į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-11-18)
Paskelbta: 2013-11-20 11:53:42

Lapkričio 18 d. Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Jame kartu su kunigais, diakonais dalyvavo ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Tos dienos rytą į Telšių Katedrą susirinkusius dvasininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir visiems priminė, jog lapkričio 18-oji yra diena, kada 1946 m. buvo žiauriai nužudytas antrasis Telšių vyskupijos ganytojas – vyskupas kankinys Vincentas Borisevičius. Jis 1946 m. vasario mėnesį buvo suimtas ir nuvežtas į Vilniaus KGB kalėjimą, čia tų pačių metų liepos mėnesį buvo nuteistas mirties bausme, o lapkričio mėnesio 18 dieną nužudytas. Palaidotas jis buvo kartu su kitais nužudytais kaliniais Tuskulėnų kapavietėje. Ilgai buvo slepiama jo užkasimo vieta, trukdoma jo palaikų paieškoms ir tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę jo palaikai buvo rasti, indentifikuoti ir 1999 m. rudenį parvežti į Telšius ir palaidoti Telšių Katedros kriptoje. Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė, jog yra užvesta beatifikacijos byla ir kvietė nenustoti melstis, kad Dievo Tarnas, vyskupas kankinys V. Borisevičiaus kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.

Po įžanginio žodžio Telšių ganytojas vadovavo bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei. Po maldos buvo aptarti svarbūs einamieji Telšių vyskupijos reikalai.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ susirinkusiesiems pristatė naująjį Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorių, Rietavo, Medingėnų ir Spraudės parapijų kleboną Antaną Gutkauską ir įteikė jam paskyrimo dekretą. Kun. A. Gutkauskas pareigas perims iš ilgamečio Telšių vyskupijos „Caritas“ direktoriaus kun. Sauliaus Damašiaus, kuris iš šių iki tol eitų pareigų atleistas jo paties prašymu. Taip pat vyskupas pristatė naujai įkurtą Telšių vyskupijos patarėjų tarybą „Caritas“ veiklos koordinavimui. Į Tarybą paskirti šie Telšių vyskupijos kunigai: Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės klebonas kan. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas (į Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos kanauninkus jie abu pakelti š. m. lapkričio 9 d.), Tauragės dekanato dekanas, Tauragės ir Dauglaukio parapijų klebonas kan. Alvydas Bridikis. Jiems buvo įteikti paskyrimo dekretai ir jie pasveikinti su naujomis pareigomis.
Telšių vyskupas kalbėjo apie besiartinančią adventinę vizitaciją, kada bus susitinkama su parapijose dirbančiais „Caritas“ organizacijos nariais. Vyskupas pristatė vizitacijos gaires, susitikimo turinį ir kvietė kunigus kuo aktyviau vystyti parapijose karitatyvinę veiklą, ypač laikantis popiežių: Benedikto XVI ir Pranciškaus mokymo šiuo klausimu.
Telšių ganytojas taip pat pristatė 2013 11 24 vyksiančių Tikėjimo metų iškilmingo uždarymo Telšių Katedroje iškilmių programą. Kvietė atvykti iš visų vyskupijos parapijos tikinčiuosius kaip atstovus į Telšių Katedrą, dalyvauti iškilmėse ir po pamaldų parvežti į savo parapijas svarbų ženklą – Tikėjimo metų atminimo paveikslą, kuris parapijų bažnyčiose bus iškilmingai atidengtas pirmąjį advento sekmadienį – 2013 m. gruodžio 1 dieną.

Kalbėdamas apie advento laiku organizuojamas rekolekcijas Telšių vyskupas pabrėžė, jog labai svarbu, kad visose parapijose vyktų trijų dienų rekolekcijos, kurios skirtingomis dienomis būtų skirtos jaunimui ir moksleiviams, moterims ir šeimoms bei vyrams ir jų šeimoms.

Vyskupas taip pat aptarė kai kurias itin aktualias liturgines normas, kalbėjo apie praktinį tų normų įvykdymą vyskupijos parapijose.

Buvo kalbama apie bendradarbiavimą programoje „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Telšių ganytojas kvietė parapijų klebonus, kartu su parapijų bendruomenėmis aktyviai įsijungti į šį projektą ir taip prisidėti prie bažnytinių pastatų išsaugojimo.

Aptartas dokumentas: “Prevencijos gairės dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais“. Paanalizuota kaip šio dokumento nuostatas taikyti praktikoje.
Baigdamas konferenciją Telšių vyskupas J. Boruta SJ paragino kunigus ir visus tikinčiuosius aktyviai įsijungti į „Carito“ organizuojamą akciją „Gerumas mus vienija“ ir bažnyčiose platinat žvakeles bei organizuojant rinkliavas ne tik šios organizacijos veiklos parėmimui, bet ir aktyviai prisidedant prie paramos po didžiulės katastrofos nukentėjusiems Filipinams.

12 val. tą dieną Telšių Katedroje Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebruojant Telšių vyskupijos kunigams, vadovavo Šv. Mišioms. Šv. Mišių pradžioje priminė tikintiesiems Dievo Tarno vyskupo kankinio V. Borisevičiaus gyvenimo faktus ir jo žiauraus nužudymo už tikėjimą ir Bažnyčią aplinkybes. Kvietė visus melstis, kad antrasis Telšių vyskupijos vyskupas V. Borisevičius būtų kuo greičiau iškletas į altorių garbę, nes jam yra užvesta beatifikacijos byla. Taip pat vyskupas kalbėjo apie Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Bazilikas Romoje, nes Bažnyčią būtent šią dieną t. y. lapkričio 18 –ąją, mini jų pašventinimo metines. Telšių ganytojas papasakojo apie šiuos šventuosius apaštalus ir ant jų kapų pastatytas didžiąsias Bazilikas. Šv. Mišių metu vyskupas kunigystės kandidato skyrimus suteikė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikui Feliksui Špokui.

Pamokslą Šv. Mišių metu pasakė Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. Remigijus Saunorius. Pamokslininkas, remdamasis vyskupo kankinio V. Borisevičiaus laiškais ir pamokslais, kalbėjo apie ir šių dienų pasaulyje aktualius dalykus: teisingos sąžinės svarbumą, artimo meilės darbų darymo būtinybę. Analizavo ir būdus kaip reikia kovoti su vešinčiomis blogybėmis: alkoholizmu ir netikėjimu. Prieš septyniasdešimt metų apaštalavęs vyskupas V. Borisevičiaus kalbėjo apie problemas tokias aktualias šiandienai. Pamokslininkas kvietė visus įsiklausyti į vyskupo Kankinio paliktą mokymą ir sekant jo dorybėmis siekti šventumo ir kilnaus gyvenimo, kuris patinka Dievui ir garantuoja amžinąją laimę.

Po Šv. Mišių buvo melžiamasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Katedros kriptoje. Jo palaikai iš Vilniaus Tuskulėnų kalinių kapavietės buvo parvežti į Telšius 1999 m. rudenį ir palaidoti šalia kitų dviejų Telšių vyskupijos vyskupų: Just. Staugaičio ir Pr. Ramanausko Telšių Katedros Kriptoje.

Po pamaldų Telšių kunigų seminarijoje kunigai ir klierikai, kartu su Telšių vyskupu J. Boruta SJ, pietavo.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: