į pirmą puslapį

Kronika

Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslo karūnavimo 7-osios metinės
Paskelbta: 2013-10-07 16:28:25

2006 m. spalio 8 dieną, t. y. prieš septynerius metus, dalyvaujant miniai tikinčiųjų iškilmingu būdu popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis buvo karūnuotas stebuklingasis Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas ir jam suteiktas Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulas. Paveikslą karūnavo popiežiaus įgaliotas Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šis reikšmingas ir svarbus įvykis yra iškilmingai paminimas kiekvienais metais.
Iš šiemet spalio 6 dieną į Žemaičių Kalvarijos Baziliką šio įvykio paminėti rinkosi maldininkai iš visos Žemaitijos. Į pagrindines tos dienos 12 val. Šv. Mišias surinko Telšių vyskupijos dekanatų šeimų centrų vadovai bei savanoriai, Marijos legiono nariai ir nemažas būrys piligrimų. Pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, dalyvavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai. Šv. Mišiose giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos jaunimo chorelis.
Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino susirinkusiuosius perdavė iškilmėse negalėjusios dalyvauti Telšių vyskupo J. Borutos SJ sveikinimą atvykusiems piligrimams.

Šv. Mišiose pamokslą pasakė vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis komentavo tos dienos Evangelijos ištrauką. Kviesdamas tikinčiuosius gilinti savo tikėjimą, jis priminė ir išryškino apaštalų prašymą – „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą“. „Tokį uždavinį turime kelti sau kiekvienas – kas mes bebūtume ar kunigai, ar šeimose gyvenantys pasauliečiai. Ne tik Tikėjimo metų, kurie jau eina į pabaigą ir buvo paskelbti popiežiaus Benedikto XVI, bet viso mūsų gyvenimo uždavinys“ – sakė vyskupas. Jis komentavo Dievo Žodį ir ragino šalinti kliūtis, kurios trukdo tikėjimo augimui ir skleidimuisi. Taip pat pamokslininkas išryškino šeimos mūsų visuomenėje svarbą, ypač išsaugant tikėjimą ir tikrąsias vertybes. Remdamasis dabartinio popiežiaus Pranciškaus mokymu, vyskupas kalbėjo apie šeimos institucijos gynimą šių dienų visuomenėje išryškindamas būtinybę mokytis iš Marijos ir visos Šventosios šeimos. Vyskupas drąsino būti tvirtais ir neišsigąsti iškylančių sunkumų, o pasitikint Dievu per Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, užtarimą eiti šventumo bei krikščioniškumo keliu.

Po Šv. Mišių vyko Eucharistinė procesija, prie išstatyto Švč. Sakramento buvo meldžiamasi už šeimas, dėkota Dievui už visas šioje Šventovėje patirtas malones.

Po iškilmingų pamaldų visiems padėkos žodį tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, Žemaičių Kalvarijos dekanato vicedekanas kan. Jonas Ačas, tikintieji atminui gavo Telšių vyskupo J. Borutos SJ rūpesčiu knygutės forma išleistą popiežiaus Pranciškaus laišką visiems žemaičiams, o ypač Telšių vyskupijos tikintiesiems, kuris buvo parašytas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga.

Po pamaldų Bazilikoje, Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose vyko nuotaikinga agapė. Telšių vyskupijos dekanatų šeimos centrų darbuotojai ir vadovai rinkosi savo veiklos aptarimui ir tolimesnių veiklos gairių įvertinimui. Susirinkimui vadovavo Telšių vyskupijos Šeimos centro vadovas kan. Jonas Ačas. Agapei ir veiklos aptarimui taip pat susibūrė ir iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų atvykę Marijos legiono nariai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: