į pirmą puslapį

Kronika

Tituliniai Žemaičių Kalvarijos bazilikos atlaidai ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje užbaigimas
Paskelbta: 2013-06-03 12:31:00

2013 m. gegužės 31 d. Bažnyčioje švenčiama liturginė Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą šventė. Tą dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje 12 val. buvo laikomos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas ir prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas. Į Baziliką rinkosi Marijos legiono nariai iš Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Rietavo, Kretingos, Palangos ir kitų parapijų. Tą dieną buvo švenčiami Žemaičių Kalvarijos Bazilikos tituliniai atlaidai. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas išryškino Švč. M. Marijos pavyzdį tikėjimo kelionėje, primindamas, kad iš jos esame pakviesti mokytis ypač šiais jubiliejiniais Žemaičių Krikšto 600 metų ir Tikėjimo metais. Ganytojas kvietė visus aktviai įsijungti į jubiliejui skirtus renginius ir iš jų pasisemti dvasinio atsinaujinimo.

Po Šv. Mišių buvo giedamos Gegužinės pamaldos ir einama Eucharistinė procesija. Po palaiminimo už kurio priėmimą tą dieną tikintieji Bazilikoje galėjo laimėti visuotinus atlaidus, Marijos legiono nariai rinkosi į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus, kur vyko nuotaikinga agapė, buvo kalbamasi apie Legiono veiklą.

Tos pačios gegužės 31 dienos vakarą prie Plungėje esančio Lurdo Telšių vyskupijoje iškilmingai buvo užbaigtas Marijai skirtas mėnuo – gegužė. 18 val. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ laikė iškilmingas Šv. Mišias, kurias koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Plungės parapijoje dirbantys kunigai, dalyvavo Telšių kunigų seminarijos klierikai ir gausus būrys tikinčiųjų. Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Telšių vyskupijos ganytojas, kuris kalbėjo apie M. Marijos mokyklą – nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu mokyklą, kurioje visi esame pakviesti tobulinti save. Jis priminė Marijos ištikimybę Dievui ir duoto pažado – gyventi skaisčiai, taip pasivedant jo malonei ir tarnaujant jam nežiūrint pasitaikančių sunkumų ir neišvengiamų išbandymų. Kvietė drąsiai sekti Marija ir jos sūnumi Jėzumi Kristumi.

Po pamokslo visų Šv. Mišių dalyvių akivaizdoje du Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai – Martynas Girininkas ir Andrius Bakstys padarė celibato pažadą ir atliko tikėjimo išpažinimą, nes jie birželio 1 d. priims diakonato šventimus Telšių Katedroje.

Po iškilmingų pamaldų, vadovaujant Telšių vyskupui, iš Plungės bažnyčios, giedodami giesmes Marijai procesijos būdu per Plungės miestą keliavo į Lurdo grotą, kur meldėsi giedodami Gegužines pamaldas.

Pamaldų pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ pristatė Plungės Lurdo istoriją ir pakvietė maldai.

Po paskutinių Telšių vyskupijoje Gegužinių pamaldų padėkos žodį, Telšių vyskupui už tradicinį į Plungės Lurdo grotą atvykimą kiekvienais metais ir Plungės parapijos tikintiesiems už meilę Lurdo grotai ir jos priežiūrą, tarė Plungės parapijos klebonas ir Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. Julius Meškauskas.

Po pamaldų Plungės klebono vaišingumo dėka Telšių kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai vakarieniavo, o už svetingumą ir šiltą priėmimą padėkos žodį tarė Seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas.

Kun. J. Meškauskas atsisveikindamas tarė turįs viltį, jog Gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje užbaigimas prie Plungės Lurdo grotos dalyvaujant ir Telšių kunigų seminarijai taps gražia tradicija ir taip bus kiekvienais metais.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: