į pirmą puslapį

Kronika

Kovo 5 d. Apaštalinio Nuncijaus vizitas Telšiuose
Paskelbta: 2019-03-07 10:20:50

 Apaštalinio nuncijaus viešnagė Telšiuose. 2019 m. kovo mėn. 5 dienos rytą į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją rinkosi iš visos Telšių vyskupijos rinkosi kunigai, katechetai, tikybos mokytojai, parapijų tarybų atstovai, nes tą dieną čia lankėsi ir paskaitą apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje skaitė apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana. Garbų svečią atlydėjo jo asmeninis sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas, o gausiai susirinkusiesiems pristatė Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iš italų kalbos vertėjavo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Mažosios) bažnyčios vikaras kun. Egidijus Kumža. Apaštalinis nuncijus jau baigia savo kadenciją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir yra paskirtas į Austriją. Vyskupas K. Kėvalas dėkojo garbiam svečiui už atvykimą ir dovanotą laiką Telšių vyskupijos žmonėms bei parengtą pranešimą „Katalikų pasauliečių veikla Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje“. Nuncijus Lietuvoje dar bus du su puse mėnesio, o pabaigęs visus čia pradėtus darbus, popiežiaus Pranciškaus paskyrimu išvyks nuncijaus pareigoms į Austriją.

Kalbėdamas apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje, kiekvienoje parapijoje arkivyskupas išryškino bendradarbiavimo principą – pasauliečiai pakviesti bendradarbiauti su dvasininkais parapijose, bažnytinėse struktūrose. Pasauliečiai yra pakviesti aktyviai įsijungti į pastoracijos darbą parapijose – patarnauti liturgijoje, dalyvauti giedojime, bažnyčių priežiūroje, karitatyvinėje veikloje, įvairiose bažnytinėse organizacijose. Dvasininkai pakviesti dalintis atsakomybe su pasauliečiais, nes kiekvieno tikinčiojo uždavinys – skelbti pasaulyje Evangeliją ten kur dirbama, kur gyvenama. Ypač tikintieji pakviesti dalyvauti politikoje ir aktyviai laikydamiesi savo vertybių bei sąžinės įtakoti sprendimus, kad jie būtų moralūs. Savo gyvenimu ir ištikimybe tikėjimui dvasininkai ir pasauliečiai pakviesti kurti santykį ir taip bendradarbiaudami kurti gyvenimą, kupiną Kristaus dvasios. Pasauliečiai savo veikla ir tikėjimu pakviesti perkeisti pasaulį. Dvasininkai savo pašaukime pakviesti lydėti, patarti, padrąsinti, melstis ir kartu su pasauliečiais darbuotis dėl Dievo Karalystės ugdymo pasaulyje. Tikintieji pasauliečiai, anot nuncijaus, negali gyventi dvigubo gyvenimo – bažnyčiose būti tikinčiais, o pasaulyje – tarytum nieko bendro neturėti su Dievu ir Bažnyčia. Tikintis pasaulietis visada išlieka tvirtu tikėjimo žmogumi ir taip liudija dievišką tiesą ir Bažnyčioje, ir pasaulyje.

Po konferencijos apaštalinis nuncijus atsakinėjo į jam pateiktus klausimus, dalinosi savo asmenine patirtimi bei įžvalgomis.

12 val. svečias arkivyskupas, Telšių vyskupijos ganytojas ir nemažas būrys kunigų aukojo Šv. Mišias. Šv. Mišiose dalyvavo daugiau nei šimtas konferencijos dalyvių. Po Šv. Mišių apaštaliniam nuncijui padėkos žodžius už atvykimą, konferenciją, aukotas Šv. Mišias, pasidalintą Dievo žodį išsakė vyskupas K. Kėvalas.

Visiems kartu nusifotografavus seminarijos didžiajame refektoriume buvo surengti bendri nuotaikingi pietūs, kur pietaujančiuosius aplankė ir puikią nuotaiką atnešė žaismingieji Užgavėnių persirengėliai, nes, kaip žinia, konferencija ir susitikimas su apaštaliniu nuncijumi vyko gavėnios išvakarėse – per Užgavėnes. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: