į pirmą puslapį

Kronika

2012 m. gegužės 29 d. Viekšniuose atsisveikinta su Viekšnių garbės klebonu, Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos garbės kanauninku Vincentu GAURONSKIU (1936 01 06*1965 04 14*2012 05 26)
Paskelbta: 2012-06-01 10:44:22

2012 m. gegužės mėn. 26 d. Viekšniuose mirė Viekšnių garbės klebonas, Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos garbės kanauninkas Vincentas Gauronskis. Velionis buvo pašarvotas Viekšnių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurioje tikintiesiems jis patarnavo daugiau nei 20 metų. Tikintieji rinkosi prie mirusiojo karsto, meldėsi už jį giedodami Žemaičių Kalvarijos Kalnus, dalyvaudami šv. Mišiose, budėdami prie mirusiojo palaikų. Gegužės 29 dieną 11 val. Viekšnių bažnyčioje buvo laikomos laidotuvių šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Viekšnių parapijos choras, vadovaujamas vargoninko Vitalio Lizdenio. Šv. Mišioms, kurias koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM ir arti 60 ne tik iš Telšių vyskupijos atvykusių kunigų, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Laidotuvių šv. Mišiose dalyvavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bei vadovybė. Taip pat už miruįjį meldėsi Mažeikių ir Akmenės miestų ir savivaldybių vadovai ir atstovai, taip pat ir Lietuvos kariuomenės atstovai, nes dirbdamas Tauragėje kan. V. Gauronskis ėjo ir kariuomenės kapeliono pareigas.

Mišių metu sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ordinaras išryškino Šv. Rašto mintį, jog žmogus turi būti visada pasirengęs iškeliavimui į amžinybę, nes „nežinome nei dienos, nei valandos“. Vyskupas priminė susirinkusiesiems garbiojo velionio gyvenimą ir uolumą skelbiant Dievo žodį ir šventąjį tikėjimą. Velionis gimė 1936 01 06 Purvių km., Šiaudinės parapijoje, Akmenės r. Mokėsi Viekšnių vidurinėje mokykloje ir Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1965 04 14 Telšių Vyskupas Petras Maželis jį įšventino kunigu. Vyskupo paskyrimu dirbo: 1965 06 04 – 1967 09 30 Palangos vikaru, 1967 09 30 – 1970 11 13 Klaipėdos vikaru, 1970 11 13 – 1971 09 24 Plungės vikaru, 1971 09 24 – 1972 05 31 Mažeikių vikaru, 1972 05 31 – 1975 12 15 Aleksandrijos (Skuodo r.) klebonu, 1975 12 15 – 1980 01 14 Žemaičių Naumiesčio ir Degučių (Šilutės r.) klebonu, 1980 01 14 – 1985 05 14 Tirkšlių ir Žemalės (Mažeikių r.) klebonu, 1985 05 14 – 1996 06 15 Viekšnių ir Užlieknės (Mažeikių r.) klebonu, 1996 06 15 – 2002 08 27 Tauragės ir Dauglaukio (Tauragės r.) klebonu, Tauragės dekanato dekanu, 2002 08 27 – 2010 07 07 Viekšnių ir Užlieknės (Mažeikių r.) klebonu, Mažeikių dekanato vicedekanu, 2010 07 07 atleistas iš eitų pareigų ir paliktas Viekšniuose Garbės klebonu. Velionis, jaunystėje paaukojęs save Bažnyčiai ir tikintiesiems, ištikimai to laikėsi visą gyvenimą. Jam visada labai rūpėjo Dievo garbė ir žmonių tikėjimas. Taip pat pasižymėjo meile Lietuvai ir ypač gimtajam regionui – Žemaitijai.

Po šv. Mišių į tikinčiuosius kreipėsi geras velionio bičiulis mons. A. Svarinskas, padėkos žodžius tarė Viekšnių parapijos klebonas kun. K. Zybartas.

Po visų apeigų kan. V. Gauronskio žemiškieji palaikai buvo nešami aplink jo numylėtą Viekšnių bažnyčią, o po to išvežti į velionio gimtosios Šiaudinės (Akmenės r.) parapijos kapines.

Kapinėse laidotuvių apeigoms vadovavo Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM. Prie mirusiojo kapo atsisveikinimo žodį tarė jo kurso darugas iš Vilkaviškio vyskupijos Pažėrų parapijos klebonas kun. K. Skučas. Jis kvietė tikinčiuosius mnelsti naujų pašaukimų į kunigystę, nes, anot jo, kai kunigas miršta kyla klausimas – o kas stos į jo vietą?

Parapijiečių vardu ilgamečiam klebonui atsisveikinimo žodžius tarė Viekšnių parapijos vargoninkas V. Lizdenis, o visiems laidotuvių dalyviams prie mirusiojo kapo padėkojo velionio brolis, dirbantis Kaliningrade, kan. Anupras Gauronskis.

Tegul garbusis velionis džiaugiasi amžinąja laime Viešpaties artumoje!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: