į pirmą puslapį

Kronika

Lietuvos Dangiškojo Globėjo iškilmė Telšiuose
Paskelbta: 2015-03-05 10:32:55

Kaip įprasta Lietuvos Dangiškojo Globėjo – Šv. Kazimiero iškilmė švenčiama kovo 4 dieną. Telšių vyskupijoje tradiciškai tą dieną maldininkai ir dvasininkai rinkosi į Telšių vyskupijos diecezinę Šventovę – Šv. Kazimiero bažnyčią Vėžaičiuose. Tą dieną pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos vadovai, nemažai kunigų, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje auklėtiniai, giedojo Vėžaičių parapijos choras. Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas ir pakvietė savo sekretorių kun. Haroldą Šneideraitį pristatyti Šv. Kazimierą. Jis visiems išsamiai pristatė Šventąjį, perskaitydamas jo nuodugnią biografiją. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Vėžaičių bažnyčios pastatymo aplinkybes, nes tai seniausia Vakarų Lietuvoje Šv. Kazimiero titulo bažnyčia, pastatyta XVIII a. Vyskupas išryškino Šv. Kazimiero asmenybės taurumą, jo šventą gyvenimą, meilę Dievui ir žmonėms, ypač vargšams. Jis buvo pamaldus, skaistaus gyvenimo vyras, ištikimas Dievui, Bažnyčiai, savo pareigoms. Vyskupas analizavo Šventojo pavyzdžio svarbą Lietuvai ir kvietė tikinčiuosius melsti jo užtarimo, ypač šiais, Lietuvai neramiais ir pilnais išbandymų laikais. Jo pavyzdys – meilė Eucharistiniam Kristui ir Dievo Motinai Marijai tikrai įkvepiantys ir sektinas pavyzdys ir šių dienų visuomenės žmonėms.  

Po Šv. Mišių aplink bažnyčią vyko Eucharistinė procesija, po kurios į susirinkusiuosius kreipėsi ir su iškilme visus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis drąsino nebijoti šventumo ir Šv. Kazimiero pavyzdžiu ištikimai sekti Kristumi. Visiems atlaidų dalyviams – vyskupams, kunigams ir visiems tikintiesiems padėkos žodį tarė Vėžaičių parapijos klebonas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis.

Taip iškilmingai pirmojo Lietuvos globėjo – Šv. Kazimiero iškilmė buvo švenčiama šiais, 2015 – aisiais, vienuolių metais Telšių vyskupijoje. 

Lietuvos ir Jaunimo globėjau, Šv. Kazimierai, melski už Telšių vyskupiją ir mūsų Tėvynę Lietuvą!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: