į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigai sveikino savo ganytoją auksinio jubiliejaus proga
Paskelbta: 2022-03-25 00:23:23


2022 m. kovo mėnesio 22 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų formacijos surinkimas, kuriame dalyvavo ir vyskupijos pastoracinių centrų vadovai bei savanoriai. Jį bendra malda ir pasveikinimu pradėjo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius. Jis taip pat pristatė svečius – pranešėjus iš Priešgaisrinės saugos tarnybos, atvykusius iš Klaipėdos apskrities. Jie išsamiai susirinkusiesiems pristatė bažnyčių, parapijos namų apsaugos nuo gaisrų programą bei taisykles. Buvo nagrinėjamos bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, analizuojamos įvairios situacijos, atsakoma į praktinius, su šia tema susijusius klausimus. Bažnyčios ir kai kurie parapijai priklausantys pastatai dažnai yra kultūros paveldo valstybės saugomi objektai, todėl visų tokių pastatų ir ten saugomų vertybių apsauga nuo gaisrų yra itin svarbi. Būtinos priešgaisrinės sistemos ir signalizacijos, privažiavimas prie pastatų, tvarkingi vandens telkiniai šalia tokių pastatų. Priešgaisrines apsaugos specialistai kalbėjo ir apie žaibosaugos sistemų įrengimą, dalinosi praktiniais patarimais bei pabrėžė bendradarbiavimo su jais svarbą.

Po pirmosios konferencijos dalies bei kavos pertraukos, antroje dalyje į susirinkusiuosius kreipėsi vyskupas Algirdas Jurevičius primindamas, kad Telšių vyskupijos jaunimo centras organizuoja sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiems jaunuoliams atskirose dekanatuose vyksiantį renginį „Užtvirtink“. Šiais metais šio renginio pravedimui ir programos įgyvendinimui bus ruošiami savanoriai. Mokymai vyks šių metų balandžio 8 – 9 dienomis Telšiuose ir iš dekanatų laukiama atvykstant iki penkių savanorių. Vyskupas taip pat paragino parapijų klebonus dalyvauti saulės energijos elektrinių įrengimo programoje, pasidalino konkrečia, išsamia informacija apie rengiamą projektą. Ganytojas visus dvasininkus, o per juos ir visų parapijų tikinčiuosius nuoširdžiai jungtis į bendrą maldą su popiežiumi Pranciškumi bei viso pasaulio vyskupais, kunigais ir tikinčiaisiais, kada 2022 m. kovo mėnesio 25 dieną Rusija ir Ukraina bus paaukota Dievo Motinos Marijos globai. Tą Viešpaties Mergelei Marijai Apreiškimo dieną Telšių vyskupijos ganytojas aukos Šventąsias Mišias Telšių vyskupijos Katedroje 18 val. ir su tikinčiaisiais melsis šia intencija.

Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius kalbėjo apie iš Telšių vyskupijos kilusio apaštalinio nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko ir jo bendradarbių sudėtingą padėtį kai Ukrainoje ir Kijevo mieste vyksta karas. Buvo bendru sutarimu pagelbėti nuncijui arkivyskupui Visvaldui Kulbokui, paremti jį ir Kijeve esančią apaštalinę nunciaturą, aptarti būdai ir metodika.

Po visų pranešimų kreiptasi į Telšių vyskupijos ganytoją vyskupą Algirdą Jurevičių ir kan. Vilius Viktoravičius visų Telšių vyskupijos kunigų vardu jį pasveikino su artėjančiu auksiniu amžiaus jubiliejumi – 50 – mečiu. Sveikinimas nuskambėjo šiek tiek anksčiau, nes ganytojas gimęs 1972 m. kovo mėn. 24 dieną, tačiau kadangi tą dieną jis bus išvykęs į plenarinį Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį, jis pasveikintas būtent kunigų susirinkimo metu. Vyskupui įteiktas jo herbo iš sidabro išlietas ženklas su dviem herbais – Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos, nes Telšių vyskupiją sudaro būtent šios istorinės žemės ir teritorijos.

Jubiliejaus proga ganytoją sveikino Telšių vyskupijos Jaunimo, Katechetikos, Šeimos, „Carito“ pastoraciniai centrai, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos atstovai, Klaipėdos universiteto rektorius, vicerektorius, kiti atstovai, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės direktorius prof. Jonas Sąlyga. Sveikinimus vainikavo skambus, darbus „Ilgiausių metų“.

Po visų sveikinimų padėkos žodį tarė jubiliatas vyskupas Algirdas Jurevičius ir po baigiamosios bendros maldos ir palaiminimo visus šventės dalyvius pakvietė šventinių pietų ir pabendravimo laikui.

Visi norintieji pasveikinti Telšių vyskupijos ganytoją Algirdą ir palydėti jį malda yra kviečiami rinktis 2022 m. kovo mėnesio 27 dieną, sekmadienį, į Telšių vyskupijos Katedrą, kur 12 val. vyks iškilmingos Šventosios Mišios. Visi laukiami ir kviečiami atvykti ir kartu su savo ganytoju dėkoti Dievui už jo gyvenimo ir pašaukimo dovaną.

Vyskupas Algirdas Jurevičius gimė 1972 m. kovo mėnesio 24 dieną, Vievyje. Kunigu įšventintas – 1996 12 26, vyskupu konsekruotas – 2018 08 19. 2020 m. birželio 1 d. popiežius Pranciškus paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu. Ingresas įvyko Telšių vyskupijos katedroje - 2020 m. birželio 29 d.

Kitas Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas vyks Didįjį Ketvirtadienį – 2022 m. balandžio mėnesio 14 dieną Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas


 

 
 

 


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: