į pirmą puslapį

Kronika

A+A Monsinjoras ANTANAS JONUŠAS (1923-1949-2015)
Paskelbta: 2015-04-01 12:28:14

2015 m. kovo mėn. 30 d. vakare Romoje mirė Telšių vyskupijos kunigas monsinjoras Antanas Jonušas.

Velionis buvo gimęs 1923 m. sausio mėn. 15 d. Pikelių parapijos Lūšės km., Mažeikių r. Mokėsi Mažeikių gimnazijoje, kurią baigęs 1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją.

Antrojo pasaulinio karo metais, 1944 m. artėjant frontui prie Žemaitijos ir aiškiai kylant grėsmei, kad ateistinė Sovietų Sąjunga okupuos Lietuvą ir Bažnyčia bus persekiojama, o gal net ir naikinama, dalis Telšių vyskupijos kunigų ir seminaristų pasitraukė į Vakarus. Jų tarpe buvo ir klierikas Antanas Jonušas. Vokietijoje buvo priimtas į Eichšteto kunigų seminariją, kurioje tęsė Telšiuose pradėtas studijas. 1945 m. buvo pasiųstas į Romą, kur apsigyvenęs Pietų Amerikos kolegijoje, mokėsi Grigaliaus universitete. Universitetą baigė gaudamas magistro laipsnį ir 1949 m. kovo mėn. 12 d. Romoje buvo įšventintas kunigu.

1951 m. paskirtas šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje ekonomu. Visą laiką aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Paminėtina, kad 1962 m. Kanadoje (Hamiltone) dalyvavo buvusių Mažeikių gimnazijos mokytojų ir mokinių suvažiavime. Dirbdamas Romoje šv. Kazimiero kolegijos ekonomu, aplankė eilę valstybių, kuriose gyveno daugiau ar mažiau lietuvių: Angliją, Austriją, Belgiją, Škotiją, Šveicariją, Vokietiją, JAV ir Kanadą, rinkdamas aukas šv. Kazimiero kolegijos Romoje išlaikymui.

1968 m. kovo mėn. 12 d. popiežius Paulius VI jam suteikė monsinjoro titulą. Apaštalų Sosto sprendimu buvo paskirtas šv. Petro Bazilikos kanauninku.

Velionis buvo labai geros širdies ir pavyzdingas kunigas. Ypač globodavo atvykstančius iš Lietuvos Vyskupus ir kunigus, jais rūpindavosi negailėdamas laiko ir išlaidų.

Laidojamas Romoje 2015 m. balandžio 1 d.

Šv. Mišios už jį bus aukojamos Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 2015 m. balandžio 9 d. 12 val.

Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: