į pirmą puslapį

Kronika

Žemaičių Kalvarijos miestelyje pašventintas paminklas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui
Paskelbta: 2013-11-25 17:16:41

2013 m. lapkričio 22 d. Plungės rajone esančiame Žemaičių Kalvarijos miestelyje vyko graži šventė. Tą dieną šalia Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos, prie Žemaičių Kalvarijos parapijos namų buvo atidengtas ir pašventintas skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui skirtas biustas - paminklas, o taip pat buvo atidarytas įrengtas skveras bei įvyko naujai įrengto miestelio gatvių apšvietimo šventė.

Didelis būrys garbių svečių, politikų, visuomenės veikėjų, Žemaičių vyskupo M. Valančiaus giminės atstovų bei Žemaičių Kalvarijos bendruomenės narių pirmiausia rinkosi į 12 val. Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, iš Žemaičių Kalvarijos kilęs mons. jubil. Vytautas Steponas Brazdeikis, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. Tomas Žlibinas.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie M. Valančiaus glaudžias sąsajas su Žemaičių Kalvarija. Jis priminė, jog čia 250 metų veikė Domininkonų vienuolynas, kuris buvo įkūręs mokyklą, vėliau tapusia Vilniaus universitetui pavaldžia gimnazija. Ji buvo įkurta XVII a. pabaigoje ir veikė iki 1836 metų, kada carinės Rusijos valdžios įsakymu buvo uždaryta. Šioje mokykloje, kurioje mokydavosi 300 ir daugiau mokinių, jaunuoliai studijavo iš visos Žemaitijos. Penkerius metus (1816 – 1821 m.) čia mokėsi būsimasis kunigas, vėliau vyskupas, rašytojas, vertėjas, lietuvių tautos blaivintojas, knygnešystės sąjūdžio įkūrėjas ir rėmėjas, slaptų lietuviškų, daraktorinių mokyklų kūrėjas ir šio judėjimo skatintojas Motiejus Valančius. Jo seneliai gyveno Žemaičių Kalvarijos parapijoje, o jų ir M. Valančiaus dėdžių ir tetų žemiškieji palaikai ir šiandien ilsisi senosiose Žemaičių Kalvarijos kapinėse. Telšių vyskupas citavo pateis M. Valančiaus užrašytus atsiminimus apie mokymąsi Žemaičių Kalvarijos gimnazijoje bei jo vyskupavimo metais glaudžius santykius su čia esančia garsia šventove bei dominikonų vienuolynu. Būtent jis, tuometinis Žemaičių vyskupas, konsekravo Žemaičių Kalvarijos bažnyčią (ji vėliau sudegė 1897 m.), čia teidavo sutvirtinimo sakramentą tūkstančiams tikinčiųjų. Komentuodamas to meto situaciją Telšių vyskupas atkreipė dėmesį, kad Žemaičių Kalvarijoje būdavo iki 3000 priimančių sutvirtinimo sakramentą, šiuo metu kas metai tėra tik apie 20 šį sakramentą priimančių jaunų žmonių. Jis kalbėjo apie šeimos institucijos stiprinimo svarbumą ir visus kvietė susitelkti bendram darbui, vyskupo M. Valančiaus pavyzdžiu, rūpinantis mūsų tautos ateitimi ir likimu.

Po Šv. Mišių visi rinkosi prie Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos, kur iškilmingai buvo perkirpta juostelė ir visi pakviesti į naujai įrengtą skverą, o paminklą ir patį skverą pašventino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Po pašventinimo projektą „Motiejus Valančius ir Žemaičių Kalvarija“ pristatė ir apie jo įgyvendinimą kalbėjo Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ pirmininkas mokytojas Bronius Kleinauskas. Sveikinimo žodį šio įvykio proga tarė vienas iš pagrindinių projekto įgyvendinimo rėmėjų LR Seimo narys Jurgis Razma, taip pat didelį indėlį įnešęs Plungės miesto ir rajono meras Albinas Klimas, Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos direktorius Zenonas Garbenčius, Žemaičių Kalvarijos seniūnas Liudas Gricius, Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas, kiti atvykę svečiai. Renginio pabaigoje visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo buvo įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės. Dėkota Žemaičių Kalvarijos bendruomenei „Gardai“, Seniūnijai, Parapijai, Vidurinei mokyklai, Kultūros centrui ir daugeliui kitų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie šios idėjos įgyvendinimo.

Šis įgyvendintas projektas – dar vienas gražus ir prasmingas akcentas švenčiant Tikėjimo metus ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų.

Po šio renginio dauguma tų pačių dalyvių vyko į Žemaičių Kalvarijos parapijoje ir seniūnijoje esantį Šarnelės kaimą, kur Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino naujai suremontuotus šios bendruomenės namus. Šis kaimas garsėja tuo, kad yra garsaus mūsų tautos poeto Vytauto Mačernio tėviškė, kur jo žemiškieji palaikai iki šiol ilsisi jo gimtosios žemės kalvelėje, čia šiuo metu gyvena ir jau daug metų apylinkių žmones gydo garsaus mūsų tautos filosofo, mąstytojo, rašytojo dukra Danutė Maceinaitė – Mickūnienė, iš šio kaimo kilę kunigai – A. Barakauskas, A. Krapauskas, Br. Bagužas. Šiuo metu čia gyvena aktyvūs žmonės. Turėdami savo bendruomenės namus, čia jie renkasi ir džiaugsmo ir liūdesio akimirkomis. Čia giedami „Kalnai“, Gegužinės ir Birželinės pamaldos, mirus kaimo gyventojui čia šarvojama. Buvusioje mokykloje savo pastangomis bei padedami verslininkų Almos ir Vidmanto Jonikų įsikūrę, bendruomenės nariai bei atvykę jų pasveikinti svečiai tą šventinį vakarą gražiai vakarojo, bendravo, dalinosi savo rūpesčiai ir džiaugsmais, dalinosi žemiškomis gėrybėmis surengtoje agapėje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: