į pirmą puslapį

Kronika

Įvilktuvių šventė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Paskelbta: 2015-12-10 10:31:32

2015 m. gruodžio 7 d. vakaras – Dievo Gailestingumo jubiliejinių metų pradžios ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmės išvakarėse - dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikams Viktorui Nacui iš Akmenės šv. Onos parapijos, Telšių vyskupijos, ir Raimundui Zimkai iš Alantos parapijos, Panevėžio vyskupijos, buvo ypatingas. Jiems tą iškilmingą vakarą Telšių kunigų seminarijos Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje buvo pašventintos sutanos, įvyko taip vadinamosios įvilktuvės ir suteikti kunigystės kandidatų skyrimai. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo ir skyrimus suteikė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu iškilmingoje liturgijoje dalyvavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, seminaristai. Visi kartu meldėsi kalbėdami Liturginių Valandų Vakarinę, klausėsi Telšių vyskupijos ganytojo J. Borutos SJ to vakaro Evangelijos skaitinio komentaro. Vyskupas kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos pašaukimą, jos pasiaukojimą, Dievo valios vykdymą ir drąsino klierikus, apsivelkančius kunigišką rūbą – sutaną bei gaunančius kunigystės kandidato skyrimus ištikimai vykdyti Dievo valią ir kaip Marijai aukoti savo gyvenimus Kristui ir Bažnyčiai.

Kandidatus skyrimams pristatė seminarijos rektorius kun. R. Norkus, suteikė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, kuris taip pat jiems įteikė ir atminimo dovanėles. Sveikindamas skyrimus gavusiuosius vyskupas L. Vodopjanovas OFM palinkėjo jiems mylėti Bažnyčią ir ją branginti šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu.

Po iškilmingos liturgijos šventimo vyko graži bendrystės agapė ir šiltas visų pabendravimas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: