į pirmą puslapį

Kronika

Telšių Vyskupas kviečia tikinčiuosius 2012 m. atvykti į Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2012-06-15 11:25:53

 2012 m. birželio mėn. 14 d.

Mieli Broliai Seserys, Telšių vyskupijos ir visos Žemaitijos bei Lietuvos tikintieji!

Kaip ir kasmet liepos 2–12 dienomis Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šioje šventovėje Gerasis Dievas vėl atveria savo gailestingumo ir malonių lobyną visiems, kurie, apgailėdami praeities klaidas, nuodėmes, atsivertimo ir dvasinio atsinaujinimo malonių prašys apmąstydami Viešpaties kryžiaus kelią, šaukdamiesi savo dangiškosios Motinos Marijos – Krikščioniškų šeimų Karalienės – užtarimo.

Prieš keletą metų (2009 m. spalio 11 d.) sekdami savo pirmtako vyskupo Jurgio Tiškevičiaus pavyzdžiu, Kryžiaus kelio takus ir kelelius tiek lauke, kalneliuose, tiek Bazilikos viduje naujai pabarstėme iš Jeruzalės Kryžiaus kelio parvežtomis smiltėmis. Taigi, tie Viešpaties Jėzaus krauju palaistyta žeme pabarstyti takeliai vėl laukia Jūsų, mieli tikintieji. Tie takeliai, Kryžiaus kelio stotys, vėl nori kalbėti Jūsų širdims apie begalinę Dievo Kristaus meilę kiekvienam iš mūsų. Nepaisant mūsų neištikimybės, apsileidimų ir mūsų nuodėmių, Jis sutiko tapti vienu iš mūsų, dėl mūsų tikrosios laimės eiti skaudžiu Kryžiaus keliu, mirti baisia mirtimi ant kryžiaus, kad Jo mirtimi ir prisikėlimu būtų suteikta galimybė dalyvauti Jo amžinose Velykose. Jo pergalėje prieš mirtį, mūsų nuodėmėmis sukurtą mirtį.

Vykime į Žemaičių Kalvariją vienintelio troškimo vedini: atnaujinti tikėjimą šia begaline Dievo – Kristaus – meile mums, Kryžiaus kelio apmąstymais, nuoširdžiu dalyvavimu Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo sudabartinime – šv. Mišiose, atsiverdami visų Lietuvos vyskupų ir mūsų vyskupijos kunigų skelbiamam Dievo žodžiui. Jo pagalba ieškoti būdų, kaip krikščioniškai gyventi šių dienų Lietuvoje.

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai kaip ir kasmet prasidės šv. Mišiomis 16 val. Panų Kalno koplyčioje liepos 1 dieną, po jų – maldinga atgailos kelionė procesijos būdu į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, kurioje 19 val. – atlaidų pradžios mišparai, vakarinė ir Eucharistinė procesija apie Baziliką.

Kiekvieną atlaidų dieną 7 val. ryte palaiminimu palydėsime iš Kęstaičių maldininkus, norinčius atlikti atgailos kelionę pėsčiomis (12 km) į Žemaičių Kalvarijos šventovę, kurioje kasdien pamaldos vyks tokia tvarka:

7.30 val. – liturginių Dievo tautos valandų rytmetinė malda Bazilikoje.
8.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje.
10.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
12.00 val. – pagrindinės, iškilmingos šv. Mišios. Jas aukos Lietuvos vyskupai. Po jų – iškilminga vyskupų vadovaujama procesija į Kryžiaus kelio kalnus.
19.00 val. – vakarinės šv. Mišios.

Paskutinę atlaidų dieną – liepos 12-ąją – šių Mišių nebebus. Atlaidus baigsime Kryžiaus kelio procesija po Sumos sugiedodami padėkos giesmę „Tave, Dieve, garbinam“.

Mieli žemaičiai ir visos Lietuvos tikintieji, ruošdamiesi 2013 m. Žemaičių Krikšto jubiliejui, su dar didesniu uolumu skubėkime pasisemti tikėjimo ir doros stiprybės tame Dievo malonių šaltinyje – Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: