į pirmą puslapį

Kronika

2014 m. birželio įvykių kronika
Paskelbta: 2014-06-11 15:30:33

Šalpė

Birželio 1 d. pavakarę tikintieji rinkosi į Veiviržėnų parapijoje esantį Šalpės kalnelį, kur tradiciškai buvo švenčiami Šeštinių – Kristaus Dangun Žengimo atlaidai. 16 val. čia buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Gargždų dekanato dekanas kan. Jonas Paulauskas, Priekulės parapijos klebonas kun. Česlovas Degutis, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM kreipėsi į nemažą būrį susirinkusių tikinčiųjų ir priminė šios šventės, kuri tokia svarbi krikščionims – Šeštinių prasmę, išryškino Tėvo dienos šventimo svarbumą ir drąsino visus ilgėtis dangaus ir savo gyvenimuose pasitikėti Dievu, kuris nurodo tikrąjį kelią – kelią į Dangaus karalystę.

Šalpės kalnelis yra maldų ir apžadų vieta. Nuo senų laikų čia žmonės renkasi, meldžiasi prašydami įvairių stebuklų ir Dievo malonės, sau, savo artimiesiems, savo šeimoms. Per kiekvienas Šeštines čia renkasi tikintieji ir švenčia atlaidus. Apžadų kalnelis yra tikėjimo stiprinimo vieta ir padeda geriau atpažinti pašaukimą – pašaukimą Dangui, gyvenimui su Viešpačiu laimingoje amžinybėje.

Žemaičių Kalvarija

Birželio 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko tradiciniai kasmėnesiniai atlaidai, kuriuose tą dieną atstovavo Gargždų dekanato tikintieji. Taip pat tradiciškai mokslo metus iškilmingai užbaigė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. 12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Gargždų dekanato kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Gargždų parapijos didysis sumos choras.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ išryškino keletą svarbių dalykų: ištikimybę pašaukimui, kovą su pagundomis, pasitikėjimą Dievu ypač atostogų metu. Dievo malonė yra laidas ištveriant ir kartu augant savo tikėjime, pašaukime ir praktikos atlikime.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes ir einant Kryžiaus kelią, o po visų pamaldų Telšių vyskupas J. Boruta SJ trims Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos absolventams: kun. Andriui Baksčiui, diak. Audriui Undraičiui ir klier. Evaldui Balbuckiui įteikė religijos mokslų magistro laipsnio diplomus.
Po pamaldų buvo surengti šventiniai pietūs.

Birželio 6 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje visą dieną vyko Telšių vyskupijos Marijos legiono narių rekolekcijos. Tą dieną į Šventovę susirinko virš šimto Marijos legiono narių iš visos Telšių vyskupijos. Rekolekcijas vedė kan. Andriejus Sabaliauskas. Rekolekcijų metu legiono nariai klausėsi trijų konferencijų, kalbėjo rožinį, dalyvavo Šv. Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje, atliko išpažintį, turėjo galimybę dvasiniams pokalbiams, taip pat buvo surengta ir agapė. Tokia atsinaujinimo – rekolekcijų diena yra puiki galimybę maldai ir dvasiniam ugdymuisi ir didelė pagalba iš naujo atrasti savo pašaukimą Bažnyčioje, skelbiant Evangeliją Marijos legione. Tokios rekolekcijos yra svarbios ir būtinos, todėl tradiciškai rengiamos kas metai.

Telšiai

Birželio 7 dienos vakarą – Sekminių, o Telšių Katedroje ir Šv. Antano Paduviečio atlaidų išvakarėse, Telšiams švenčiant miesto šventę, Katedroje Telšių vyskupas J. Boruta SJ Šv. Mišių metu dešimčiai suaugusių, prie Telšių Katedros besiglaudžiančios parapijos parapijiečių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Juos vyskupui pristatė Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Šv. Dvasios dovanas ir kvietė visus sutvirtinamuosius gyventi vykdant Dievo valią, gyventi maldos gyvenimą ir pasitikėti Dievu atsiliepiant į jo kvietimą sekti paskui jį.

Birželio 8 dieną Telšių Katedroje vyko Šv. Antano Paduviečio atlaidai bei Telšių miesto šventė. 12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pamokslo metu kalbėjo apie Šv. Dvasios veikimą ir ragino Šv. Antano Paduviečio pavyzdžiu nuolat kreiptis į Trečiąjį Švč. Trejybės Asmenį prašant Jos pagalbos ir paramos. Vyskupas kvietė atverti savo širdis Dievo veikimui ir nuolat įsiklausyti į jo kvietimą gyventi malonėje. Kaip tai darė šv. Antanas. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių miesto valdžios atstovai, kurie, po Telšių gatvėmis vykusios Eucharistinės procesijos, gimtadienio proga pasveikino vyskupą L. Vodopjanovą OFM.

Po iškilmingų pamaldų Telšių Katedroje, iki pat vakaro vyko puikūs koncertai, kuriais buvo užbaigta 2014 metų birželio 5 – 8 dienomis vykusi Telšių miesto šventė.

Pasikeitė Telšių katedros kanauninkų kapitulos pirmininkas

Birželio 10 dieną Telšių Vyskupo Jono Borutos dekretu nr. 385 iš Telšių katedros kanauninkų kapitulos pirmininko pareigų buvo atleistas Šilalės dekanato dekanas, šios parapijos klebonas kan. Algis Genutis, o tą pačią dieną dekretu nr. 386 Katedros kanauninkų kapitulos pirmininku paskirtas Telšių dekanato vicedekanas, Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas.

Kunigų šventėjimo dienos

2014 m. birželio 26–27 dienomis, atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą, Telšių vyskupijos kunigai rinkosi draugėn į pamaldas, skirtas kunigų šventėjimo intencijai. Kiekvieno Telšių vyskupijos dekanato kunigai rinkosi bendrystei maldoje ir pabendravime. Birželio 26 dienos vidudienį Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje susibūrė Telšių dekanato kunigai. Juos pasveikinti atvyko ir savo mintimis bei įžvalgomis apie kunigų bendruomeniškumą ir vienas kito palaikymą kunigystės kelyje pasidalino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, taip pat ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Vyskupai ragino kunigus palaikyti tarpusavio bendrystę, turėti artimų bičiulių kunigų tarpe, su kuriais būtų galima atvirai pasikalbėti įvairiais klausimais, ypač dvasinėmis temomis. Toks palaikymas labai reikalingas ir svarbus kiekvieno kunigo gyvenime. Kunigai klausėsi ir dvasinės konferencijos, meldėsi Švč. Sakramento adoracijoje, o pamaldų pabaigoje, popiežiaus Pranciškaus kvietimu, apkabindami vienas kitą ir pažvelgdami savo bendražygiams į akis, išreiškė vienas kitam palaikymą ir supratimą. Po pamaldų visi drauge papietavo gražioje bendrystės dvasioje.

Kitą dieną bendrystei rinkosi ir tokią pačią šventėjimo dienos programą turėjo kitų Telšių vyskupijos dekanatų kunigai, kur juos lankė abu Telšių vyskupai ir Telšių vyskupo vikaras mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Telšių vyskupas susirinkusius kunigus aplankė ir juos pasveikino Ventoje, kur rinkosi Akmenės dekanato kunigai, Mažeikiuose (Mažeikių dekanatas), Mosėdyje (Skuodo dekanatas), Plateliuose (Žemaičių Kalvarijos dekanatas).

Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras susitiko su Tauragės dekanato Nemakščiuose, Šilalės dekanato Šilalėje ir Šilutės dekanato Šilutėje kunigais. Telšių vyskupo vikaras mons. kan. Gudlinkis vyko į Klaipėdą, Palangą ir Vėžaičius, kur susitiko ir turėjo galimybę kartu išgyventi šventėjimo dieną su skirtingų dekanatų kunigais. Visuose susitikimuose kunigai klausėsi konferencijų, kartu meldėsi, dalinosi savo įžvalgomis apie kunigystės pašaukimą ir jo svarbą šių dienų pasaulyje, išgyveno bendrystės dvasią.

Švč. Jėzaus Širdies liturginė šventė tapo gražus momentas, subūręs Telšių vyskupijos dvasininkus bendrystėn ir paskatinęs tokią, į šventėjimą vedančią patirtį puoselėti ir ateityje, kad ji taptų gražia ir prasminga tradicija kunigų tarpe. Tos dienos vakarą kunigai grįžo į savo parapijas, kur drauge su jiems paveistaisiais šventė liturgiją ir meldėsi vieni už kitus šventėjimo intencija.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: