į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos ganytojų laiškas „Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui artinantis. Eucharistiniai kongresai ir Švč. Sakramento adoracija“
Paskelbta: 2013-04-12 16:23:40

2013 m. balandžio mėn. 12 d.

Mieli Broliai Seserys, žengdami Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo keliu balandžio 15 d., 20 val. Akmenės bažnyčioje pradedame jubiliejinį Telšių vyskupijos kongresą. Jis keliaus iš parapijos į parapiją, iš dekanato į dekanatą iki rugpjūčio 4 d. iškilmių Telšiuose.

Prieš 600 metų mūsų protėviai žemaičiai ne tik buvo pakrikštyti, bet kartu į žemaičių žemę atėjo Jėzus Kristus ir apsigyveno tuomet įrengtų koplytėlių, o vėliau pastatytų bažnyčių tabernakuliuose. Ir taip nepertraukiamai per 600 metų yra su mumis. Mylėdamas ir maitindamas mūsų protėvius ir mus dvasinės stiprybės Duona. Jis sako ir mums: „Kas valgys tos duonos – nematys mirties per amžius, o jei ir būtų miręs Aš jį prikelsiu paskutiniąją diena“!

Švenčiant Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų turime ne tik įdėmiau pažvelgti į žemaičių krikšto istorinį kontekstą, bet ir prisiminti mūsų tautos protėvius, kurie į savo gyvenimą priimdami Krikštą priėmė naują gyvenimą su Kristumi ir Kristuje.

Šiandien esame krikščionys – panardinti Kristaus mirtyje ir Jo Prisikėlime, patepti Šventąja Dvasia ir esantys gyvi Kristaus Kūno, Bažnyčios, nariai.

Dėkodami už šią malonę ir švęsdami Žemaičių Krikšto 600 metų Jubiliejų, kviečiame Jus mieli tikintieji, susirinkti savo parapijų bažnyčiose aplink Viešpaties altorių ir prisiliesti prie Eucharistinio Jėzaus. Turime neįkainojamą dovaną, dalyvauti paros adoracijoje. Paraginkime vieni kitus ir raskime laiko patys pabūti su Jėzumi, nors kelias valandas pagarbinti Jį Švč. Sakramente.

Dalyvaudami adoracijoje turėsime galimybę prisiliesti ir prie Žemaičių Krikšto istorijos šaknų. Tuo pačiu metu iš parapijos į parapiją keliaus altorėlis, su Trakų Švč. M. Marijos paveikslo ir Varnių Katedros stebuklingo Marijos paveikslo kopijomis. Tai priminimas, kad pirmasis žemaičių vyskupas buvo Motiejus iš Trakų (Trakiškis), jis pasirinko savo kaip vyskupo šventimų iškilmei Trakų bažnyčią, kurioje kabėjo Vytauto Didžiojo brangintas Mergelės Marijos paveikslas, o jam skirtoji katedra buvo pastatyta Varniuose.

Asmeniškai atnaujinus tikėjimą paros adoracijos metu ir pasakius Dievo Motinai Marijai, kad neužmiršome jos Sūnaus, kad Jį mylime ir norime Jį garbinti, visų dekanato parapijų tikintieji esate kviečiami dalyvauti Eucharistiniame kongrese dekanato centrinėje bažnyčioje – kartu jungiantis bendrai maldai, džiaugsmingam Eucharistijos šventimui ir iškilmingai Eucharistinei procesijai.

Šv. Mišių metu kviečiame giedoti Eucharistiniam kongresui skirtas giesmes. Tai puiki galimybė jas išmokti ir giedoti kartu su visais pamaldų dalyviais tiek parapijose, tiek dekanatiniuose kongresuose, tiek pagrindinėje jubiliejaus iškilmėje Telšiuose.

Po šv. Mišių visus kviečiame dalyvauti iškilmingoje Eucharistinėje procesijoje miestų ar miestelių gatvėmis, taip išreikšdami savo pasiryžimą per gyvenimą keliauti drauge su Jėzumi.

Gegužės 17 d. 16.00 val. visus kunigus ir tikinčiuosius kviečiame į Gegužines pamaldas ant Šatrijos kalno. Susirinkime į tą vietą, kur pirmiausiai buvo paskelbtas Kristaus žodis ir kur mūsų protėviai atsisakę netikrųjų dievų , priėmė krikštą ir pradėjo garbinti vieną gyvąjį Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Melsimės, kad krikščionys būtų drąsūs tikėjime, nebijotų atsakomybės viešam tikėjimo liudijimui ir įsipareigojimui.

Visiems Eucharistinio kongreso dalyviams meldžiame ir linkime gausių Dievo malonių!

Telšių vyskupai
     ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM

Mons. kan. Rimantas Gudlinkis bei
    Eucharistinio kongreso komiteto nariai


 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: