į pirmą puslapį

Kronika

Eucharistinis kongresas Telšių dekanate
Paskelbta: 2013-06-19 11:05:20

Vis dar tebesitęsiantis IV-asis jubiliejinis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas 2013 m. birželio 9–16 dienomis vyko Telšių dekanate. Nešiojamojo Altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais ir nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija Telšių dekanate prasidėjo Degaičių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus medinėje bažnyčioje. Iš čia Altorėlis iškeliavo į Tryškių Švč. Trejybės bažnyčią, iš kurios Dievo Motinos atvaizdus iškilmingai į savo bažnyčią parsigabeno Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos tikintieji. Altorėlis gausaus tikinčiųjų būrio sutiktas Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje, iš čia su giesme, grojant orkestrui per Telšių miestą perneštas į Telšių Katedrą. Po pamaldų Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje Altorėlis nugabentas į Viešvienų Švč. Trejybės bažnyčią, iš kurios nukeliavo į Janapolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Po naktinės adoracijos ir pamaldų nešiojamasis Altorėlis sutiktas Žarėnų šv. vyskupo Stanislovo bažnyčioje.

Pagrindinės iškilmės Telšių dekanate vyko birželio 16 d. Varnių šv. Aleksandro medinėje bažnyčioje. Šioje, ketvirtojoje, pirmosios Žemaičių vyskupijoje 1417 m. pastatytos bažnyčios vietoje, bažnyčioje visą parą vyko Švč. Sakramento adoracija, o 11. 30 val. buvo aukojamos pagrindinės iškilmingos Šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių dekanato kunigai, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas išsamiai gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie žemaičių tapimą krikščionimis, istorines tų įvykių aplinkybes bei krikščioniškosios kultūros į Žemaitiją atėjimo pasekmes. Drąsino tikinčius žmones liudyti savo tikėjimą ir gyventi Kristaus Evangelijos šviesoje savo kasdienybėje.
Po Šv. Mišių Varnių miestelio gatvėmis palydėdami giesme tikintieji ėjo paskui savo Viešpatį, esantį eucharistinėje duonoje, monstrancijoje, taip liudydami savo tikėjimą Išganytoju.

Po procesijos visiems nuoširdų padėkos žodį tarė Varnių parapijos klebonas kan. Jonas Petrauskis.

Iš Telšių dekanato tos pačios dienos vakarą nešiojamasis Altorėlis iškeliavo ir nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija prasidėjo Šilalės dekanate, kur Eucharistinio kongreso pagrindinės Šv. Mišios bus aukojamos Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje birželio 23 d. 11 val.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: