigų seminarijoje.

Kitas Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas vyks š. m. vasario 5 d. tą dieną Telšiuose, Telšių Žemaitės dramos teatre vyks Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiau kunigų seminarijos organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija – „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“. Į šią konferenciją kviečiami visi atvykti ir joje kuo gausiau dalyvauti.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: