į pirmą puslapį

Kronika

Pasikeitimai Aušrinės Marijos vienuolyne
Paskelbta: 2022-10-09 19:48:37

Kaišiadorių rajone įsikūrusios Betliejaus seserys išgyvena pasikeitimų laikotarpį. Nuo 1994 metų ėjusi Aušrinės Marijos vienuolyno vyresniosios pareigas ses. Marie-Reine generalinės sesers sprendimu perkeliama į kitą maldos ir tarnystės vietą. Remiantis neseniai priimtomis Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Bruno vienuolijos nuostatomis, vienuolyno vyresniosioms įvesta dvylikos metų tarnavimo kadencija.

2022 m. spalio 8 d. Paparčių Aušrinės Marijos vienuolyno bažnyčioje įvyko padėkos pamaldos už ses. Marie-Reine tarnystę Paparčių vienuolyne. Pamaldoms vadovavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei būrys kunigų.

Tuometinio Vilniaus arkivyskupo A. J. Bačkio kvietimu 1993 metais Betliejaus seserys atvyko į Lietuvą ir ieškojo vietos vienuolynui kurti. Nuo 1994 metų seserys ėmė kurtis Paparčių parapijos teritorijoje, Kaišiadorių vyskupijoje. Kaišiadorių vyskupas emeritas pamaldų pradžioje prisiminė sunkią vienuolyno pradžią, pažliugusius kelius ir didžiulį seserų pasišventimą kontempliatyvia malda tarnauti Dievui ir žmonėms. Pirmosios keturios seserys, tarp kurių buvo ir vyresnioji ses. Marie-Reine, netrukus sulaukė didžiulio susidomėjimo, todėl atsirado nemažai merginų, norinčių pašvęsti savo gyvenimą Dievui per kontempliatyvią maldą.

Homilijos žodyje vysk. R. Norvila liudijo savo patirtį, kuomet atvykdavo rekolekcijoms į Aušrinės Marijos vienuolyną ir turėjo galimybės iš arti stebėti vienuolyno dvasinį gyvenimą bei jame dalyvauti. Vyskupas akcentavo, jog tai buvo pirmasis kontempliatyvus vienuolynas, įsisteigęs posovietinėje Lietuvoje. Daug žmonių atvyksta į vienuolyną kaip prie šaltinio atgaivinti savo sielą ir toliau eiti gyvenimo keliu.

Telšių vyskupas A. Jurevičius, tarnaudamas Kaišiadorių vyskupijoje dažnai atvykdavo į Aušrinės Marijos vienuolyną pamaldoms, o 2015 metais buvo įgaliotas atlikti apaštalinę vizitaciją, kurios metu vizitatorius susitiko su kiekviena iš seserų ir aptarė Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos iškeltus klausimus.
Po pamaldų seserys pakvietė visus piligrimus į agapę, o žmonės dėkojo sesei Marie-Reine už dvidešimt aštuonis tarnystės Lietuvoje metus ir meldė jai sveikatos bei Dievo palaimos naujoje tarnystės vietoje.

Betliejaus seserys meldžiasi ir nekantriai laukia naujos vyresniosios paskyrimo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: