į pirmą puslapį

Kronika

Br. kun. Lino Genadijaus VODOPJANOVO OFM konsekracija vyskupu (2012 04 14)
Paskelbta: 2012-04-16 17:53:59

2012 m. balandžio 14 d. br. kun. Linas Genadijus Vodopjanovas OFM Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu. Tą dieną – Dievo Gailestingumo, Atvelykio sekmadienio išvakarėse, šeštadienį - į 12 val. šv. Mišias Kretingos bažnyčioje gausiai rinkosi tikintieji iš visos Lietuvos. Šv. Mišioms ir konsekracijai kartu su konsekruotojais Kauno arkivyskupu Metropolitu Sigitu Tamkevičiumi SJ ir Telšių vyskupu ordinaru Jonu Boruta SJ vadovavo Vilniaus arkivyskupas Metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Šv. Mišias kartu su jais laikė Apaštalinis nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi, Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, Lietuvos kariuomenės ordinaras vysk. G. Grušas, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras A. Poniškaitis, vyskupai emeritai J. Žemaitis MIC ir J. Matulaitis bei apie 150 kunigų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Šv. Mišiose giedojo Kretingos parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Linos Pudžiuvelytės ir Kretingos parapijos didysis sumos choras. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Lietuvos Televizija ir Marijos Radijas.

Šv. Mišių ir apeigų pradžioje Kardinolas pasveikino susirinkusiuosius ir kvietė nuoširdžiai maldai už naująjį vyskupą Liną ir kalbėjo, jog tai didelis džiaugsmas ir Dievo dovana – dar vienas vyskupas Lietuvai ir ypač Telšių vyskupijai.

Šv. Mišių metu, diakonui perkaičius tos dienos Evangeliją, tikintieji giedojo himną į Šv. Dvasią. Baigus giedoti himną į šv. Mišioms ir konsekracijai vadovaujantįjį kreipėsi Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, prašydamas br. kun. Liną pašventinti vyskupu. Po to kan. R. Saunorius visiems parodė Apaštalų Sosto atsiųstą ir popiežiaus Benedikto XVI patvirtintą pavedimą ir jį perskaitė.

Perkaičius pavedimą kun. br. Liną Genadijų Vodopjanovą OFM šventinti vyskupu pamokslą pasakė Kardinolas A. J. Bačkis. Kalbėdamas apie vyskupo misiją Bažnyčioje, jis išryškino vyskupo uždavinį skelbti Evangeliją, saugoti tikėjimo paveldą, išlaikyti vienybę su Apaštalų sostu ir Bažnyčia, būti glaudžioje bendrystėje su jam pavestaisiais tikinčiaisiais bei savo bendradarbiais kunigais. Taip pat Kardinolas išryškino vyskupui maldos svarbą ir glaudaus ryšio su Dievu būtinybę, o komentuodamas tos dienos Šv. Rašto skaitinius pamokslininkas pasidalino savo įžvalgomis ir dar kartą paragino visus melstis už naująjį ganytoją.

Po pamokslo prasidėjo vyskupo šventimų apeigos, kurių metu gausiai susirinkę tikintieji, šventinamajam gulint kniūbsčiam prieš altorių, giedojo Visų šventųjų litaniją, melsdami šventųjų užtarimo ir globos. Po šios maldos vadovaujantis apeigoms Kardinolas sukalbėjo maldą ir rankų uždėjimu vyskupu pašventino br. kun. Liną. Po to visi vyskupai šventinamajam uždėjo rankas, o diakonams virš naujojo vyskupo galvos laikant Evangelijų knygą sukalbėjo šventimų maldą. Kardinolas vyskupo Lino galvą patepė šventąja krizma, įteikė Evangelijų knygą, ant dešinės rankos bevardžio piršto užmovė žiedą, uždėjo mitrą ir įteikė pastoralą.

Po šv. Mišių naujai pašventintas vyskupas, tikintiesiems giedant himną Tave, Dieve, garbinam..., lydimas Telšių vyskupo ordinaro J. Borutos SJ pirmą kartą kaip vyskupas laimino visus susirinkusiuosius, eidamas per visą bažnyčią.

Po visų apeigų, prieš vyskupų palaiminimą, naujai pašventintąjį vyskupą sveikino Apaštalinis nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi. Jis išryškino du dalykus – vyskupas Linas yra aukojamas Bažnyčiai, Telšių vyskupijai ir visai Lietuvai ir kvietė vyskupo asmenyje atpažinti ypatingą Jėzaus Kristaus buvimą savo Bažnyčioje – Jėzaus, kaip Gerojo Ganytojo, kuris moko, valdo ir šventina. Sveikindamas Nuncijus kvietė visus, o kartu ir naująjį vyskupą bendrystei, nuoširdžiai meilei, kaip kviečia Vatikano II Susirinkimas ir tada ant visų nusileis Dievo palaima.

Visų vyskupų vardu naująjį vyskupą sveikino LVK pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ. Jis sakė, jog vyskupai laukia naujojo vyskupo, laukia jo idėjų, pastebėjimų ir glaudaus bendradarbiavimo. Linkėjo išlikti giliu maldos žmogumi ir su Dievo palaima vykdyti jam patikėtą tarnystę.

Savo vyskupą augziliarą sveikino Telšių vyskupijos ordinaras vysk. J. Boruta SJ. Jis pasidžiaugė savo naujuoju bendradarbiu, kuris bus ir jo generalvikaru, ir visus patikino, kad nežiūrint, jog jie iš skirtingų vienuolinių bendruomenių, tačiau bendras tikslas – tarnystė Bažnyčioje ir dėl Kristaus jų bendrą darbą jungs ir vienys. Jis taip pat linkėjo vyskupui Linui visus ateityje iškilsiančius sunkumus įveikti maldos ir glaudžios vienybės su Kristumi pagalba.

Sveikinimo žodį brolių pranciškonų vardu tarė Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. kun. Astijus Kungys OFM. Jis tarė žodį, primindamas, kad naująjį vyskupą sutinka Žemaitijos miestų ir savivaldybių merai, seimo nariai, kurių gana daug dalyvavo šventimuose. Jį sutinka ir kartu su juo ir už jį meldžiasi Telšių vyskupijos kunigai ir gausus tikinčiųjų būrys. Provinciolas dėkojo naujajam vyskupui už bendrystę pranciškonų ordine, jo atliktus darbus ir linkėjo Šv. Rašto žodžiais ištikimai ir drąsiai vykdyti jam patikėtą tarnystę.

Po nuoširdžių sveikinimų padėkos žodį tarė naujai pašventintas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Jis dėkojo savo artimiesiems, broliams pranciškonams, kunigams ir tikintiesiems už bendrystę ir prašė nuoširdžia malda jį lydėti vyskupystės kelyje.

Po iškilmių Telšių vyskupijos vyskupą augziliarą, Qvizos vyskupą sveikino tikintieji, gausiai susirinkę svečiai, bendražygiai bei bičiuliai. Po sveikinimų vyko nuotaikinga, šventinė agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: