į pirmą puslapį

Kronika

Per Telšių vyskupijos dvasininkų Kūčias pagerbti du garbūs jubiliatai
Paskelbta: 2015-12-23 14:20:26

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, Kūčių ir Šv. Kalėdų išvakarėse, Telšių vyskupijos dvasininkai susirinko bendroms, taip vadinamosios Kunigų, Kūčioms. Gruodžio 23 dieną dvasininkai rinkosi į Telšių vyskupijos Katedrą, kur prieš 11 val. Šv. Mišias, buvo pakviesti išgyventi Dievo Gailestingumą ir priimti Susitaikinimo sakramentą. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, būrys vyskupijos kunigų, liturgijoje patarnavo 3 diakonai ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Katedros vargonininkė Dalia Pleškienė. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas pasveikino visus susirinkusiuosius ir dalinosi savo įžvalgomis apie kunigų gyvenimą, pragyvenimą, jų uždavinius ir misiją pasaulyje ir Bažnyčioje. Vyskupas drąsino dvasininkus nebijoti sunkumų, uoliai ir su viltimi skelbti Evangeliją ir pasitikėti Viešpačiu.

Sakydamas pamokslą vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM kreipėsi į kunigus ir kvietė šiais Gailestingumo metais pasižymėti jautrumu, atidumu žmonėms ir būti motiniškos dvasios, kad tikintieji iš savo kunigų pajustų Gailestingumo tikrumą. Vyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus mokymą apie Bažnyčios misiją šių dienų pasaulyje ir ragino kunigu išgyventi džiaugsmą ir iš Dievo Gimimo švenčių ateinančią paguodą, kad Evangelijos skelbimas būtų kupinas Šv. Dvasios ir Dievo artumo patyrimo. Vyskupas taip pat kvietė kunigus pasidžiaugti vieni kitais, nuveiktais darbas, ragino neužmiršti pagarbos vienas kitam ir kvietė broliškam ir nuoširdžiam kunigiškam bendravimui. Viso to, anot vyskupo, galima pasisemti iš Kristaus, kurio Gimimo Šventėms ruošiamės.

Šv. Mišių pabaigoje abu Telšių vyskupijos vyskupai atminimo ženklais ir gėlių puokštėmis bei gražiais palinkėjimais pasveikino du garbius jubiliatus, šiais metais švenčiančius 60 – metų kunigystės jubiliejus. Apaštalinis protonotaras jubil. Juozapas Pranciškus Gedgaudas ir jo kurso draugas monsinjoras jubil. doc. teol. dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, kuris šiais metais švenčia ir garbingą 85 – erių metų savo amžiaus jubiliejų, yra Telšių vyskupijos kunigai. Jie abu baigė Kauno kunigų seminariją ir gavo kunigystės šventimus 1955 m. gruodžio 12 dieną iš Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus rankų. Apašt. prot. J. Pr. Gedgaudas yra dirbęs ne vienoje Telšių vyskupijos parapijoje, ir ne vieną dešimtmetį, eidamas įvairias pareigas iki šiol tebesidarbuoja Telšių vyskupijos kurijoje bei jau 26 – erius metus dėsto Telšių kunigų seminarijoje. Šiuo metu garbusis Jubiliatas yra viso Telšių vyskupijos Marijos Legiono vyriausiasis dvasios vadas.

Mons. V. St. Brazdeikis, gimęs prieš 85 – erius metus Žemaičių Kalvarijoje, ilgus metus dirbo Kauno ir Telšių kunigų seminarijose, pastarosios, be dėstytojo darbo ir kitų įpareigojimų, buvo ir antruoju rektoriumi. Keletą metų buvo ir Telšių vyskupijos licėjaus direktoriumi, vėliau nemažai metų ir Telšių seminarijos dvasios tėvu, Telšių apskrities ligoninės kapelionu. Šiuo metu monsinjoras yra Telšių vyskupijos Katedroje besidarbuojančiųjų kunigų pagalbininkas, su meile ir dideliu uolumu patarnaujantis tikintiesiems.

Garbiuosius jubiliatus visų kunigų ir seminaristų vardu taip pat pasveikino ir gausių Dievo malonių bei ilgų gyvenimo metų vis taip pat ištikimai ir uoliai tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, palinkėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus. Dieve laimink ištikimus Dievui ir Bažnyčiai garbiuosius Jubiliatus, kad jie dar galėtų ilgai ir uoliai darbuotis Dievo ir Bažnyčios garbei ir sielų išganymui. Ilgiausių metų!

Po Šv. Mišių ir jubiliatų sveikinimų, abu vyskupai suteikė ganytojišką palaiminimą, o Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ pasveikino su Šventėmis kunigus, diakonus bei seminaristu kiekvieną asmeniškai ir įteikė kalėdines dovanėles.

Po pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiajame valgomajame vyko kunigų Kūčios. Klierikų įrengtą prakartėlę, prieš tai seminarijos rektoriui kun. dr. R. Norkui perskaičius Evangelijos ištrauką, pasakojančią apie Jėzaus Kristaus gimimą, pašventinimo ir dar kartą visus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Po Prakartėlės ir Kūčių stalo pašventinimo visi dvasininkai dalinosi Kalėdaičiu, valgė Kūčioms paruoštus valgius. Buvo išsakomi gražūs palinkėjimai Švenčių proga, vyko gražus pabendravimas tarpusavyje, o po agapės dvasininkai išskubėjo į savo parapijas, kur pabaigs pasirengti Šventėms ir kartu su savo parapijiečiais išgyvens džiugias Kristaus Gimimo Šventes.

Tos pačios dienos popietę Telšių miesto ir rajono savivaldybėje vyko gražus prieškalėdinis Telšių miesto ir rajono mero Petro Kuizino bei kitų administracijos atstovų susitikimas su abiem Telšių vyskupijos vyskupais ir Telšių dekanato parapijose, Telšių vyskupijos kurijoje ir Telšių kunigų seminarijoje dirbančiais kunigais. Susitikimo metu kalbėtasi apie bendradarbiavimą, pasidalinta pastebėjimais, pasidžiaugta gražiais, bendrai nuveiktais darbais.
Tikrąją Kūčių dieną – t. y. gruodžio 24 dieną Telšių vyskupijos vyskupų, kaip jau yra įprasta, lankomi Žemaičių Kalvarijos Jono Pauliaus II senelių globos namai, pasveikinami šių namų gyventojai bei darbuotojai su artėjančiomis, gražiausiomis metų Šventėmis. Taip pat tą dieną ganytojai įprastai valgo Kūčių vakarienę su pačiais neturtingiausiais ir vienišais Palangos parapijos žmonėmis, o vakare vadovauja iškilmingoms Kalėdų nakties Šv. Mišioms Telšių vyskupijos Katedroje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: