į pirmą puslapį

Kronika

Rožinio maldos mėnesio pradžia Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2013-10-02 11:30:35

Spalio mėnuo – Švč. Mergelės Marijos garbei skirtas mėnuo, kada visas katalikiškas pasaulis vieninga rožinio malda kreipiasi į Dievo Motiną. Telšių vyskupijoje Rožinio mėnuo tradiciškai buvo pradėtas spalio 1 dienos pavakare Palangoje, prie ten esančios seniausios tiek Žemaitijoje, tiek ir visoje Lietuvoje Lurdo grotos. 17 val. giedodami giesmes Dievo Motinos garbei kalbėti rožinio maldos procesijos būdu susirinko nemažas būrys tikinčiųjų. Kartu su jais meldėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai, Palangos parapijos kunigai.

Pamaldų pradžioje į susirinkusiuosius kreipėsi ir visus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis išryškino Rožinio maldos svarbumą tikinčio žmogaus gyvenime ir kvietė tikinčiuosius ištvermingai melstis kalbant rožinį tiek šeimose, tiek parapijos bendruomenėje. Įžanginėje į Rožinio kalbėjimą kalboje Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino šios maldingos praktikos galingumą. Jis priminė, jog daugybė stebuklų tikinčių žmonių gyvenime įvyksta šios maldos pagalba, ypač kada meldžiamasi ta pačia intencija bendruomenėse. Vyskupas priminė XX a. įvykusį stebuklą, kai sovietinei armijai ruošiantis užimti Austrijos sostinę Vieną, visa Austrija paėmė į rankas rožančius ir meldėsi – įvyko stebuklas, kaip žinome iš istorijos Viena ir Austrija liko neokupuota. Vyskupas ragino pasitikėti Dievu ir Švč. M. Marijos globa ir ypač šį Rožinio maldos mėnesį melsti reikiamų malonių sau ir pasauliui, ypač nenustojant melstis taikos pasauliui intencija, ką ragina nuolat daryti ir popiežius Pranciškus.
Po Rožinio maldos prie Palangos Lurdo grotos visi procesijos būdu, su giesme lūpose patraukė per Palangos miestą į bažnyčią, kur 18 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Koncelebravo vyskupas L. Vodopjanovas OFM, būrelis kunigų, kartu meldėsi Telšių kunigų seminarijos klierikai, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ gausiai susirinkusiems tikintiesiems priminė pal. popiežiaus Jono Pauliaus II mokymą apie Rožinio maldos praktiką, citavo ir komentavo jo mums paliktą laišką apie Rožinio maldos svarbą ir reikšmę Bažnyčioje. Taip pat vyskupas priminė dabartinio popiežiaus Pranciškaus mokymą apie kryžių, jo nešimą kiekvieno žmogaus gyvenimo kelyje. Vyskupas kvietė kantraus kryžiaus nešimo mokytis iš Dievo Motinos ir nuolat tą paslaptį apmąstyti kalbant Rožinį ir gilinantis į Kristaus ir Švč. M. Marijos gyvenimą.

Prieš palaiminimą Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ dar kartą paragino tikinčiuosius su galinga Rožančiaus malda gaivinti savo tikėjimą, uždegti meilės ugnį Dievui ir artimui bei būti ištvermingiems nuolat gilinantis į šios maldos slėpinius.

Po pamaldų Telšių vyskupai, seminaristai ir jų vadovai Palangos dekano ir klebono kun. Mariaus Venskaus rūpestingumo ir svetingumo dėka buvo pavaišinti puikia vakariene.

Telšių vyskupijoje per visą spalio mėnesį parapijose ir dekanatų centruose vyks kunigų, katechetų, tikybos mokytojų susitikimai. Su jais susitiks abu Telšių vyskupai, kartu su visais, o ypač su parapijų jaunimu ir vaikais kalbės Rožinį, gvildens įvairius klausimus, spręs iškylančias problemas. Rožinio mėnuo Telšių vyskupijoje, prasidėjęs Palangoje šiais Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejiniais metais tebus malonių ir dvasinio atsinaujinimo metas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: