į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-08-19)
Paskelbta: 2013-08-30 19:25:23

2013 m. rugpjūčio 19 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimą pradėjo, susirinkusius kunigus pasveikino ir bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei – vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis vadovavo ir susirinkimui.

Po maldos Telšių vyskupas kalbėjo apie įvykusį IV – ąjį, jubiliejinį Telšių vyskupijos eucharistinį kongresą, skirtą Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Analizavo popiežiaus Pranciškaus atsiųstą ta proga sveikinimą, kurio atskiras dalis išryškinęs kvietė kunigus įsimąstyti į popiežiaus žodžius ir taip nubrėžti Jubiliejaus, kuris tęsis iki 2017 metų, šventimo gaires. Telšių ganytojas išryškino būtinybę Jubiliejų švęsti bendruomenėse ir šeimose, kvietė kunigus raginti tikinčiuosius pažymėti jubiliejinius metus renkantis bendrai maldai šeimomis, giminėmis, statant prie savo namų ar sodybose kryžius, koplytstulpius ir taip aktyviai švęsti Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų. Taip pat Telšių vyskupas aptarė abiejų – jo ir augziliaro vyskupo L. Vodopjanovo OFM kunigams ir Telšių vyskupijos tikintiesiems parašytą pokongresinį laišką.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ aptarė ir bendruosius, einamuosius vyskupijos klausimus, analizavo iškilusias problemas ir pakvietė visus vykti į Šiluvą rugpjūčio 25 ir rugsėjo 8 dienomis, kada ten taip pat bus minimas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus.

Besiartint naujiesiems mokslo metams Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas, Telšių vyskupo vikaras mons. kan. Rimantas Gudlinkis priminė kunigams apie rudenį prasidėsiančią parapijinę katechezę, rekomendavo reikiamas jai priemones bei pakvietė kunigus kontaktuoti su jų parapijose esančiomis mokyklomis ir pradėti Naujuosius mokslo metus su malda ir Šv. Mišiomis. Jis taip pat, kaip Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui pasirengimo komiteto pirmininko pavaduotas visiems kunigams tarė padėkos žodį už pagalbą ir prisidėjimą rengiant Eucharistinį kongresą.

Bažnyčios mokymą ir Kanonų teisės kodekso normas apie rinkliavą Apaštalų Sostui – Petro skatiką pristatė Telšių vyskupijos tribunolo oficiolas, Palangos dekanato dekanas kun. dr. Marius Venskus. Jis kalbėjo apie solidarumo su Visuotine Bažnyčia svarbą ir būtinumą, paremiant Popiežiaus veiklą piniginėmis aukomis, prisidedant parapijoms ar pavieniams aukotojams.

12 val. Telšių Katedroje kartu su savo kunigais Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis vadovavo koncelebracijai ir pasakė pamokslą. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie tikėjimo grynumo išsaugojimo būtinybę šių dienų pasaulyje ir drąsino visus su pasitikėjimu ir drąsa skelbti Kristaus Evangeliją pasauliui.

Po Šv. Mišių buvo melstasi Telšių Katedros kriptoje prie kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad ji būtų paskelbtas palaimintuoju, o po visų pamaldų buvo surengti bendri pietūs.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: