į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Kunigų seminarijos atkūrimo 25-mečio šventė (2014-11-18)
Paskelbta: 2014-11-29 17:25:31

2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis – lygiai prieš 68-erius metus 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos vyskupas Vincentas Borisevičius. Taip pat, minint pirmojo rektoriaus žūtį tą pačią dieną buvo švenčiama atkurtosios Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos gyvavimo 25-metis.

10 val. susirinkę Telšių vyskupijos dvasininkai bei seminaristai, vadovaujant Telšių vyskupo augziliarui ir generalvikarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM kartu meldėsi, kalbėdami Liturginių Valandų Rytmetinę.

Po bendros maldos apie 1927 m. įkurtą Telšiuose kunigų seminariją ir jos pirmąjį rektorių Dievo Tarną vyskupą kankinį Vincentą Borisevičių susirinkusiesiems kalbėjo Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Jis aptarė to meto seminarijos situaciją ir jos įtaką bei svarbą Telšių vyskupijai ypač sunkiaisiais karo ir pokario metais, kai toje, 1946 m. uždarytoje, kunigų seminarijoje išugdyti kunigai savo tikėjimu ir tvirtu apsisprendimu už Kristų, Bažnyčią tapo pavyzdžiu savo ganomiesiems, o ypač tai didvyriškai įrodė pats vyskupas V. Borisevičius, žiauriai nukankintas prieš 68 metus.

Apie atkurtąją Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją ir jos veiklą per 25 jos gyvavimo metus išsamiai kalbėjo šios seminarijos rektorius kan. teol. lic. Viktoras Ačas. Jis kalbėjo: „Bendrai peržvelgus visą atkurtos seminarijos 25–rių metų gyvavimo laikotarpį, galima teigti, jog jis buvo ypač produktyvus. Telšių kunigų seminarija Bažnyčiai jau parengė 115 kunigų ir 2 diakonus, šiuo metu besiruošiančius kunigystei. Iš jų 72 studijuodami seminarijoje apsigynė Religijos mokslų Magistro laipsnį ir 15 Teologijos Bakalauro laipsnį. Vyskupo Antano Vaičiaus ir Vyskupo Jono Borutos SJ pastangomis didelė dalis seminarijos auklėtinių tęsė studijas užsienio popiežiškose universitetuose ir įsigijo licencijato ar daktarato mokslinius laipsnius. Galime šiandien pasidžiaugti, kad turime bene labiausiai Lietuvoje išsilavinusią dvasininkiją: net 34 vyskupijos kunigai turi daktaro ar licencijato laipsnį.
Taip pat galime šiandien džiaugtis, kad mūsų seminarija suformavo auklėtinių, kurie darbuojasi ne tik mūsų vyskupijoje, bet ir už vyskupijos ribų: turim ypač atsakingas pareigas einančius kunigus Vatikane, Vyskupų Konferencijos sekretoriate, Apaštalinėje Nunciatūroje, Karo Ordinariate, Lietuvos Katechetiniame centre, Šiluvos propedeutiniame kurse, Lietuvos universitetų sielovados ir jūrų sielovados pareigose, užsienio emigrantų sielovadoje, t. y. Anglijoje, Airijoje, Australijoje besidarbuojančių seminarijos auklėtinių. Šios visos ką tik išvardintos, mūsų auklėtinių užimamos kunigiškos pareigos pažymi aukštą seminarijos formavimo ir jos auklėtinių šventumo bei pastoracinio uolumo lygį.

Visi, per tuos 25-rius metus seminarijos vesti brandūs vaisiai verčia šiandien mus susimąstyti, ir sakyčiau net įpareigoja, nulenkti galvas ir jausti dėkingumą vyskupams, kurie visu savimi stojo už tai, kad seminarija būtų atkurta, ir kad ji šiandien išsilaikytų, nepaisant priešiškų, vartotojiška mąstysena užsikrėtusių visuomenės nuomonių, kurios visa suveda į kategorijas „finansiškai apsimoka“ arba „finansiškai neapsimoka“. Šiomis mintimis noriu užbaigti savo padėką ir trumpą 25-rių seminarijos gyvavimo metų apžvalgą, linkėdamas sau ir visiems buvusiems ir esamiems seminarijos auklėtiniams pirmojo seminarijos Rektoriaus, kankinio Vyskupo Vincento Borisevičiaus meilės seminarijai, pastoracinio uolumo ir besąlygiško aukojimosi dėl Kristaus karalystės“. Rektorius taip pat dėkojo visiems per šį laikotarpį seminarijoje dirbusiems bei dirbantiems, o jau amžinybėn iškeliavusius kvietė prisiminti maldoje.
Po pranešimų į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Telšių vyskupijos kalbėjo apie seminarijos uždavinius ir iššūkius šiandienos kontekste. Tai pat vyskupas kvietė kunigus pastoracijoje nuolat atkreipti žvilgsnį į tuos žmonės, kuriems reikia padėti surasti Kristų, kad toje depresyvioje visuomenėje kiekvienas tikintysis matytų šviesos žiburį būtent Kristuje. Seminarija ugdo dvasininkus, todėl ji būtina, kad Telšių vyskupijoje nepritrūktų Kristaus apaštalų, padedančių žmonės susiorientuoti kur slypi tikroji tiesa ir gyvenimo esmė bei prasmė. Telšių vyskupijos ganytojas taip pat aptarė naujus dvasininkų paskyrimus įvairioms pareigoms bei tarnystėms Telšių vyskupijoje. Vyskupas pristatė ir tradicinę advento išvakarėse vykstančią katalikiško jaunimo atsinaujinimo dienos programą. Dvasinio atsinaujinimo diena Telšiuose vyks šių metų lapkričio 29 d.

Po konferencijos 12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos vadovai bei Telšių vyskupijos kunigai. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, remdamasis popiežiumi Pranciškumi, kalbėjo apie seminarijos pagrindinius uždavinius – ugdyti jaunų pašauktųjų tarpusavio bendrystę, dvasiosios tvirtybę, meilę Kristui ir Bažnyčiai, o per tai ir meilę artimui. Būsimieji kunigai šiais liberalizmo ir vertybių nuvertinimo laikais seminarijose turi išsiugdyti tvirtas moralines ir vertybines savybes. Formacija yra orientuota į santykį su Kristumi, kad būtent meilė jam ir jo sekimas gali padėti suformuoti asmenybes, besidarbuojančias Bažnyčioje sielų išganymo labui. Vyskupas kvietė ir klierikus, ir kunigus drąsiai, Dievo Tarno kankinio vyskupo V. Borisevičiaus pavyzdžiu, sekti Kristumi ir šių dienų pasaulyje nesustoti viltingai orientuotis ir orientuoti kitus į Kristų ir laimingą amžinybę.

Po Šv. Mišių visi meldėsi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo. Jau 15 metų kai vyskupo kankinio žemiškieji palaikai iš Vilniaus Tuskulėnų kapavietės perkelti į Telšių vyskupijos Katedros kriptą. Čia susirinkusieji meldėsi prašydami, kad Dievo Tarnas būtų paskelbtas palaimintuoju ir šventuoju.

Po iškilmingų pamaldų Telšių vyskupijos Katedroje, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje atidaryta jubiliejui skirta fotonuotraukų iš Seminarijos gyvenimo paroda, kurią surengė fotografas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas, atkurtosios Telšių kunigų seminarijos II laidos absolventas kun. Julius Meškauskas. Nuotraukos puikios ir kokybiškos, paroda puiki, nes nuotraukos atspindi kunigų seminarijos gyvavimo pradžią bei puikiai iliustruoja kai kuriuos Telšių vyskupijos gyvenimo svarbius įvykius ir momentus. Seminarijoje taip pat buvo surengti šventiniai pietūs, vyko nuotaikingas pabendravimas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: