į pirmą puslapį

Kronika

A+A Telšių vyskupijos kunigas Alfredas MEMYS (1960–1988–2015)
Paskelbta: 2015-04-20 17:28:53

2015 m. balandžio 13 d. vakare mirė Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios rezidentas kunigas Alfredas Memys..
Velionis gimė 1960 m. spalio 24 d. Telšių m., mokėsi Telšių 3-oje vidurinėje mokykloje, tris metus tarnavo sovietiniame karo laivyne, grįžęs dirbo Palangos botanikos parke. 1983 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1988 m.

1988 m. gegužės 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Telšių Vyskupas Antanas Vaičius įšventino jį kunigu.
Telšių Vyskupo paskyrimu dirbo:

1988–1989 m. Šilalės vikaru su pareiga aptarnauti Tūbinių parapiją,
1989–1990 m. Skuodo vikaru su pareiga aptarnauti Aleksandrijos parapiją,
1990–1992 m. Barstyčių klebonu su pareiga aptarnauti Aleksandrijos ir Notėnų parapijas, 1992 - 1996 Vainuto klebonu su pareiga aptarnauti Žvingius,
1996–2002 m.Kulių klebonu,
2002 m. vieną mėnesį Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių klebonu,
2002–2012 m. Kintų ir Saugų klebonu su pareiga aptarnauti Vilkyčių koplyčią,
Nuo 2012 m. iki mirties - Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios rezidentas.

Laidotuvių šv. Mišios už velionį bus laikomos Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčioje 2015 m. balandžio mėn 16 d. 12 vai.

Bažnyčios paskelbtuose Dievo Gailestingumo metuose linkime, kad Viešpats būtų gailestingas velioniui ir meldžiame: Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurija

+ + +

2015 m. balandžio 16 d. Klaipėdoje įvyko kun. Alfredo Memio laidotuvės. A. a. kun. A. Memys dirbo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijoje tad šioje bažnyčioje ir buvo pašarvotas. Prie mirusiojo tikintieji rinkosi ir meldėsi 2 dienas iki laidotuvių dienos. Balandžio 16 d. 12 val. buvo aukojamos laidotuvių Šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, daugiau nei 60 kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Liturgijoje patarnavo Gargždų parapijos diakonas Audrius Undraitis ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko M. Gudžiūno. Pamokslą Šv. Mišių metu pasakė Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas. Pirmiausia pamokslininkas priminė velionio priklausomumą Eucharistijos bičiulių organizacijai, kuri sovietmečiu veikė slaptai pogrindyje. Būsimasis kunigas buvo aktyvus šios organizacijos narys Telšiuose. Čia, matyt, subrendo jo pašaukimas kunigystei. Vyskupas gvildeno svarbias temas – tikinčiųjų aktyvumo problemą Bažnyčios gyvenime, atsivertimo kiekvienam būtinybę. Drąsino labiau pasitikėti Dievu ir gyventi maldos gyvenimą, nes reikia gyventi taip, kad nebijotum tuoj pat mirti. Mirtis, sakė vyskupas, yra visada šalia, tad būtina nuolat gyventi Dievo malonėje ir taip ruoštis amžinybėn.

Kun. A. Memys palaidotas netoli Klaipėdos esančiose Slengių kapinėse. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė mirusiojo kunigo kurso draugas Kaišiadorių vyskupijos kunigas, Punios parapijos klebonas kun. Vytas Sabaliauskas. Mintimis apie kunigo velionio nueitą beveik 27 metų kunigystė kelią ir kunigo misiją šių dienų visuomenėje gedulingų pietų metu pasidalino Telšių vyskupijos kunigas, Mažeikių dekanato dekanas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asižiečio parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis.

Tegul Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms tarnavęs a. a. kunigas Alfredas Memys būna laimingas Dievo artumoje amžinybėje. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: