į pirmą puslapį

Kronika

Antrąją Šventųjų Kalėdų dieną švęstas vyskupo kunigystės jubiliejus
Paskelbta: 2021-12-27 10:55:36

 

 

2021 metų gruodžio mėnesio 26 dieną, sekmadienį, kada visas katalikiškasis pasaulis šventė antrąją Šventųjų Kalėdų dieną ir Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo iškilmę, Telšių vyskupijos Katedroje vyko neeilinė šventė. Tą dieną į 12 val. Šventąsias Mišias Telšių vyskupijos Katedroje rinkosi gausus būrys tikinčiųjų – tą dieną Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius šventė sidabrinį kunigystės jubiliejų – 25 – ąsiais kunigu pašventinimo metines.

 

Tos dienos iškilmingoms Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo jo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. prof. dr. Saulius Stumbra, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, kiti dvasininkai. Iškilmingoje liturgijoje patarnavo Telšių vyskupijos seminaristai, giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Mažosios) bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

 

Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie Dievo artumą žmonėms ir jo gimimą šeimoje. Dievas atėjo į žmonių tarpą ir įvairiais būdais pasilieka su žmonėmis. Vienas iš tokių būdų – per kunigystės sakramentą. Vyskupas pasidalino įžvalgomis apie kunigystę, jos prasmę ir kunigo uždavinius visuomenėje. Pamokslo pabaigoje jis atnaujino kunigystės įžadus, išsakydamas troškimą ir toliau tęsti kunigiškąjį pašaukimą, jau vykdydamas savo vyskupiškąją misiją.

Po Šventųjų Mišių vyskupą kunigystės jubiliejaus proga sveikino dvasininkai, Telšių miesto vadovai, katalikiškų organizacijų, mokyklų atstovai, atvykę svečiai, vyskupo artimieji, Šventosiose Mišiose giedojęs choras, visų sveikinimus palydėjęs skambiu „Ilgiausių metų“...

Vyskupui tarus visiems susirinkusiems padėkos žodį, svečių būrys rinkosi šventiškiems pietums ir nuotaikingam pabendravimui Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius kunigu buvo pašventintas lygiai prieš 25 – erius metus – 1996 m. gruodžio mėn. 26 dieną Kaišiadorių vyskupijos katedroje. Kunigu jį, kilusį iš Vievio, Kaišiadorių vyskupijai pašventino tuometinis Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Juozas Matulaitis. Nuo 2020 m. birželio mėnesio 1 dienos – Algirdas Jurevičius yra Telšių vyskupijos vyskupas.

Nuoširdūs sveikinimai ganytojui, švenčiančiam sidabrinį kunigystės jubiliejų. Gausi Dievo palaima telydi ir testiprina ypatingoje ir svarbioje tarnystėje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: