į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupijos kunigų kasmėnesiniame formacijos susirinkime buvo minimos ir 130-osios vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo metinės
Paskelbta: 2017-11-20 19:46:26

2017 m. lapkričio 15 dieną Telšiuose, Telšių vyskupijos kunigų kasmėnesiniame formacijos susirinkime buvo minimos ir 130-osios vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo metinės.

Susirinkimą pradėjo, visus susirinkusiuosius pasveikino ir bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po bendros maldos vyskupas susirinkusiesiems pristatė rinkimų, kurių metu Telšių vyskupijos kunigai iš savo tarpo rinko kunigų tarybą, rezultatus. Aptaręs balsavimo rezultatus jis pristatė naująsias, jo dekretu sudarytas ir patvirtintas Telšių vyskupijos Kunigų Tarybą ir Konsultorių kolegiją. Vyskupas taip pat pristatė ir visi pasveikino jo generalvikarą – kan. Vilių Viktoravičių bei vyskupo vikarus.

Ganytojas išsamiai pristatė piligrimę kelionę į Italiją – Romą, Vatikaną ir kitas šventas vietas. Kelionei vadovavo pats vyskupas K. Kėvalas, kartu vyko būrelis kunigų ir net 230 piligrimų iš įvairių Telšių vyskupijos vietų. Tokiu būdu buvo užbaigtas Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejus. Piligrimai buvo pasipuošę išskirtiniais ženklais – skarelėmis, ant kurių puikavosi užrašas – „Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejus – 600“. Kartu vyko net penki Telšių vyskupijos teritorijoje įsikūrusių savivaldybių miestų ir rajonų merai ir kiti savivaldybių atstovai. Vyskupas pasidalino įspūdžiais iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi, kada Šventajam tėvui buvo įteikta knyga „Telšių vyskupija“ su visų Telšių vyskupijos kunigų parašais. Taip pat ganytojas pasidžiaugė kartu prisijungusia kita, iš Lietuvos atvykusių piligrimų grupe, kurie Vatikano soduose pasodino tris ąžuoliukus kaip padėką Dievui už Šventojo Sosto niekada nepripažintą okupaciją ir šimtmečio proga išauginti pačių seniausių Lietuvoje ąžuolų klonai palikti kaip ženklai Vatikano soduose. Vyskupas pasidžiaugė, kad grupėje kartu vykęs penkiametis berniukas – Jokūbas buvo asmeniškai pasveikintas popiežiaus Pranciškaus, kuris berniuką pabučiuodamas, tarsi tokiu būdu pabučiavo ir visą Lietuvą.

Ganytojas taip pat išsamiai aptarė parapijų tarybų sudarymo ir rinkimų aspektus. Apie parapijų tarybų veikimą ir jų veiklos pobūdį taip pat kalbėjo ir kunigai, pasidalindami savo patirtimi. Vyskupas atsakinėjo į jam kunigų pateiktus klausimus. Taip pat ganytojas aptarė kitus, vyskupijos gyvenime svarbius einamuosius klausimus.

Į susirinkusius kunigus kreipėsi Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Antanas Gutkauskas, kuris kalbėjo apie visose parapijose vykdomą akciją „Gerumas mus vienija“. Jis išryškino pačios akcijos esmę ir svarbą pagelbėti vargstantiesiems.

Apie jaunimo atsinaujinimo dieną, kuri vyks Telšiuose gruodžio mėn. 2 dieną, apie organizuojamus susitikimus Telšiuose ir Klaipėdoje š. m. gruodžio 5 ir 7 dienomis vyksiančius renginius – seminarus, skirtus tikybos mokytojas, katechetams bei kunigams, kalbėjo Telšių vyskupijos vyskupo vikaras mons. Rimantas Gudlinkis. Jis išsamiai pristatė seminarų programą bei aptarė kitus, su metine katecheze susijusius klausimus.

12 val. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo jo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, vyskupo vikarai, prelatai, monsinjorai, abiejų kapitulų kanauninkai Telšių vyskupijos kunigai. Tą dieną Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už visus mirusius Telšių vyskupijos vyskupus ir kunigus. Kaip įprasta, kaip ir kasmet tuo rūpinosi Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos kanauninkai, kurių pirmininkas kan. Domas Gatautas. Pamokslą pasakė vyskupas K. Kėvalas. Buvo analizuojamas tos dienos liturgijoje skaitomas Dievo žodis, prisiminti Telšių vyskupijos ganytojai, kalbėta apie Dievo tarną vyskupą kankinį Vincentą Borisevičių, išryškintos jo herojiškos dorybės, pasiaukojimas dėl Kristaus ir Bažnyčios, jo drąsa nebijant atiduoti savo gyvybės dėl kilnių ir aukščiausių idealų. Šis ganytojas pagal Kristaus širdį, prieš 130 metų gimęs Suvalkijoje šiandien Dievo Tarnas yra pavyzdžiu mūsų laikų žmonėms, todėl svarbu melsti, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje. Vyskupas po šv. Mišių pakvietė aplankyti Dievo tarno V. Borisevičiaus ir kitų Telšių vyskupijos ganytojų kapus, prie jų pasimelsta, o po visų pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyskupas su kunigais ir seminaristais pietavo.

Po pietų Telšių vyskupijos Kurijoje vyko pirmasis naujai išrinktos ir patvirtintos Telšių vyskupijos kunigų tarybos posėdis, kuriam vadovavo pats ganytojas K. Kėvalas.

Kitas Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, vadinamosios kunigų Kūčios, vyks š m. gruodžio 22 dieną Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: