į pirmą puslapį

Kronika

A+A Kunigas jubiliatas Juozas Gunta (1924-1950-2015)
Paskelbta: 2015-08-28 11:53:58

2015 m. rugpjūčio mėn. 23 d. rytmetyje, eidamas 91 – uosius savo gyvenimo metus mirė Nasrėnų senelių globos namų (Kalnalio parapija, Kretingos r.) rezidentas – kapelionas, vienas seniausių Telšių vyskupijos kunigų Juozas Gunta. Velionis gimė 1924 m. gruodžio mėn. 11 d. Pikelių bažnytkaimyje (Mažeikių r.)., mokėsi Pikelių pradžios mokykloje, Mažeikių vidurinėje mokykloje, Telšių ir Kauno kunigų seminarijose.

1950 m. rugsėjo mėn. 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Panevėžio Vyskupas ir Vilniaus Kapitulinis Vikaras Kazimieras Paltarokas įšventino jį kunigu.

Telšių Vyskupų paskyrimu dirbo: Kvėdarnos vikaru, Tenenių, Gadunavo, Varputėnų, Šateikių, Upynos-Kaunatavo, Tūbinių parapijų klebonu, Šilalės parapijos altaristu, Šilutės parapijos vikaru vėliau Ubiškės-Kaunatavo, Gardamo parapijų klebonu, Kuršėnų parapijos altaristu, Ukrinų parapijos rezidentu, nuo 2003 m. iki mirties Kalnalio parapijos rezidentu ir Nasrėnų senelių globos namų kapelionu.

Velionis kun. jubil. Juozas buvo pašarvotas Kalnalio parapijos bažnyčioje. Už jį čia buvo meldžiamasi, aukojamos Šv. Mišios. Laidotuvių šv. Mišios už velionį buvo laikomos Kalnalio bažnyčioje 2015 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 11 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo 25 Telšių vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo 3 diakonai ir vienas klierikas. Giedojo Kalnalio ir Kūlupėnų parapijų jungtinis choras. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas priminė susirinkusiesiems į laidotuves kun. Juozo nueitą gyvenimo kelią – jis iš savo kurso, kuriame studijavo ir šviesios atminties Telšių vyskupijos vyskupas Antanas Vaičius, buvo vyriausias, o amžinybėn iškeliavo priešpaskutinis. Kunigas Juozas, iškunigavęs beveik 65 metus, buvo ištikimas Dievui, nuoširdžiai laikėsi kunigiškų priedermių. Mylėjo maldą ir giesmę, senąją liturgiją. Per visus savo kunigiškos tarnystės metu velionis buvo uolus, besistengiantis patarnauti tikintiesiems. Vyskupas kvietė melstis už mirusįjį kunigą, o taip pat melsti naujų, brandžių pašaukimų į kunigystę. Po Šv. Mišių velionis, laidotuvių apeigoms vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupui, palaidotas Kalnalio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: