į pirmą puslapį

Kronika

Vasario 27 d. kunigų susirinkimo apžvalga
Paskelbta: 2019-03-07 10:18:46

                    Telšių vyskupijos dvasininkų konferencija. 2019 vasario mėn. 27 d. 11 val. į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją rinkosi Telšių vyskupijos dvasininkai, nes tą dieną vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susitikimas. Susirinkimo pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino ir bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Jis pristatė garbų svečią – vyskupą iš Vilniaus Darių Trijonį. Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas D. Trijonis dalinosi savo įspūdžiais ir įžvalgomis iš vyskupų sinodo Vatikane, kur buvo svarstomi klausimai apie jaunimo sielovadą šių dienų pasaulyje ir taip pat dalinosi savo pastebėjimais bei patirtimi iš pasaulio jaunimo dienų renginio Panamoje. Vyskupas išryškino svarbą jaunimą lydėti tikėjimo keliu, nes popiežiaus Pranciškaus teigimu – jaunimas mūsų dabartis, todėl tiek sinode, tiek jaunimo dienose buvo išryškinta svarbiausia mintis – svarbiausia kartu su jaunimu kurti bendrą dabarties tikrovę Bažnyčioje. Žmogus pakviestas ugdyti ir ugdytis visą savo gyvenimą ir tokia ugdymo programa išryškėja popiežiaus Pranciškaus parodytu pavyzdžiu – jis jaunimą paliko prie Švč. Sakramento, pats pasitraukdamas ir nieko nekalbėdamas jaunimui. Svarbiausia tikėjimo kelyje – ryšys su Jėzumi, o Bažnyčia pakviesta įvairiais būdais padėti jaunam žmogui sutikti Viešpatį savo gyvenime.

Po svečio konferencijos ir pasidalinimo įspūdžiais į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos ganytojas ir aptarė einamuosius Telšių vyskupijos reikalus. Kovo mėnesį ganytojas gavėnios proga lankys dekanatus, susitiks su kunigais, tikybos mokytojais ir katechetais, pabendraus su parapijų tarybų nariais, „Caritas“ organizacijos atstovais. Vyskupas priminė, jog šiemet „Caritui“ sukanka trisdešimt metų ir Telšių vyskupijoje ši reikšmingos organizacijos sukaktis bus švenčiama Tauragėje ir per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Vyskupas įteikė paskyrimus kunigams, kurie dekanatuose įpareigoti rūpintis jaunimo sielovada. Taip pat pasveikinti kunigai, gimę vasario mėnesį. Kalbėdamas apie Telšių vyskupijos realijas vyskupas pristatė statistiką, kuri atspindi vieną didžiausią skaudulių – kas metai Telšių vyskupijos teritorijoje sumažėja apie 20 tūkstančių gyventojų. Daugiau miršta nei gimsta, daugiau laidotuvių nei krikštynų, mažėja santuokų. Tačiau pasidžiaugta, kad sekmadienių pamaldų lankomumas ir sakramentų praktika nėra sumažėję – žmonės kviečia kunigus ligonių sakramento suteikimui, praktikuoja išpažintį ir Švenčiausiojo Sakramento priėmimą. Didžioji dalis jaunimo mokyklose tikybos pamokas, ruošiasi Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui.

Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius, Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius pristatė renginius, skirtus katalikiškam jaunimui. Gegužės mėn. 1 dieną Palangoje vyks Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiesiems skirtas renginys „Užtvirtink“, kuriuo bus baigta metinė katechezė. Renginyje laukiama daugiau nei 2000 jaunuolių. Buvo pristatyta renginio programa.

Telšių vyskupijos ganytojas kunigą Karolį Petravičių paskyrė Telšių vyskupijos sielovados tarybos pirmininku.  Atsakingu už pašaukimų sielovadą paskirtas Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra. Atsakingieji dvasininkai pakviesti vykti į parapijas ir susitikti su jaunimu ir pristatyti sielovados programas.

Baigdamas konferenciją vyskupas pakvietė parapijų klebonus kurti jaunimo bendruomenes, kurių pagalba formuotųsi branduoliai, padedantys ugdyti jauną žmogų tikėjimo dvasioje. Po bendro maldos konferencijos dalyviai kartu pietavo Kunigų seminarijos didžiajame refektoriume. 

 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: